Dato for udgivelse
04 May 2009 08:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2008 08:22
SKM-nummer
SKM2009.311.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-2967-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse
Land
Schweiz
Emneord
Told, grov, uagtsomhed, ur, bødeberegning
Resumé

T var ved byretten idømt en bøde på 65.000 kr. for groft uagtsomt at have overtrådt toldlovens § 73 stk. 1, nr. 1 jf. § 23, stk. 1 og 2, ved ikke at angive et  ur, til en værdi af 266.232 kr., ved ankomst til lufthavn i Danmark. Uret var købt i USA og herfra sendt til Schweiz, hvorfra T havde medbragt det som gave til sin hustru.

Uret lå øverst i T's rejsetaske sammen med diverse dokumentationer vedrørende uret, og byretten fandt det derfor ikke bevist, at T havde forsæt til at undgå betaling af told- og afgifter, jf. toldlovens § 73, stk. 2.

Reference(r)
Toldloven § 73, stk. 1, nr. 1.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Merethe Stagetorn, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Lodberg, Mogens Kroman og Frosell med domsmænd

----------

Byrettens dom af 18. juni 2008, SS 3-19814/2007

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 11. september 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 1 og stk. 2, subsidiært § 73, stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 1 og stk. 2

ved med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter den 18. juli 2007 ca. kl. 15.00 i lufthavn i Danmark, at have undladt at angive et G1-ur fra Schweiz til SKAT til en værdi af US$ 48.020, omregnet til ca. kr. 226.232, hvorved statskassen blev unddraget et told- og afgiftsbeløb på kr. 66.565.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf, subsidiært en bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand i henhold til toldlovens § 73, stk. 4, om betaling af det unddragne told- og afgiftsbeløb på kr. 66.565, der er blevet betalt i depositum.

Tiltalte har nægtet sig skyldig under henvisning til, at der hverken foreligger forsæt eller uagtsomhed, idet der er betalt afgifter i USA, jf. bilag 11, og der er sket officiel tolddeklarering i Schweiz, jf. bilag 9. Derfor var tiltalte ikke opmærksom på, at det kunne komme på tale, at der skulle betales et yderligere beløb.

Forklaringer

Tiltalte T har forklaret, at han og hans kone så uret i en forretning, da de var i USA i efteråret 2006. Uret kan ikke købes i Danmark og heller ikke i Tyskland, hvor tiltalte rejste meget på det pågældende tidspunkt. Tiltalte ringede derfor til den pågældende forretning i USA og købte uret. Det skulle være en gave til hans kones 40 års fødselsdag, så hun måtte ikke vide noget om det. Tiltalte betalte for uret fra Danmark med sit kreditkort. Det var direktøren for forretningen i USA, der foreslog, at uret kunne sendes til Schweiz, idet tiltalte skulle på forretningsrejse til Schweiz og det speditionsfirma, som varetog forsendelser fra G1, G2, havde kontor i lufthavnen i Schweiz. Dette kontor var G3. Uret kunne sikkert godt sendes til Danmark men det var ikke noget, tiltalte overvejede. Tiltaltes kone måtte jo ikke vide noget om det. Forevist bilag 9 og oversættelsen i bilag 9A forklarede tiltalte, at han henvendte sig hos G3 i lufthavn i Schweiz, og en medarbejder tog tiltalte med hen til toldkontoret i lufthavnen sammen med pakken med uret. Det var en stor pakke, der vejede 2½ kg. Der blev udfyldt nogle papirer, og de skulle se tiltaltes pas og boardingcard. Tiltalte sad og ventede, mens papirerne blev udfyldt, og så blev han kaldt hen til skranken og betalte det han skulle ifølge bilag 9, og så fik han pakken med uret udleveret. Tiltalte åbnede pakken på stedet og tjekkede, at uret var der. Dem, der udfyldte papirerne i Schweiz, vidste godt, at tiltalte skulle videre til Danmark, men der var ingen der sagde noget til tiltalte om, at han skulle betale told i Danmark. Tiltalte spurgte ikke selv, om han skulle betale noget i Danmark. Tiltalte blev stoppet i tolden i Danmark. Det virkede, som om de godt vidste, at tiltalte skulle stoppes. Det var en kvindelig tolder, der standsede tiltalte, og hun spurgte, om tiltalte havde noget at fortolde, og tiltalte svarede."Nej, ikke så vidt jeg ved." Tolderne åbnede tiltaltes rejsetaske, og uret lå øverst i tasken i et G1etui. Tiltalte har betalt den afgift på de 66.565 kr., som han er blevet opkrævet. Han spurgte i lufthavnen, om han måtte betale med det samme, men det måtte han ikke. Han blev efterfølgende bedt om at betale beløbet kontant i lufthavnen.

Forevist bilag 11 har tiltalte forklaret, at han ikke har forsøgt at få refunderet den afgift, han har betalt i USA i forbindelse med købet af uret.

Oplysningerne i sagen

Af kvittering af 31. maj 2007 fra G1 i USA fremgår, at tiltalte har betalt

Total Merchandise

48.020,00 dollars

total tax

4.021,68 dollars

Total Amount

52.041,68 dollars

Af en faktura af 16. juli 2007 fra G3 AG i Schweiz fremgår, at tiltalte har betalt følgende:

Freight charges USA - Schweiz as per outlay

300.00

strong room carrier val

95.00

transit clearance, handling

140.00

transfer to terminal 2 under bond

120.00

USD

655.00

Det fremgår at dette beløb er betalt den 18. juli 2007.

