Dato for udgivelse
02 Oct 2009 10:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Sep 2008 12:41
SKM-nummer
SKM2009.599.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-717-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indeholdelses- og registreringspligt + Straf
Emneord
Unddragelser, rengøringsfirma, fysiske, psykiske, tilstand, fiktiv, faktura
Resumé

T, der drev rengøringsvirksomhed fra hjemmet, indsendte for en periode 0 angivelser (moms) og undlod senere at indsende momsangivelser selv om han udskrev fakturaer med moms. T udbetalte løn uden indeholdelse af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Byretten fandt, på baggrund af de lægelige oplysninger om T's fysiske og psykiske tilstand på det tidspunkt hvor unddragelserne var begået, at det ikke var bevist, at T var skyldig.

Landsretten fandt efter bevisførelsen det godthjort, at T med forsæt havde begået de nævnte unddragelser.

T blev idømt fængsel i 1 år. Uanset det anførte om T's helbredstilstand fandt retten efter grovheden og karakteren af de begåede forhold ikke grundlag for betinget straf.

Tillægsbøde 1.550.000 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2

Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2

AM-bidragsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. b.

Straffeloven § 50, stk. 2
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Henrik Bollerup Jensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Norman E. Cleaver, C. Levy og Henrik Gam med domsmænd)

----------

Byrettens dom af 22. februar 2008, SS 2-10208/2007

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd. Anklageskrift er modtaget den 10. maj 2007. T er tiltalt for

1

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, 2, jf. § 57. stk. 1. jf. Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 om merværdiafgift,

ved som indehaver af den fra sin bopæl personlig drevne servicevirksomhed H1 Service, CVR-nr. ..., at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen idet tiltalte:

i perioden fra 15. juli 2004 til 30. september 2004, indsendte momsangivelser som 0-angivelser og

i perioden 1. oktober 2004 til 31. marts 2005 undlod at indsende virksomhedens momsregnskab

uagtet tiltalte i perioderne udstedte fakturaer til kunder med momsangivelse, hvorved det offentlige blev unddraget i alt kr. 514.829 i merværdiafgift.

2

overtrædelse af Kildeskattelovens § 74, stk. 2. jf. stk. 1, nr. 1 og 2

ved som indehaver af den fra sin bopæl drevne servicevirksomhed H1 Service, CVR-nr. ..., i perioden 16. juli 2004 til 31. marts 2005 at have ansatte og udbetalt løn uden at indeholde A-skat og uden at identificere de ansatte overfor SKAT, hvorved statskassen er unddraget kr. 910.422 i A-skat.

3

overtrædelse af Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. b

ved som indehaver af den fra sin bopæl drevne servicevirksomhed H1 Service, CVR-nr. ..., i perioden 15. juli 2004 til 31. marts 2005 at have ansatte og udbetalt løn uden at indeholde bidrag i den udbetalte løn, hvorved statskassen er unddraget kr. 131.945 i arbejdsmarkedsbidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf. Endvidere er der nedlagt påstand om tillægsbøde på ikke under 1.550.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V1 og V2.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Anklageren dokumenterede bilag 5. Hertil forklarede tiltalte, at H1 Service ligger på hans adresse. Han ved ikke om, det er ham, der har udstedt fakturaerne, og han husker ikke, om han har startet et firma fra sin adresse. Han kan ikke huske, om han havde arbejde i 2004, og han ved ikke, hvad han lavede i 2004.

Foreholdt sagens bilag 4 forklarede tiltalte, at han ikke husker, om han har været til møde med skattevæsnet den 21. marts 2005, og han husker intet om mødets indhold. Han husker ikke at have set de omhandlede faktura.

Tiltalte husker ikke, om han på et tidspunkt hed A, men han har set papirer på, at han har heddet sådan.

Afhørt af forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke husker, om han har udført arbejde i 2004 eller 2005, men han har i hele forløbet fået bistandshjælp. Han har altid haft en computer i sin lejlighed. Han har ikke nogen printer. Navnet AA siger ham ikke noget. Han ved ikke, hvor han havde det materiale fra, som han havde med til mødet med skattevæsnet."

