Dato for udgivelse
05 Oct 2009 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Aug 2009 13:33
SKM-nummer
SKM2009.602.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-1081-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Ulovlige, spillemaskiner, pantmærkning, dåser, konfiskation, baglokalet
Resumé

T drev en forretning med lystfiskerforretning. Han havde tidligere drevet virksomhed med salg af spillemaskiner. T havde 6 spillemaskiner, heraf 3 virksomme, og en automat med øl og sodavand stående i baglokalet. I forbindelse med ransagningen konstateredes at de virksomme spillemaskiner var tændt og der blev fundet 4.856 kr. i maskinerne. I automaten med øl og sodavand konstateredes at dåserne ikke var pantmærkede, automaten var forsynet med prisangivelser. Der blev fundet et ikke oplyst kontantbeløb i automaten. T forklarede at det alene var hans børn, der spillede på automaterne og at det kun var familien, der for sjov brugte drikkevareautomaten.

Byretten fandt, at der af vidneforklaringen kunne lægges til grund, at andre end tiltaltes børn havde benyttet spillemaskinerne. Under henvisning hertil samt under henvisning til det ikke ubetydelige kontantbeløb, der blev fundet i maskinerne og den samlede opstilling af spilleautomater og drikkevareautomaten fandt byretten det bevist, at der i baglokalet var drevet virksomhed med spilleautomater og med salg af øl og sodavand i ikke pantmærkede dåser. Byretten fandt således T skyldig i overensstemmelse med tiltalen og bøden blev fastsat til 22.000 kr. De 6 spilleautomater blev konfiskeret.

Landsretten fandt, af de grunde, som byretten havde anført, at det også efter bevisførelsen for landsretten var bevist, at T havde drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater og med salg af øl og sodavand i ikke pantmærkede dåser. Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Reference(r)

Lov om gevinstgivende spilleautomater § 26
Lov om gevinstgivende spilleautomater § 40
Mineralvandsafgiftsloven § 21
Øl- og vinafgiftsloven § 25
Miljøbeskyttelsesloven § 110

Henvisning

  


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Hans Kjellund)

Afsagt af landsdommerne

Lis Sejr, Chr. Bache og Lars E. Andersen

----------

Byrettens dom af 15. april 2009, SS 30-2882/2008

T er tiltalt for

1

overtrædelse af lov nr. 462 af 31. maj 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 af lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2,

ved i en ukendt periode frem til 13. december 2007 kl. 10.00 i H1

at

have opstillet og drevet virksomhed med 6 gevinstgivende spilleautomater uden Spillemyndighedens tilladelse,

at

have undladt forinden opstilling af spilleautomaterne at have opnået godkendelse af spilleautomaterne af et af Spillemyndigheden akkrediteret institut,

at

have undladt forinden opstilling af spilleautomaterne at få en bestyrer godkendt af Spillemyndigheden.

2

overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 820 af 26 juni 2006, jf. bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, § 9, § 10, stk. 2 og § 16,

ved i en ukendt periode frem til 13. december 2007 kl. 10.00 i H1,

at

have undladt at tilslutte de opstillede spilleautomater til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden,

at

have opstillet 1 spilleautomat, hvor der ved betaling af spillet kan anvendes seddellæser,

at

have opstillet 3 spilleautomater, hvor udbetalingen af gevinster ikke kan ske direkte fra automaterne

at

have opstillet spilleautomater, hvortil der ikke forelå en erklæring fra et akkrediteret institut med en gyldighed på 5 år.

3

overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007 (Mineralvandsafgiftsloven), § 21, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, jf. stk. 5, jfr. § 10 a, stk. 1, 2. pkt. og § 12, stk. 3 og 4,

ved den 13. december 2007 i virksomheden H2 Import/Eksport, at have haft afgiftspligtige sodavand til salg, uden at der var betalt mineralvandsafgift af varerne og uden at have ført det lovpligtige regnskab over køb og salg af afgiftspligtige varer, således at det ikke var muligt at konstatere, hvor varerne var leveret fra, hvornår dette var sket, samt hvilke varer og mængder, der var leveret, hvorefter det således ikke var muligt at konstatere hvorvidt De havde betalt afgift af varerne.

