Dato for udgivelse
30 Sep 2009 09:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2009 15:31
SKM-nummer
SKM2009.587.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-146185
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattefrihed, fradrag, Operation Dagsværk,
Resumé
Skatterådet godkendete, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2009, i lighed med de tidligere år skal behandles sådan, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk i dagene fra den 4. til og med den 9. november 2009. Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen. Arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.
Reference(r)

Kildeskatteloven

Henvisning
Kildeskatteloven

Operation Dagsværk ønsker i november 2009 at gennemføre en landsdækkende indsamling til fordel for et uddannelsesprojekt for zimbabwiske unge, der lever i et af verdens fattigste lande.

Operation Dagsværks partner og garant for projektets gennemførelse er Mellemfolkeligt Samvirke.

I lighed med de foregående år vil indsamling hovedsagligt foregå ved, at eleverne arbejder en dag i enten private husholdninger eller på erhvervsvirksomheder. De penge der herved tjenes (min. 300 kr. pr. elev) vil gå ubeskåret til Operation Dagsværks projekt i Zimbabwe. Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt af Operation Dagsværk. Arbejdskortet er udstedt elektronisk og udleveres underskrevet af Operation Dagsværks koordinator på den enkelte skole til den enkelte elev. Dette kort skal som kontrol returneres til Operation Dagsværk med arbejdsgiver og elevs kvittering på det indsamlede beløb. Alternativt kan betaling ske direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk elektronisk.

I den anledning skal Operation Dagsværk anmode om at:

  • de udbetalte beløb ikke regnes som skattepligtig indkomst for de enkelte elever, og at virksomhederne derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag,
  • virksomhederne kan bogføre det udbetalte beløb som omkostning i driftsregnskabet,
  • eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse.

Afgørelse

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.