Vidnet V1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at han har været indehaver af G1 Service, som er et rengøringsfirma. Der er ansat to på kontoret, og der er herudover fra 40-70 personer ansat. H1 Service er tiltaltes firma. Det er et rengøringsfirma. Når G1 Service har manglet personale, har vidnet kontaktet tiltalte, som har skaffet personale, og som også selv har arbejdet med rengøring for vidnet. Vidnet mener, at i den periode, hvor vidnet brugte firmaet, var der ca. 15-17 personer, der arbejdede i H1 Service.

Vedrørende sagens bilag 5 forklarede vidnet, at der er tale om fakturaer, han har modtaget fra H1 Service.

Foreholdt sagens bilag 13 bekræftede vidnet, at han været til det pågældende møde. Han bekræftede, at det er T, der har firmaet H1 Service.

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at når der blev indgået aftaler med H1 Serviet, var det med T personligt. Vidnet har ikke hørt om en person, der hedder AA, og som skulle have haft med firmaet at gøre. Vidnet kender T, fordi de bor i samme kvarter."

Vidnet V2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Vidnet forklarede, at hun har været sagsbehandler på sagen hos SKAT. Hun har lavet sagens bilag 3. Sagen startede med, at de foretog kontrol hos G1 Service. Der fandt de fakturaer fra H1 Service. Hun kunne se, at H1 Service ikke havde angivet moms og skat, og derfor indkaldte de ejeren til et møde. Under mødet forklarede tiltalte, at han har givet pengene videre til en person, der hedder AA. Tiltalte kunne ikke dokumentere dette yderligere. Hun har opgjort skyldig moms og skat på baggrund af de fakturaer, de fandt, og på baggrund af yderligere oplysninger, som fremgik af tiltaltes bankoplysninger. Momsen er opgjort på baggrund af fakturaerne, og skatten er ansat skønsmæssigt. Arbejdsmarkedsbidraget er også ansat skønsmæssigt.

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at indehaverandelen er ansat til 450.000 kr. Hun kan ikke huske den konkrete sag, men beløbet er fastsat skønsmæssigt. Det gælder også beløb vedrørende køb af rengøringsmidler m.v. Hun kan genkende tiltalte som den person, der kom til mødet. Han forklarede under mødet, at han godt vidste, at det var forkert det, han havde gjort. Hun mener, at han forstod, hvad det drejede sig om. Tiltalte forklarede under mødet, at det var en anden, der havde stået bag firmaet. De drøftede ikke opgørelsen af moms og skat og arbejdsmarkedsbidrag nærmere under mødet, fordi hun efterfølgende ville sende opgørelsen til ham, hvorefter han kunne forholde sig til detaljerne i det."

Oplysningerne i sagen

Der er endvidere dokumenteret erklæring af 22. december 2004 fra speciallæge i psykiatri, hvoraf blandt andet fremgår:

"Pt. kom første gang 22.07. for torturtraumer.

Pt. er vokset op i flygtningelejr og fik arbejde som militsmand/lejesoldat, der skiftede side. Pt. blev fængslet 4 gange, tortureret og skudt. Det lykkedes pt. at flygte til Danmark i 1988, siden gift og har fået 5 børn, men hustruen er syg, og der er problemer med børnene. Pt. har haft fjender i Libanon og i Danmark og føler sig forfulgt, stoler ikke på mennesker, tåler ikke at være sammen med mange mennesker uden at få angst. Pt. kom i en akut krisetilstand, som havde aktiveret hans PTSD. Pt. var plaget af angst, forfølgelsesforestillinger, hørte stemmer, var søvnløs og var plaget af psykosomatiske smerter. Pt. blev aflastet gennem sygemelding men kom ikke til den efterfølgende samtale p.gr.a. glemsomhed og angst. Pt. har i dag åbnet sig mere for de mange krigstraumer, der har ødelagt hans sjæl og reduceret hans evne til at lære dansk og til at kunne arbejde. Pt. er i øjeblikket belastet af en række psykosociale ting, der gør, at han foreløbig ikke kan aktiveres.

Den kommunale tvungne aktivering har stresset pt. i en sådan grad, at hans gamle psykotraumer er brudt frem. Pt. i samtale og medicinsk behandling med Akarin og Remeron.

Diagnose Tortur offer - PTSD."