4

overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006 med efterfølgende ændringer (Øl- og vinafgiftsloven) § 25, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. stk. 5, jf. § 6, stk. 1 og § 14, stk. 7 og 8,

ved den 13. december 2007 i virksomheden H2 Import/Eksport, at have haft afgiftspligtige øl til salg, uden at der var betalt ølafgift af varerne og uden at have ført det lovpligtige regnskab over køb og salg af afgiftspligtige varer, således at det ikke var muligt at konstatere, hvor varerne var leveret fra, hvornår dette var sket, samt hvilke varer og mængder, der var leveret, hvorefter det således ikke var muligt at konstatere hvorvidt De havde betalt afgift af varerne.

5

Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med efterfølgende ændringer (Miljøbeskyttelsesloven) § 110, stk. 3, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke (Pantbekendtgørelsen) § 125, stk. 1, nr. 13, jfr. § 20,

ved den 13. december 2007 i virksomheden H2 Import/Eksport, at have haft drikkevarer i pantpligtig engangsemballage til salg i virksomheden, uden at disse varer var påført lovlig pantmærkning.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en tillægsbøde.

Forhold 1 og 2 er udskilt i forbindelse med behandlingen af straffesag, i hvilken der er afsagt dom ved Byretten den 10. oktober 2008. Forholdene i tillægsanklageskrift af 11. marts 2009 er tillige begået forud for denne dom.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af 6 i bevaring tagne spillemaskiner.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte, T har forklaret, at han driver en forretning med salg af lystfiskerudstyr fra H1. Han har tidligere drevet virksomhed med salg af spillemaskiner. De 6 spillemaskiner, der stod i baglokalet, har han haft i mindst 10 år. Baglokalet er et privat lokale, hvor ingen andre end han selv og hans familie kommer. Lokalet bliver også brugt som lager. Når hans børn er på samvær, spiller de på maskinerne. Det er kun tre af maskinerne, der fungerer. Da han var varetægtsfængslet, passede V6 forretningen, og i et enkelt tilfælde har V6s datter anvendt spillemaskinen. V6s datter er midt i 30'erne, og hun har spillet på maskinerne uden hans viden og vilje. Han er ikke altid i forretningen. Maskinerne er ikke altid tændt. Hvis maskinerne var tændt, da SKAT kom, var det sket ved et uheld. Kontakten sidder ved siden af kontakten til toiletlyset. Børnene spiller på maskinerne stort set hver weekend. Børnene er svære at beskæftige, når han samtidig skal passe butikken. Han giver børnene penge, som de kan anvende i maskinerne. Han har aldrig tømt maskinerne i den tid, maskinerne har stået i baglokalet. I forbindelse med SKAT's ransagning blev der fundet ca. 5.000 kr. i maskinerne. Det er penge, som han selv eller hans børn har puttet i spillemaskinerne. Han er helt bekendt med reglerne om spillemaskiner, da han selv har drevet spillehal. Da han ophørte med at sælge spillemaskiner, beholdt han de 6 maskiner. De 3 automater brugte børnene. Der er tale om rene børnemaskiner. De 3 andre automater beholdt han for at eventuelt senere at sælge kabinetterne. Disse maskiner er ikke funktionsduelige. Han handler med mange forskellige ting. Da SKAT foretog ransagningen, var der sodavand og andre drikkevarer i automaten, der stod i baglokalet. For sjov er der sat priser på automaten. De bruger automaten som sparegris. I øvrigt kan drikkevareautomaten stilles på "fri", og det var den, da SKAT kom. Udover de drikkevarer, der var i maskinen, stod der på kontoret to eller tre kasser med sodavand. I en garage stod der kasser med øl og vand. Disse drikkevarer tilhører ikke ham, men en lejer, der udover et boliglejemål har lejet 8 m2 i garagen til opbevaring. Dette oplyste han straks overfor SKAT. V5, der lejer arealet, har været hans svigerfar for år tilbage. Han har aldrig selv solgt øl og vand. De dåser, der blev fundet i automaten, er ikke pantmærkede. Han har fyldt øl og vand i automaten. Det er varer, han har købt i Tyskland.

Forevist foto af automaten med prisangivelser har han forklaret, at priserne er fiktive. Man kunne bare komme en femmer i, hvis maskinen ikke var stillet på "fri". Det er børnene, der for sjov har lavet prislisten. Den garage, hvor V5 har lejet 8 m2, er 40-50 m2. Han har selv forskelligt opmagasineret i garagen, men ikke øl og vand.

