Dato for udgivelse
02 Oct 2009 10:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Apr 2009 09:56
SKM-nummer
SKM2009.598.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-2783-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Strafudmåling, fællesstraf, tillægsstraf, ansvarsgennembrud, fiktive, fakturaer
Resumé

T blev af Landsretten idømt en fælles og tillægsstraf på 7 års fængsel og en tillægsbøde på 7.725.000 kr.

 

T blev dømt efter Strl. § 289, for overtrædelser af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven og momsloven, samt for forsætlige overtrædelser af kildeskatteloven.

Unddragelserne var sket i eller gennem anpartsselskaber som han selv beherskede. T havde erkendt sig skyldig, og var gentagne gange straffet for økonomisk kriminalitet.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk 1

Momsloven § 81, stk. 4

Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b

Skattekontrollovens § 13 B
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat Johan Schwarz-Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

John Mosegaard, Tuk Bagger og Anne Berg Jensen (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 5. september 2008 (S 60-1994/2008

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 8. juli 2008.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

T1

1
A-1

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2004, 2005 og 2006, hvor han ikke indsendte selvangivelser, at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af skatteansættelserne (årsopgørelserne) at underrette told- og skatteforvaltningen om, at skatteansættelserne var for lave, idet honorar/løn på 2.379.635 kr., for udfærdigelse af salgsfakturaer på vegne af anpartsselskaber, som han beherskede, ikke var med i skatteansættelserne, hvorved hans skattepligtige indkomst efter fradrag af bidrag til arbejdsmarkedsfonde med 190.369 kr., blev ansat for lavt med i alt 2.189.266 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 1.167.898 kr. i skat.

T1
A-2

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4

ved som led i virksomhed i perioden 20. maj 2005 - 31. december 2005 forsætligt at have udstedt fakturaer med et urigtigt indhold som dokumentation for levering af ydelser til 2 klienter/kunder, idet han udstedte fiktive fakturaer på i alt 3.636.250 kr. incl. moms, hvilke fakturaer var egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret. De fiktive fakturaer blev anvendt af de 2 klienter/kunder som grundlag for fradrag i momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget 727.250 kr. i moms.

T1
A-3

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2005 og 2006 (perioden 20. maj 2005 - 31. december 2006) at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat i forbindelse med udbetaling af løn med i alt 6.535.470,46 kr. i 2 anpartsselskaber, som han selv beherskede, hvorved det offentlige med en gennemsnitlig trækprocent på 45 (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) blev unddraget 2.705.684 kr. i A-skat.

T1
A-4

straffelovens § 289, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b

ved med forsæt til at unddrage det offentlige arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2005 og 2006 (perioden 20. maj 2005 - 31. december 2006) at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetaling af løn med i alt 6.535.470. kr. i 2 anpartsselskaber, som han beherskede, hvorved det offentlige blev unddraget 522.837 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T1
A-5

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13 B,

ved som led i virksomhed i perioden 20. maj 2005 - 31. december 2006 forsætligt at have udstedt fakturaer med et urigtigt indhold som dokumentation for levering af ydelser, idet han i perioden til 2 klienter/kunder udstedte fiktive fakturaer på i alt 2.909.000 kr. eksklusiv moms, hvilke fakturaer var egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelse af den skattepligtige indkomst hos modtagerne, hvorved det. offentlige med en gennemsnitlig skatteprocent på 45% (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) blev unddraget 1.204.326 kr. i skat og 232.720 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T1
B

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2004 og 2005 (perioden 8. september 2004 - 19. maj 2005) at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat i forbindelse med udbetaling af løn med i alt 1.178.031 kr. i et anpartsselskab, som han beherskede, hvorved det offentlige med en gennemsnitlig trækprocent på 45 % (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) blev unddraget 487.705 kr, i A-skat.

