Dato for udgivelse
06 Apr 2009 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Nov 2007 10:36
SKM-nummer
SKM2009.255.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-3219-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Udeholdt, omsætning, forsøg, regnskabsuorden, betinget, fængsel, uregistreret, virksomhed
Resumé

T drev i en årrække en byggevirksomhed uden ansatte. Han havde en bekendt, der hjalp med regnskaberne. Han havde ikke styr bilagene. Den indsendte selvangivelse var lavet på baggrund af de bilag T kunne finde. Revisor oplyste telefonisk årets nettoresultat. T undersøgte ikke nærmere hvordan tallet var fremkommet. Grundet manglende tid skrev han blot under på selvangivelsen. T udfærdigede ikke momsangivelser, da han ikke havde penge at betale det opgjorte afgiftsbeløb.

Flertallet af dommerne i byretten fandt T skyldig efter tiltalen og straffen blev fastsat til fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 200.000 kr.

Ved denne bedømmelse blev der lagt vægt på, at T må have vidst at han når han undlod at opbevare samtlige indtægtsbilag ikke havde mulighed for at opgøre sin indtægt korrekt, idet det skatte- og afgiftskrav der ville blive opgjort, på baggrund af de tilbageværende bilag, ville blive for lavt.

Endvidere havde T selv forklaret at den manglende momsangivelse var begrundet i, at han var klar over, at han på grund af andre presserende udgifter ikke havde mulighed for at betale det momstilsvar, som ville blive opkrævet, hvis han foretog anmeldelse.

Ved landsretten frafaldt anklagemyndigheden forholdet vedr. forsøg på skatteunddragelse. Landsretten dømte i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand T skyldig og straffen blev fastsat til 30 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 140.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13
Momsloven § 81
Straffeloven § 302
Straffeloven § 21


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peder Klitgaard Sørensen)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Henrik Twiihøj og Mikkel Nielsen (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 31. oktober 2006, 8. afdeling, SS 8.2149/2006

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Korrigeret anklageskrift af 22. august 2006 er modtaget den 24. august 2006.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2003 med forsæt til skatteunddragelse, at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med kr. 14.903,- , idet han undlod at selvangive det fulde overskud ved virksomhed "H1", hvorved det offentlige blev unddraget kr. 5.561,- i skat.

2

skattekontrollovens § 13, stk. 1, jfr. straffelovens § 21

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomsåret 2004, at have forsøgt at udeholde kr. 168.951,- i overskud fra sin virksomhed "H1", idet han undlod at føre regnskab, herunder at registrere indtægter, hvorved det offentlige blev forsøgt undraget 69.118 kr. i skat.

3

skattekontrollovens § 13, stk. 1, jfr. straffelovens § 21

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 2005, at have forsøgt at udeholde kr. 76.507 i overskud fra sin virksomhed "H1", idet han undlod at føre regnskab herunder at registrere indtægter, hvorved det offentlige blev forsøgt unddraget kr. 29.684 i skat.

3.a

1) momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til momsunddragelse i perioderne 1. januar 2003 - 31. marts 2003, 1. maj 2003 - 30. september 2003 at have afgivet afgiftstilsvaret for lavt med i alt 28.386 kr.

2) momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioderne 1. april 2003 - 30. april 2003 og 1. oktober 2003 - 31. december 2003 samt i perioden 1. januar 2004 til 31. maj 2005 at have drevet momspligtig virksomhed uden at have anmeldt virksomheden til registrering, og ved i denne periode at have udstedt fakturaer med moms uden at afregne momsen hvorved statskassen blev unddraget 125.352 kr. i moms.

I alt unddraget moms 153.738 kr.

4

straffelovens § 302, nr. 2 og nr. 3, jfr. bogføringsloven § 7, stk. 1, § 9, stk 1 samt § 10, stk. 1,

ved under omstændigheder der kendetegner forholdet som særlig groft i perioden fra den 1. januar 2003 til den 30. maj 2005, at have undladt at føre forretningsbøger, som det ifølge loven påhviler den pågældende at føre ligesom han undlod at opbevare forretningsbøger, bilag eller andet regnskabsmateriale, idet han undlod at opbevare en stor del af bilagene fra år 2003 til 2005 selv om regnskabsmateriale skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i det faktiske i forhold 1-4, men gjort gældende at forholdene alene kan tilregnes ham som groft uagtsomme. Han har erkendt sig skyldig i forhold 4.

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er i retsbogen gengivet således

Tiltalte forklarede, at han drev virksomheden "H1". Han har ikke virksomheden længere. Det var en byggevirksomhed. Han startede virksomheden i 2001. Han havde ingen ansatte. Han havde en bekendt - der var revisoruddannet - der hjalp med regnskaberne.

Foreholdt forhold 1,3 bilag 4c forklarede tiltalte, at han ikke havde styr på bilagene. Den indsendte selvangivelses indtægtsangivelse var lavet på baggrund af de bilag tiltalte kunne finde. Han havde ikke bilag på eksempelvis køb af benzin og værktøj. Dem havde han liggende i bilen efter "bæreposeprincippet". Foreholdt, at der manglede fakturabilag for de regninger - der var sendt ud - i en periode på ca. 1½ måned, forklarer tiltalte, at dette var han ikke opmærksom på, førend i forbindelse med ToldSkats sagsbehandling. Han fik telefonisk fra revisor oplyst årets nettoresultat på de 116.000 kr, men undersøgte ikke nærmere, hvordan det var fremkommet. Han skrev blot under - på grund af manglende tid.

