Dato for udgivelse
05 May 2009 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2009 12:34
SKM-nummer
SKM2009.316.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0353-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, subsidiært, børnefamilieydelse, trangsbeneficiet
Resumé

SKAT havde foretaget udlæg i den skattepligtiges konto for ægtefælles skatterestance. På kontoen var indsat børnefamilieydelse.

Landsretten fandt at betingelserne for subsidiært udlæg var tilstede. udlægget var endvidere ikke i strid med børnefamilielovens § 11.

Byretten havde fundet, at der ved respekt af trangsbeneficiet skulle reserveres 11.400 kr. til fornødne leveomkostninger. Landsretten nedsatte det reserverede beløb til 5.000 kr., som fastsat af SKAT.
Reference(r)

Kildeskatteloven § 72, stk. 2 (dagældende)
Børnefamilieloven § 11
Retsplejeloven § 509

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 E.1.8
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 G.5.2.4

Parter

SKAT

mod

A

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager, Gitte Kuhlwein (kst.).

----------

Fogedrettens kendelse af 7. November 2008 FS 25403/2008

Der blev afsagt følgende kendelse

Adgangen til af foretage subsidiært udlæg i aktiver tilhørende den skattepligtiges ægtefælle, jf. kildeskattelovens § 72, stk. 2, er betinget af, at udlæg forinden er forsøgt foretaget hos den skattepligtige selv, og at ægtefællerne er samlevende på tidspunktet for udlægges foretagelse.

I nærværende sag blev udlæg foretaget den 14. august 2008. Da de to ægtefæller havde samme folkeregisteradresse på dette tidspunkt, lige som ingen af ægtefællerne siden har meldt flytning til folkeregistreret, lægges det - trods As forklaring - til grund, at ægtefællerne var samlevende på tidspunktet for udlægges foretagelse. Derfor, og idet det under sagen er oplyst, at udlæg blev forsøgt foretaget hos As ægtefælle i april 2008, er der adgang til at foretage subsidiært udlæg i As aktiver for hendes ægtefælles skatterestance.

Den udbetalte børnefamilieydelse må anses som tilhørende A som et offentligt tilskud til opfyldelse af hendes forsørgelsespligt. Det følger af børnefamilieydelseslovens § 11, at børnefamilieydelse ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning eller modregning af offentlige krav som ikke har direkte tilknytning til barnet. Da børnefamilieydelsen imidlertid var indstat på - og siden den 20. juli havde stået på As konto, er der sket en sådan sammenblanding med kontoens øvrige indestående, at det ikke kan godtgøres hvilken del af dette, der hidrører fra den udbetalte børnefamilieydelse, hvorfor et beløb svarende til børnefamilieydelsen ikke er beskyttet mod udlæg.

Udlæg i kontoens indestående skal foretages med respekt af trangsbeneficiet jf. retsplejelovens § 509. Udlæg skal således begrænses således, at der på As konto reserveres et beløb til hendes fornødne leveomkostninger indtil der igen går penge ind på kontoen. Ved beregning af størrelsen af dette beløb, kan der, som anvendt i SKATs beregning, tages udgangspunkt i de satser, der anvendes ved beregningen af skyldnerens rådighedsbeløb i gældssaneringssager. Ved ansættelse af beløbet vedrørende As eget underhold, skal der tages højde for, at hun fik udbetalt dagpenge igen to uger efter tidspunktet for udlæggets foretagelse. Fogedretten finder derfor, at der bør afsættes kr. 2.500 til As eget underhold.

Ved ansættelse af rådighedsbeløbet pr. barn skal der tages højde for, at skyldner først får udbetalt børnefamilieydelse igen ca. to måneder efter udlæggets foretagelse. Med udgangspunkt i gældssaneringssatserne ansættes det samlede rådighedsbeløb for fire børn i en to måneders periode til kr. 17.800. Da det lægges til grund, at ægtefællerne var samlevende på tidspunktet for udlæggets foretagelse, findes det at påhvile ægtefællen at bidrage til børnenes underhold, hvorfor det samlede rådighedsbeløb til børnene nedsættes til halvdelen. Fogedretten finder derfor, at der bør afsættes kr. 8.900 til børnenes underhold.

På denne baggrund finder fogedretten, at det samlede beløb, der med respekt af trangsbeneficiet skulle have været reserveret på As ved udlæggets foretagelse udgør kr. 11.400. Under hensyn til, at der ved udlæggets foretagelse blev reserveret kr. 5.000,- ophæves udlægget for kr. 6.400 og stadfæstes for resten.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Det af SKAT foretagne udlæg i skyldners konto nr. ... ophæves for så vidt angår kr. 6.400, som straks skal tilbagebetales til skyldner. Udlægget stadfæstes for så vidt angår den resterende del af beløbet.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 20. marts 2009, B-0353-09

Den 7. november 2008 har fogedretten afsagt kendelse om, at SKATs udlæg i en bankkonto ophæves for så vidt angår 6.400 kr. og stadfæstes for den resterende del af beløbet.

Landsretten afsagde kendelse

Indledningsvis bemærkes, at det ikke efter de oplysninger, der foreligger, er muligt at konstatere, om en del af kravet måtte være forældet.

Af de grunde, der er anført af fogedretten, tiltræder landsretten, at betingelserne for at foretage udlæg hos A var opfyldt på tidspunktet for pantefogedudlæggets foretagelse den 14. august 2008, jf. dagældende kildeskattelovs § 72, stk. 2.

I det omfang, indeståendet på kontoen hidrører fra udbetalt børnefamilieydelse, er dette beløb ikke beskyttet mod udlæg i henhold til børnefamilieydelseslovens § 11, stk. 1, der vedrører krav på børnefamilieydelse.

SKAT har ved udlægget i kontoen overladt 5.000 kr. til A. Efter de foreliggende oplysninger finder landsretten, at A herved er overladt det nødvendige til at dække sine og husstandens leveomkostninger, jf. retsplejelovens § 509, stk. 1. Fogedretten har derfor ikke grundlag for delvis at ophæve udlægget i As bankkonto, og sagen hjemvises til fogedretten til fremme af udlæg i kontoen for yderligere 6.400 kr.

T h i   b e s t e m me s

Sagen hjemvises til fornyet behandling ved fogedretten.

Kæreafgiften skal tilbagebetales.