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte blev opereret for venstresidigt lårbensbrud (som følge af skudlæsion/torturering) i 1987. I 2002 blev der foretaget radiologisk kontrol af venstre hofteregion, som viste følger efter brud og multiple metalfremmedlegemer - granatsplinter - i området. Tiltalte har kronisk ondt i venstre ben og har svært ved at tilbagelægge længere afstande. Tiltalte blev opereret for indre blødninger i maven (hvilket der ikke foreligger dokumentation for i tiltaltes journal), pådraget under skudepisoden. Han klager fortsat over smerter i maven. Tiltalte har desuden et stort, lyserødt misfarvet, noget hævet mærke i huden foran på brystkassen efter at være blevet brændt med en cigaret under tortur. Tiltalte plages desuden af smerter i nakken, når han sover.

Tiltalte har siden 2002 været i behandling for PTSD (PostTraumatisk Stress Syndrom) hos psykiater, som han ser efter behov. Stressfaktorer er bl.a. Tv-nyheder om krigen fra og i hans hjemland, hvilket får ham til at føle sig ensom. Ensomhedsfølelsen kan tiltalte imidlertid bedre tolerere end at være blandt mennesker. Tiltalte oplyser, at han tager sove- og antidepressiv medicin.

Personlige oplysninger

Tiltalte har forklaret om sine personlige forhold.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1-3

På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen vedrørende tiltaltes fysiske og psykiske tilstand på det tidspunkt, hvor de påsigtede forhold er begået, finder retten det ikke bevist, at tiltalte er skyldig. Tiltalte frifindes derfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger, herunder 12.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Henrik B. Jensen.

----------

Østre Landsrets dom af 11. september 2008, 11. afdeling, S-717-08

Byrettens dom af 22. februar 2008 (SS 2-10208/2007) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

T har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V2 og V1, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke har hørt om firmaet G1 Service. Han kender navnet H1, men ikke selve firmaet og har heller ikke haft noget med dette firma at gøre. Han har aldrig udført rengøringsarbejde. Han er ikke i stand til at udføre fysisk arbejde. Det ligner hans underskrift på registreringsmeddelelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Han husker ikke, om han har haft en bankkonto i Danske Bank. Han kender ikke V1, og de har ikke haft nogen form for samarbejde. Han ved dog, hvem V1 er.

V2 har supplerende forklaret, at udgifterne til rengøringsmidler ved rengøring på hoteller og restauranter erfaringsmæssigt ikke er så store, da sådanne kunder i vidt omfang selv stiller rengøringsmidler til rådighed. Ved den skønsmæssige beregning af udgifterne sættes tallet normalt så højt, at det indeholder en betydelig margin til gunst for skatteyder. Tiltalte forklarede under mødet, at det ikke var ham, som drev virksomheden, men en anden person ved navn AA, som han ikke kendte noget nærmere til. Han sagde også til vidnet, at han var meget syg og ikke kunne tåle at komme i fængsel. Det var alene tiltalte, som havde fuldmagt til den under sagen nævnte konto i Danske Bank, og vidnet har derfor ikke undersøgt hævningerne på kontoen.

V1 har supplerende forklaret, at tiltalte har arbejdet i 6 måneder i vidnets firma, G1 Service, for cirka 4-5 år siden, hvor han udførte rengøringsarbejde. Det var umiddelbart før, tiltalte startede sit eget firma. Vidnet talte med tiltalte, når vidnet bestilte arbejde hos denne. Han aftalte en timepris med tiltalte. Vidnet holdt op med at bruge tiltalte, da der kom klager over det arbejde, som blev udført af tiltaltes folk. Tiltalte udførte også selv rengøring for sit eget firma. Der var tale om rengøring i hoteller og restauranter.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen, herunder særlig ToldSkats afgørelse og sagsfremstilling af 6. september 2005, de fremlagte fakturaer og kontoudskrifter fra Danske Bank samt de afgivne vidneforklaringer, findes det godtgjort, at tiltalte med forsæt har begået de i anklageskriftet nævnte forhold 1-3.

Derfor findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltalte findes herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. loven om merværdiafgift § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2 samt arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. b, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006 om arbejdsmarkedsbidrag.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år.

Uanset det anførte om tiltaltes helbredsforhold findes der efter grovheden og karakteren af det begåede forhold ikke at være grundlag for betinget straf.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte endvidere en tillægsbøde på 1.550.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 54, stk. 1, sidste punktum.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 1.550.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden fastsættes til fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for byret og landsret, dog at statskassen skal betale 3.500 kr. med tillæg af moms af forsvarersalæret.