Dato for udgivelse
29 Jun 2009 11:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 May 2009 08:51
SKM-nummer
SKM2009.425.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-0518-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, udeholdte, indtægter, momssvig, udeladt, afregning, uregistreret, virksomhed, afmeldt, CVR, indeholdelse, A-skat
Resumé

T drev indtil 2003 et gulvfirma sammen med en kammerat.

Virksomheden blev lukket og registreringsnummeret afmeldt da kammeraten ikke ville være med mere og han kunne ikke selv få det til at køre. I 2004 blev T skilt og umiddelbart efter begyndte han at drive selvstændig tømrervirksomhed. Han var ikke momsregistreret men anvendte det afmeldte momsnummer. En kammerat hjalp ham i virksomheden, i starten afregnede T selv lønnen til kammeraten men senere var det hvervgiver der afregnede lønnen til kammeraten. Der blev ikke indeholdt A-skat i den udbetalte løn. Virksomheden blev lukket efter 1½ år som følge af sygdom. Byretten fandt T skyldig. Forseelserne blev anset for begået med forsæt og straffen blev fastsat til 30 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 145.000 kr.

Ved landsretten forklarede T om sine personlige forhold, at grunden til han ikke afregnede med SKAT var, at han skulle forsørge sine børn. Han ville afregne med SKAT når det var muligt. Han har en dårlig ryg og tvivler på at han kommer tilbage på arbejdsmarkedet. 4 voterende fandt at fængselsstraffen nedsættes til 20 dage. Der var ikke sådanne særlige omstændigheder at det undtagelsesvist var forsvarligt at gøre straffen betinget. I øvrigt blev dommen stadfæstet.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3
Momsloven § 81, stk. 3
Kildeskatteloven § 74, stk. 1, nr. 1

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Bo Hansen)

Afsagt af landdommerne

Eva Staal, Norman E. Cleaver og Regitze Brosbøl Lauridsen (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 11. februar 2009, SS 2111/2008

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831. Retsmødebegæring er modtaget den 24. september 2008. T er tiltalt for overtrædelse af

1. Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1 (lovbkg. nr. 1126 af 24. november 2005 - tidligere lovbekendtgørelse 869 af 12. august 2004)

ved for indkomståret 2004 med forsæt til skatteunddragelse ikke inden 4 uger fra modtagelse af årsopgørelse at have meddelt kommunen, at skatteansættelsen var for lav, og ved for indkomståret 2005 med forsæt til skatteunddragelse ikke inden 4 uger fra modtagelse af årsopgørelse at have meddelt SKAT, at skatteansættelsen var for lav, idet han

  1. i indkomståret 2004 undlod at selvangive indtægter fra selvstændig er hvervsvirksomhed med i alt kr. 112.360.
  2. i indkomståret 2005 undlod at selvangive fra selvstændig virksomhed med kr. 53.031, alt hvorved det offentlige i alt blev unddraget kr. 48.426 i skat.

2. Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 6, 1. pkt., jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt.,

ved i perioden 1. maj 2004 - 31. december 2005 med forsæt til momsunddragelse at have drevet registreringspligtig virksomhed, uden at være registreret, men anført moms på sine regninger under anvendelse af et tidligere afmeldt momsregistreringsnummer, hvorved statskassen blev unddraget kr. 76.978 i moms.

3. Kildeskattelovens (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 - tidligere lovbekendtgørelse nr. 678 af 12,. august 2004) § 74, stk. 1, jf. stk. 1 nr. 1,

ved i indkomståret 2005 ikke at have tilbageholdt og afregnet kildeskat ved udbetaling af løn til en ansat, hvorved det offentlige blev unddraget kildeskat for kr. 25.260 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en bøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte T har forklaret, at han drev selvstændig virksomhed med et gulvfirma sammen med en kammerat indtil 2003. På det tidspunkt løb kammeraten fra firmaet, og sigtede kunne ikke selv få det til at køre. Det endte med, at han lukkede virksomheden og afmeldte registreringsnummeret. I 2004 blev han skilt, og umiddelbart efter begyndte han at drive selvstændig tømrervirksomhed. Han var ikke momsregistreret og havde heller ikke noget CVR nummer, men anvendte det nummer, han havde haft i den tidligere virksomhed. En kammerat ved navn MN hjalp ham i virksomheden. I starten afregnede sigtede lønnen til MN. Til sidst afregnede MN direkte med SK. Det er rigtigt, at sigtede ikke har afregnet kildeskat vedrørende udbetalingerne til MN. Cirka 1½ år efter at han havde stoppet sin virksomhed som følge af sygdom, blev han kontaktet af politiet og ToldSkat i anledning af sagen. Han valgte i den forbindelse at lægge kortene på bordet. Han har gennemgået tallene i sigtelserne sammen med folk fra skattevæsenet og sin forsvarer, og kan anerkende beløbene størrelsesmæssigt.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 (lovbkg. nr. 1126 af 24. november 2005 - tidligere lovbkg. 869 af 12. august 2004), momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 6, 1. pkt., jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt., kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 (lovbekendtgørelsen nr. 1086 af 14. november 2005 - tidligere lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2004).

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 145.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Under hensyn til forholdets karakter finder retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en bøde på 145.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2009, 14. afdeling, S-0518-09

Byretten har den 11. februar 2009 afsagt dom i 1. instans (SS 2111/2008).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at den idømte frihedsstraf gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af den idømte bødestraf og skærpelse af frihedsstraffen.

Anklagemyndigheden har ved hovedforhandlingens begyndelse berigtiget anklageskriftets forhold 3, således at "august 2004" ændres til "august 2002", og således at "74, stk. 1" ændres til "§ 74, stk. 2.", samt at der efter "indkomståret 2005" tilføjes "med forsæt til unddragelse".

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at når han ikke afregnede med skattevæsenet, var det fordi, han tænkte på, at han skulle tjene penge for at forsørge sine børn. Han vidste godt, at der skulle afregnes moms og skat, og det var hans plan at gøre det, når det blev muligt for ham. Han har en dårlig ryg, og var derfor ikke i arbejde, da SKAT henvendte sig til ham. Han er stadig ikke kommet i arbejde og tvivler på, at det nogen sinde vil ske. Han har nu fået en datter sammen med sin samlever.

Landsrettens begrundelse og resultat

4 voterende finder efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger, herunder navnlig størrelserne af de unddragne beløb, at fængselsstraffen skal nedsættes til 20 dage.

2 voterende tiltræder, at fængselsstraffen er fastsat som sket i dommen. Der gives dom efter stemmeflertallet, således at fængselsstraffen nedsættes til 20 dage.

Der er enighed om, at der ikke er sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde, at det undtagelsesvist er forsvarligt at gøre frihedsstraffen betinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at fængselsstraffen nedsættes til fængsel i 20 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.