Dato for udgivelse
26 Mar 2009 08:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2009 08:15
SKM-nummer
SKM2009.224.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-021106
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter + Indsatsværktøjer - private og virksomheder
Emneord
Skattekontrolloven, Arbejdsmarkedsfondsloven, Straffeloven, uægte undladelsesforbrydelse, analogi
Resumé

Det har hidtil været opfattelsen, at tiltale efter arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a) alene kan rejses sammen med skattekontrollovens § 13, idet gerningsindholdet i begge bestemmelser efter deres ordlyd betinger en handling.

Østre Landsret har i 4 domme skabt et retsligt grundlag for, at en passiv accept af et urigtigt beregningsgrundlag for arbejdsmarkedsbidrag kan straffes.

Fremover skal der ved overtrædelse af skattekontrollovens § 16 også straffes for overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 1, litra a), hvis der er unddraget bidrag ved passiv accept af et urigtigt bidragsgrundlag.
Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, litra a)
Skattekontrolloven § 16

Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 R.2.1.1.
Redaktionelle noter
Ophæves 15. juli 2009.

Det har hidtil været opfattelsen, at tiltale efter arbejdsmarkedsfondslovens § 18 alene kan rejses sammen med skattekontrollovens § 13, idet gerningsindholdet i begge bestemmelser efter deres ordlyd betinger en handling.

Østre Landsret har i dommene refereret i TfS 1999.865, SKM2006.520.ØLR, SKM2008.508.ØLR og SKM2008.235.ØLR (hvor der blev nedlagt påstand om overtrædelse af skattekontrollovens § 16 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 1, litra a)) skabt et retsligt grundlag for, at en passiv accept af et urigtigt beregningsgrundlag for arbejdsmarkedsbidrag kan straffes, selvom strafansvaret for overtrædelse af  arbejdsmarkedsfondsloven betinger en handling i form af afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger.

Der skal fremover,

1. i sager, som skal indbringes for domstolene, fremsættes en anmodning til anklagemyndigheden om,

a) at der ved tiltale for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, også skal nedlægges påstand om overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a) efter en analogi af skattekontrollovens § 16, hvis arbejdsmarkedsbidrag er unddraget i forbindelse med den passive accept af bidragsgrundlaget, og hvis der er forsæt til unddragelsen, eller

b) at der ved tiltale for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, hvor der ikke kan føres bevis for forsætlig unddragelse, men hvor forholdet må anses for at have en ikke ringe grovhed, også skal nedlægges påstand om overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra a) efter en analogi af skattekontrollovens § 16, hvis arbejdsmarkedsbidrag er unddraget i forbindelse med den passive accept af bidragsgrundlaget.

Der henvises til det i Processuelle regler afsnit R.2.1.1. og afsnit R.5.4.2. anførte om at gøre ansvar gældende efter skattekontrollovens § 16, stk. 2,

2. fastsættes en bøde for overtrædelse af begge bestemmelser på samme måde som nævnt ovenfor under 1a) og 1b) i sager, der kan sluttes administrativt med et bødeforelæg.

Dette styresignal ophæves den 15. juli 2009.