Politiassistent V1 har som vidne forklaret, at han deltog i ransagningen i december 2007. Spilleautomaterne stod i baglokalet til forretningen. Forretningslokalet har facade ud mod hovedgaden. Fra forretningslokalet er der en dør ud til baglokalet. Der er muligvis en lille mellemgang. I baglokalet blev fundet en automat med drikkevarer fyldt med øl og sodavandsdåser, og der stod en kasse med øl og vand på kontoret. I et andet lokale helt udenfor, blev der fundet flere drikkevarer. Da ransagningen blev påbegyndt, var der kun en ekspedient til stede i forretningen. Nogle af spilleautomaterne var tændt, andre var det ikke. En af maskinerne var stillet lidt til side. Der blev fundet små 5.000 kr. i spilleautomaterne.

V2, ansat i Force Technology, har vedstået erklæring af 17. marts 2008 og har som vidne supplerende forklaret, at han har undersøgt, om de 6 automater, der blev fundet hos tiltalte, er gevinstgivende. Der var tale om 2 forskellige modeller. En type var gevinstgivende. Der var tale om ældre modeller, der ikke kunne kobles til Spillemyndigheden. Maskine 1, 3 og 5 var gevinstgivende. Han ved ikke, om maskinerne, der fungerede, var indstillet på udbetaling. De tre andre var pokerautomater, der er ulovlige. De tre pokermaskiner fungerede ikke - enten på grund af defekt strømforsyning eller defekt billedrør. Han har ikke undersøgt, om maskinerne ville kunne repareres. Det vil de antageligt. Det er ikke ulovligt at have en spilleautomat stående i et privat hjem.

Kriminalassistent V3 har som vidne forklaret, at han har ransaget i tiltaltes forretning i forbindelse med en sag om nogle stjålne tasker. Han husker ikke datoen for ransagning. I forbindelse med ransagningen bemærkede han morskabsautomaterne i baglokalet, og han bemærkede, at en kvinde spillede på automaterne. Han antager, at ransagningen fandt sted i august/september 2007. Det var en ældre mand, der passede butikken, da ransagningen blev gennemført. Han mener, at ransagningen fandt sted før varetægtsfængslingen, men han er ikke sikker herpå. Han talte ikke med den kvinde, der spillede på automaterne.

V4, SKAT, har vedrørende SKATs bødepåstand forklaret, at der er tale om skærpede ordensbøder, der efter SKATs opfattelse skal beregnes på grundlag af en fuldstændig kumulation. Manglende pantmærkning udløser en bøde på 5.000 kr. Manglende eller ikke korrekte regnskaber udløser en bøde for salg af sodavand på 5.000 kr. og en bøde for salg af øl på 5.000 kr. Bødens størrelse er uafhængig af kvantum, men forudsætter, at der er tale om handel/erhvervsmæssig virksomhed med omsætning af øl og vin. I forbindelse med kontrollen blev der ikke fundet de lovpligtige regnskaber. I følge kontrolrapporten var tiltalte ikke til stede i forbindelse med ransagning. Tiltalte har efterfølgende oplyst, at der ikke kunne fremvises regnskaber. Der er sket beslaglæggelse af de ikke pantmærkede varer. Af skiltningen på automaten fremgik det tydeligt, at sodavand og øl blev udbudt til salg. Tiltalte oplyste i forbindelse med den første kontakt, at øl og sodavand tilhørte V5. Han kontaktede V5, der benægtede dette, og V5 hævdede, at han ikke havde noget at gøre med automaten. Efterfølgende har tiltalte erkendt, at det var hans varer i automaten og på kontoret, og sagen er herefter alene fortsat mod tiltalte. V5 er imidlertid fortsat sigtet. Det er ulovligt at sælge drikkevarer, der er hjemtaget fra udlandet. Disse varer må alene anvendes af husstanden.

V5 har som vidne forklaret, at han havde lejet 8 m2 til opbevaring af øl og vand. Han har intet haft at gøre med automaten. Han ved ikke, om tiltalte sælger øl og vand. Han ved ikke, hvad der foregår i bagbutikken.

Der har været fremlagt erklæring fra ForceTechnology af 27. februar 2008.

