Dato for udgivelse
13 Jan 2009 10:14
SKM-nummer
SKM2009.33.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-144556
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsbegrebet
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftsgrundlag, løntilskud, lønrefusion, fleksjob
Resumé
Løntilskud/lønrefusion vedrørende ansatte i fleksjob skal ikke medregnes ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget. Virksomheder, der har indbetalt lønsumsafgift af løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob kan anmode om tilbagebetaling af afgiften.
Reference(r)
Lønsumsafgiftsbekendtgørelsen § 3, stk. 1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 D.1

Baggrund

Landsskatteretten har i kendelse af 1. oktober 2008, j.nr. 08-00739, svaret ja til, at løntilskud/lønrefusioner udbetalt til en virksomhed vedrørende ansatte i fleksjob kan modregnes ved beregning af lønsummen, jf. § 3, stk. 1, i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse - ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis om at lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal medregne løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob i lønsumsafgiftsgrundlaget.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har indbetalt lønsumsafgift af løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob, kan anmode om tilbagebetaling af betalt afgift.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Landsskatterettens kendelse blev afsagt den 1. oktober 2008.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter