Dato for udgivelse
26. juni 2009
Resumé

Skatte-, vurderings- og motorankenævn er første uafhængige klageinstans, når en borger eller virksomhed har en klage over SKAT. Ankecentret er nu klar med beretninger om de tre instansers arbejde i 2008.


Ankecentret, der er ledelsessekretariat for ankenævnssekretariaterne, som betjener landets 30 skatteankenævn, 15 vurderingsankenævn og 4 motorankenævn, har netop udsendt beretninger for ankenævnenes virke i 2008.

- Året 2008 har været præget af, at der i vurderingsankenævnene er indgået en meget stor mængde klager - knap 20.000-, da mange har valgt at klage over 2007-vurderingen af deres ejendom. Ankesøjlen har i 2009 fået tilført ekstra medarbejderressourcer til sekretariatsbehandling af de mange vurderingssager, men det forventes dog, at der vil gå op imod et par år, før alle sagerne er behandlet, forklarer ankechef Bent Madsen.

I skatteankenævnene har der i de seneste år derimod været en forholdsmæssig lav tilgang af sager. Som følge heraf, har skatteministeren besluttet, at antallet af medlemmer i skatteankenævnene nedsættes fra 462 til 247 ved næste udnævnelsesrunde i 2010, ligesom der er sket tilpasning i sekretariatsstrukturen.

Af beretningerne kan det ses, at der i skatteankenævnene og i vurderingsankenævnene i 2008 er givet fuldt eller delvist medhold i godt 40 procent af de afgjorte klager, mens det i motorankenævnene er tilfældet i 56 procent.

- Nogen vil måske tro, at når så mange får medhold, så er det udtryk for, at den første sagsbehandling ikke er tilstrækkelig god, men sådan er det ikke. Der er tale om sager, hvor der udøves et skøn, og her er der ingen facitlister. Hvis første skøn viser sig ikke at tilfredsstille borgeren, kommer ankenævnene ind i billedet og sikrer, at klageren får en second opinion, siger Bent Madsen.

Årsberetning vedr. vurderingsankenævn: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=56633

Årsberetning vedr. skatteankenævn: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=56632

Årsberetning vedr. motorankenævn: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=56630

Fakta om skatte-, vurderings- og motorankenævn

Skatteankenævn:

Der er 30 skatteankenævn med i alt 462 medlemmer.

Skatteankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for SKATs afgørelser om indkomst- og ejendomsværdiskat vedrørende fysiske personer og dødsboer, herunder afgørelser om gaveafgift.

Skatteankenævnene er en lokal lægmandsinstans og medlemmerne er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra kommunerne.

I godt 40 % af de sager, som skatteankenævnene har afgjort i 2008, har borgeren fået fuldt eller delvist medhold i sin klage.

Vurderingsankenævn:

Der er 15 vurderingsankenævn med i alt 98 medlemmer.

Vurderingsankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for afgørelser truffet af SKAT vedr. vurdering af fast ejendom.

Vurderingsankenævnene er en lokal lægmandsinstans og medlemmerne er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra kommunerne.

I godt 40 % af de sager vurderingsankenævnene har afgjort i 2008, er vurderingen blevet ændret i henhold til borgerens påstand (helt eller delvist).

Motorankenævn:

Der er 4 motorankenævn med i alt 12 medlemmer.

Motorankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for afgørelser truffet af SKAT vedr. visse spørgsmål af skønsmæssig karakter efter registreringsafgiftsloven - de såkaldte vurderingssager.

Medlemmerne af motorankenævnene er udnævnt af skatteministeren efter indstillinger fra FDM og forhandlerorganisationerne.

I 56 % af de sager motorankenævnene har afgjort i 2008, er køretøjets afgiftspligtige værdi blevet ændret i henhold til borgerens påstand (helt eller delvist).