Tiltalte er tidligere straffet bl.a. ved

  • betinget dom afsagt af Byretten den 10. oktober 2008 med fængselsstraf i 3 måneder, betingelser indtil den 10. oktober 2009. For straffelovens § 290, stk. 1, § 303, og våbenlovens § 10, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, våbenlovens § 4, stk. 1, jf. våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 3, 5 og 7.

Rettens bemærkninger

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at der i baglokalet til tiltaltes forretning var opstillet 6 spilleautomater. Heraf var tre virksomme, og de øvrige tre, der var uvirksomme, var såkaldte pokermaskiner. I forbindelses med ransagning den 13. december 2007 kunne det konstateres, at de virksomme maskiner stod tændt, og der blev der fundet i alt 4.856 kr. i mønter i 5 af spilleautomaterne. I samme lokale var opstillet en drikkevareautomat påfyldt ikke pantmærkede dåser med øl og sodavand. Automaten var forsynet med prisangivelser. Der blev fundet et ikke oplyst kontantbeløb i automaten. Tiltalte har forklaret, at det alene er hans børn, der spiller på automaterne, og at det også kun var familien, der for sjov brugte drikkevareautomaten.

På grundlag af vidnet kriminalassistent V3 forklaring kan det lægges til grund, at andre end tiltaltes børn har benyttet spillemaskinerne. Under henvisning hertil samt under henvisning til det ikke ubetydelige kontantbeløb, der blev fundet i maskinerne og den samlede opstilling af spilleautomater og drikkevareautomaten, finder retten det bevist, at tiltalte i baglokalet har drevet virksomhed med spilleautomater og med salg af øl og sodavand i ikke pantmærkede dåser.

På grundlag af erklæringen fra ForceTechnology kan det lægges til grund, at spillemaskinerne er indrettet som beskrevet i tiltalen. Opstillingen af spilleautomaterne er sket uden Spillemyndighedens tilladelse, spilleautomaterne er ikke godkendt, og de er ikke tilknyttet Det Centrale Overvågningssystem, og de øvrige betingelser for lovligt at drive virksomhed med spillemaskiner, der er nævnt i tiltalen er ej heller opfyldt.

Tiltalte har ikke betalt afgift af de pant og afgiftpligtige drikkevarer og han har ikke ført de lovpligtige regnskaber.

Tiltalte findes således i det hele skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

De nu pådømte forhold er begået forud for dom af 10. oktober 2008, og straffen fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Straffen fastsættes til en bøde på 22.000 kr., jf. lov nr. 462 af 31. maj 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006 af lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006, jf. bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, § 9, § 10, stk. 2 og § 16, lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007 § 21, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, jf. stk. 5, jfr. §10 a, stk. 1, 2. pkt. og § 12, stk. 3 og 4, lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006 med efterfølgende ændringer § 25, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. stk. 5, jf. § 6, stk. 1 og § 14, stk. 7 og 8, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med efterfølgende ændringer § 110, stk. 3, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 § 125, stk. 1, nr. 13, jfr. § 20, jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

En konfiskationspåstand er taget til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 22.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 6 stk. spillemaskiner.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 10. august 2009, 3. afdeling, S-1081-09

Byretten har den 15. april 2009 afsagt dom i 1. instans (SS 30-2882/2008).

Tiltalte har påstået frifindelse, herunder for konfiskation, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget anklageskriftet således, at "§ 10, stk. 2," i forhold 2 ændres til "§ 12, stk. 1," og således at der i forhold 5 efter "§ 20," indsættes: " jf. dagældende bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 § 124, stk. 1, nr. 13, jf. § 19, stk. 1."