Han kunne slet ikke overskue situationen i perioden. Postkassen var fyldt med rykkere hver dag, hvilke han blot lagde i en stor bunke.

I 2003 havde han et stort tab på en debitor, men han fik en aftale med banken om at kunne starte på en frisk, og han fik han sin mor til at kautionere for 300.000 kr. til opstarten.

I 2004 havde han en del arbejde for G1 Ejendomme. Da han opdagede, at der var så meget arbejde, at det kunne blive til noget, var det hans mening at få firmaet, der var blevet afmeldt, tilmeldt igen. Men det blev ikke til noget fordi han tog så meget arbejde som muligt. Det var så hans mening at få det i orden sidst på året. Der foreligger kun 1 faktura. Hvor de andre fakturaer er blevet af, ved han ikke. Han havde af banken fået at vide, at det vigtigste var, at han betalte kreditforeningen, og derfor lavede han ikke momsindberetninger. Han vidste jo at han ikke ville kunne betale det afgiftskrav, der så blev opgjort. Der var hele tiden nogen andre udgifter, der hastede, også på bilen, der jo var nødvendig for at han kunne udføre sit arbejde. Han havde kun kontakt med sin revisor, hvis han ringede til ham.

På forsvarerens forespørgsel forklarede tiltalte, at han ikke skulle fremskaffe materialerne men alene sende regning vedrørende det udførte arbejde til G1 Ejendomme.

I 2005 blev han kontaktet af ToldSkat, og huset gik senere på tvangsauktion.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes erkendelse og det øvrigt foreliggende findes han skyldig i forhold 4.

Tiltalte har vedrørende de øvrige forhold erkendt det faktiske, men gjort gældende at overtrædelserne alene kan tilregnes som groft uagtsomme.

Tiltaltes erkendelse af det faktiske som støttes af det øvrigt foreliggende kan lægges til grund.

Ved bedømmelsen af tiltaltes tilregnelse lægger 2 dommere vægt på, at tiltalte må have vidst at han når han undlod at opbevare samtlige indtægtsbilag ikke havde mulighed for at opgøre sin indtægt korrekt, idet det skatte- og afgiftstilsvar der ville blive opgjort på baggrund af de tilbageværende bilag ville blive for lavt. Disse dommere lægger også vægt på, at tiltalte - vedrørende den manglende momsangivelse for perioden fra efteråret 2003 - selv har forklaret, at den var begrundet i, at han var klar over, at han på grund af andre presserende udgifter - ikke havde mulighed for at betale det momstilsvar, som ville blive opkrævet, hvis han foretog anmeldelse. På den anførte baggrund finder disse dommere, at tiltaltes unddragelse må tilregnes ham som forsætlig, og stemmer derfor for at findes ham skyldig efter tiltalen.

En dommer lægger vægt på tiltaltes forklaring om forholdene i perioden, og finder herefter at overtrædelserne må tilskrives tiltaltes manglende bogføringsevne, hans arbejdspres i perioden, og det pres de økonomiske problemer lagde på ham med overhængende tvangsauktion.

Denne dommer finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse forholdene som sket med forsæt til moms- og skatteunddragelse og stemmer derfor for, at de tilregnes tiltalte som grov uagtsomhed.

I overensstemmelse med tiltalen findes tiltalte skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes efter de unddragne beløbs størrelse til fængsel i 30 dage, jf. skattekontrollovens § 13 stk. 1, tildels jf. straffelovens § 21, og momslovens § 81 stk. 3, jf stk. 1 nr. 1 og nr 2, jf. § 47 stk. 1, 1. pkt., og stk. 5.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 200.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Det bemærkes, at 2 dommere finder, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der efter overtrædelsernes karakter og de unddragne beløbs størrelse er grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, mens 1 dommer lægger vægt på tiltaltes gode personlige forhold og aktuelle helbredsproblemer og herefter finder det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste i 60 timer.

Afgørelsen er truffet efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 200.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets domaf 1. november 2007, 11. afdeling S-3219-06

Byretten, 8. afdeling, har den 31. oktober 2006 afsagt dom i 1. instans (SS 8.2149/2006).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget.

Tiltalte har således erkendt forsæt i forhold 1 og 3 a.

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse i forhold 2 og 3 og har i forhold 3 a, nr. 2, påstået delvis frifindelse, således at der alene domfældes for en unddragelse på i alt 140.174 kr.

Anklagemyndigheden har i øvrigt påstået formildelse.

Forklaringer

Tiltalte har vedrørende sine personlige forhold supplerende forklaret, at han efter byrettens dom var sygemeldt i næsten 7 måneder med diagnosen "kronisk stress". Han arbejder nu hos G2, i en stilling, som han kan magte. Hans kone har fået et nervesammenbrud og er sygemeldt.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte i det hele i forhold 2 og 3 og til dels i forhold 3 a, nr. 2, således at tiltalte i dette forhold frifindes for den del af den idømte unddragelse, der overstiger 106.227 kr.

Efter størrelsen af de unddragne beløb kan straffen passende fastsættes til fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 140.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 dage.

Efter oplysningerne om tiltaltes helbredsmæssige og øvrige personlige forhold, herunder hans familiemæssige forhold, er det forsvarligt at gøre frihedsstraffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen på fængsel i 30 dage gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Bødestraffen nedsættes til 140.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 dage.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.