Af et vedhæftet dokument påstemplet G1 fremgår, at den deklarerende er G3 AG i Schweiz, at der er tale om 1 ur ifølge faktura, importør T, destination Danmark, statistisk værdi 63.430,- importafgifter 103,- moms af 63.593 4.833,00. Garanteret beløb 4.937,00. Dokumentet er signeret modtaget af toldkontoret i Schweiz den 16. juli 2007.

Af rapport af 18. juli 2007 udarbejdet af SKAT i ankomsthallen fremgår bl.a.

Ved kontrollen fremkom nedenstående varer i en kabinekuffert

1 stk. ur 9101 værdi 46.020 dollars omregnet efter kurs 554,42 til

kr.

266.232,00

told                                                                                                          

kr.

5,95

Moms af værdi og told 25 %                                                                    

kr.

66.565,00

Af en skrivelse af 31. januar 2008 fra SKAT til politiet fremgår følgende:

"Under henvisning til advokaturets seneste brev af 28. januar 2008 kan vi udtale, at varer, som er købt i USA, ved indførsel til EU's toldområde, skal fortoldes i det første EU-land. Varen er i dette tilfælde indført fra USA via Schweiz, hvor det ser ud til, at varen er fortoldet, jf. bilag 9, side 2 Det ser bl.a. ud til, at der ved fortoldningen er betalt 4.937 chf. Ved kurs 448,31 bliver det 22.133 kr..

Da det ser ud til, at varen skulle transitere Schweiz, burde den være indført under en midlertidig indførselsordning, således at der ikke skulle betales told og/eller afgifter i Schweiz, og ikke som det ser ud til at være sket en endelig indførsel i Schweiz.

Det har dog ingen betydning for angivelsespligten efter toldlovens § 23 eller pligten til at betale told og afgifter i Danmark. SKAT opkræver told og afgifter på varer, som ikke er i fri omsætning (betalt told i EU) i EU's toldområde, og som indføres i det danske toldområde, jf. toldlovens § 10, stk. 1.

Med hensyn til det anførte beløb på bilag 9, fremgår det, at der er betalt for fragt fra USA til Schweiz tillagt nogen ekstra omkostninger, så beløbet udgør 655 USD ...

SKAT kan ikke oplyse, om der findes nogen form for modregning af betalte beløb i henholdsvis USA og Schweiz, men oplyse, at det typisk er således, at disse momsbeløb kan godtgøres i henholdsvis USA og Schweiz, hvis der er tale om udførsel til EU. Vi kan anbefale den pågældende at rette henvendelse til toldmyndighederne i de pågældende lande. Det anførte told- og afgiftsbeløb i anklageskriftet omhandler både told og moms, idet told opkræves efter toldlovens § 2, jf. EU's retsakter, og moms opkræves efter momslovens § 12."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan lægges til grund, at tiltalte ikke uopfordret standsede op for kontrol ved sin indrejse til Danmark ved ankomsten den 18. juli 2007 kl. 15.00.

Da det i sagen omhandlede ur lå øverst i tiltaltes rejsetaske, og der således ikke var gjort noget forsøg på at skjule det, og da tiltalte tillige var i besiddelse af diverse dokumenter vedrørende dette ur, finder retten det ikke bevist, at handlingen er foretaget med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, hvorfor tiltalte frifindes for toldlovens § 73, stk. 2.

Tiltalte har været klar over at det pågældende ur var told- og afgiftspligtigt, idet der fandt en deklarering sted i lufthavn i Schweiz og tiltalte har ikke haft nogen berettiget forventning om, at der ikke skulle betales told og afgifter af det pågældende ur ved indførslen heraf til Danmark. Retten finder derfor, at tiltalte har handlet groft uagtsomt ved at gå gennem toldudgangen uden at angive det pågældende G1-ur.

Tiltalte findes derfor skyldig i overtrædelse af toldlovens § 73 stk. 1, nr. 1 jf. § 23, stk. 1 og stk. 2. Straffen fastsættes efter de ovennævnte bestemmelser til en bøde på 65.000 kr., subsidiært fængsel i 14 dage.

Endvidere skal tiltalte betale det unddragne beløb som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 65.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 6.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Merethe Stagetorn.

Tiltalte skal inden 14 dage til SKAT betale 66.565 kr.

----------

Østre Landsrets dom af 18. december 2008, 12. afdeling, S-2967-08

Byrettens dom af 18. juni 2008 (SS 3-19814/2007) er anket af anklagemyndigheden med påstand om formildelse, således at den idømte bøde fastsættes til 30.000 kr.

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle over for anklagemyndighedens bødepåstand og endvidere nedlagt påstand om, at det bødebeløb på 35.000 kr., der skal tilbagebetales til tiltalte, skal tillægges procesrente fra betalingstidspunktet, der af forsvareren er oplyst at være den 19. juli 2007.

Tiltalte har ikke givet møde for landsretten.

Det omhandlede ur er efter det oplyste omfattet af kapitel 91 i toldtariffen og derfor ikke omfattet af begrebet "guld- og sølvvarer og smykker", men derimod begrebet "andre varer". Som følge heraf skal bøden, jf. toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, nedsættes til ½ gang det unddragne told- og afgiftsbeløb nedrundet til 30.000 kr., jf. anklagemyndighedens påstand.

Retten udtaler

Landsretten tager herefter anklagemyndighedens påstand til følge. Landsretten finder ikke at kunne tage den nedlagte rentepåstand under påkendelse under nærværende straffesag.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at bødestraffen nedsættes til 30.000 kr. Forvandlingsstraffen er 14 dages fængsel.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.