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse med hensyn til forhold 3 for så vidt angår § 21, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, for så vidt angår § 10 a, stk. 1, 2. pkt. og § 12, stk. 3, og med hensyn til forhold 4 for så vidt angår § 25, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, for så vidt angår § 6, stk. 1, og § 14, stk. 7.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet politiassistent V1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans svigerfar boede til leje hos ham i en lejlighed, der hørte til forretningslejemålet. Man skal gennem både forretning og kontor for at komme til baglokalet. Kunder i forretningen har ikke adgang til baglokalet. Spillemaskinerne har han haft i mange år, ca. 10 år. De er købt med henblik på videresalg. De har ikke været tilsluttet i mere end 3-4 år. De stod der stort set kun for at underholde hans børn. Børnene kommer i alle ferier og hver fjortende dag fra fredag til mandag. Hans børn er 7, 8 og 11 år. Det er en afløser, V6, der mod tiltaltes vilje har givet sin datter lov til at spille. Baglokalet er børnenes opholdssted. Han ved ikke, hvorfor maskinerne var tændt den 13. december, hvor ransagningen blev foretaget. De tre såkaldte pokerautomater, der ikke virkede, stod blot og ventede på, at han fik dem kørt til auktion. Pengene i disse automater var han ikke bekendt med. De må have ligget der længe. På de andre automater kan man ikke spille uden at komme penge i. Det var ikke nødvendigt at komme penge i drikkevareautomaten. De penge, der var i denne automat, er kommet i for sjov eller for at bidrage til indkøb af drikkevarer. Prislisten er skrevet af hans søn. Øllerne drak han selv. Han har selv hentet drikkevarerne i Tyskland. De såkaldte pokerautomater har aldrig fungeret.

Politiassistent V1 har supplerende forklaret, at V6 var den eneste i butikken ved ransagningen. De fire af spillemaskinerne var tændt. De fandt penge i fire måske fem af spilleautomaterne. Drikkevareautomaten var tændt. Der var fyldt op med varer på hylder i baglokalet. Der var plads til at spille ved automaterne. Det var ikke et stort lokale, måske 40-50 m2.

V6 har forklaret, at han har kendt tiltalte længe. Han var i forretningen ved ransagningen, idet han af og til passede butikken. Han kender baglokalet, der er kombineret lager og kontor. Der er køkken og toilet i den ene ende. Der stod nogle spilleautomater. Han ved ikke, hvad de skal bruges til. Han har kun set tiltaltes børn lege med dem. Der har ikke været folk gennem butikken ude at spille der, mens vidnet har passet butikken. Man skal gennem to døre og ned ad et trin for at komme fra butikken til baglokalet. Det er rigtigt, at vidnets datter, der er voksen, har spillet på automaterne en enkelt dag, hvor vidnet passede butikken. Han har ikke talt med tiltalte om maskinerne, bortset fra at tiltalte har sagt, at vidnet ikke måtte lade folk benytte automaterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for tiltalen for overtrædelse af mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, for så vidt angår § 10 a, stk. 1, 2. pkt., og § 12, stk. 3, i forhold 3 og for overtrædelse af øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, for så vidt angår § 6, stk. 1, og § 14, stk. 7, i forhold 4, allerede fordi tiltalens gerningsbeskrivelser ikke omfatter disse bestemmelser.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1-5 i øvrigt ved at have drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater og med salg af øl og sodavand i ikke pantmærkede dåser som anført i dommen, dog således at henvisningen i forhold 2 til bekendtgørelsen om gevinstgivende spilleautomater, § 10, stk. 2, ændres til samme bekendtgørelses § 12, stk. 1.

Landsretten har navnlig lagt vægt på, at der befandt sig 6 gevinstgivende spilleautomater sammen med en drikkevareautomat med både øl og vand i et lokale i nær tilknytning til tiltaltes forretning, at der var penge i hvert fald i 4 af spillemaskinerne og i drikkevareautomaten, at 4 af spillemaskinerne og drikkevareautomaten var tændt ved ransagningen, samt at tiltaltes forklaring om baggrunden herfor fremstår som klart utroværdig.

De bemærkes endvidere, at landsretten tiltræder, at tiltalte i forhold 1-4 i hvert fald har handlet groft uagtsomt.

Straffen fastsættes efter de i dommen anførte bestemmelser med de ovenfor anførte ændringer, og med hensyn til forhold 5 efter dagældende bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007, § 124, stk. 1, nr. 13, jf. § 19, stk. 1, jf. den i dommen anførte bekendtgørelse.

Bødestraffen findes efter de enkelte forholds karakter passende fastsat, jf. straffelovens § 89, således at den betingede dom af 10. oktober 2008 bliver stående.

Dommens bestemmelse om konfiskation tiltrædes.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

For så vidt angår sagens omkostninger for landsretten bemærkes, at tiltalte er fundet skyldig efter gerningsbeskrivelsen i tiltalen i samme omfang som i byretten. Frifindelsen for nogle af de i tiltalen citerede bestemmelser kan herefter ikke tillægges omkostningsmæssig betydning.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.