T1
C

Arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b

ved med forsæt til at unddrage det offentlige arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2004 og 2005 (perioden 8. september 2004 - 19. maj 2005) at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetaling af løn med i alt 1.178.031 kr. i et anpartsselskab, som han beherskede, hvorved det offentlige blev unddraget 94.242 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T1
D

skattekontrollovens § 13 B,

ved som led i virksomhed i perioden 1. januar 2005 - 19. maj 2005 forsætligt at have udstedt fakturaer med et urigtigt indhold som dokumentation for levering af ydelser, idet han i perioden til 2 klienter/kunder udstedte fiktive fakturaer på i alt 807.400 kr. eksklusiv moms, hvilke fakturaer var egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelse af den skattepligtige indkomst hos modtagerne, hvorved det offentlige med en gennemsnitlig skatteprocent på 45 % (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) blev unddraget 334.263 kr. i skat og 64.592 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, idet fakturaerne af klienterne/kunderne blev anvendt som grundlag for uberettiget at trække penge ud af virksomhederne.

T1
E

momslovens § 81, stk. 4

ved som led i virksomhed i perioden 1. januar 2005 - 19. maj 2005 forsætligt at have udstedt fakturaer med et urigtigt indhold som dokumentation for levering af ydelser til 2 klienter/kunder, idet han udstedte fiktive fakturaer på i alt 1.009.250 kr. incl. moms, hvilke fakturaer var egnet til at blive anvendt som grundlag for fradrag i momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget 201.850 kr. i moms.

2
( udgår)

3

T2

straffelovens § 279 - bedrageri

ved i tiden fra den 2. juli 2001 til den 8.september 2002 og fra den 2. september 2003 til den 15. januar 2004 fra kommunen uberettiget at have modtaget sygedagpenge i alt 171.751 kr., selv om han i samme periode havde lønindtægt i eget personligt firma.

4

T2

straffelovens § 279 - bedrageri

ved i tiden fra den 9. september 2002 til den 1. september 2003 i Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse uberettiget at have modtaget arbejdsløshedsdagpenge for i alt 157.873 kr., selv om han i samme periode havde lønindtægt i eget personligt firma.

Anklagemyndigheden har overfor tiltalte T1 nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf samt en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2 på ikke under 6.250.000 kr.

Overfor tiltalte T2 har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængselsstraf, men har ikke villet udtale sig imod en betinget dom med samfundstjeneste.

De tiltalte har erkendt sig skyldige.

Overfor tiltalte T2 er der nedlagt følgende påstande om erstatning

  1. Kommunen, 171.751 kr.
  2. Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse, 157.873,00 kr.

Tiltalte T2 har anerkendt erstatningskravene.

Oplysningerne i sagen

Forklaringer

Tiltalte T1 har afgivet forklaring i overensstemmelse med den rejste tiltale. Tiltalte har blandt andet forklaret således:

Tiltalte T1 har forklaret, at han husker ikke, hvor han har truffet sigtede T3.

Sigtede T4 har han truffet gennem nogle andre bekendte, og har formentlig kendt ham siden 2002. T2 har han været bekendt med siden 1986, og endvidere har han truffet ham under afsoning. PS har han truffet gennem hendes mand, LS.

H1 ApS har han dispositionsret over. Ligeså H2 ApS. Dette selskab, der var stiftet den 31. januar 2003 købte han gennem SV. Direktør har været NT og KM, som har været direktør i forlængelse af hinanden.

Anklageren oplyste, at disse selskaber blev erklæret konkurs den 5. september 2006.

Tiltalte oplyste, at de pågældende var indsat direktører, fordi han ikke selv havde adgang til at stå som direktør på grund af hans tidligere domme.

Anklageren oplyste, at der er 149 fakturaer udstedt af H2. H2 har ikke selv noget bankkonto, men H1 havde en bankkonto ... H3 Company K/S var stiftet den 5. oktober 2003 og KM var kort tid direktør. Det var en periode slettet, men blev genoprettet. Komplementar i dette blev NN med en adresse i statsfængsel. Det var NN, der stod for komplementarselskabet.

Tiltalte oplyste, at han har kendt NN gennem mange år, og har tidligere samarbejdet med ham. Kommanditselskabet har udstedt 33 fakturaer, og har også benyttet H1 Aps's bankkonto. De fakturaer, der er udstedt dækkede salg af arbejdskraft. Han har disponeret over mandskab og har betalt løn til disse, ved at aflevere nogle poser med penge til mandskabet. Selv om han var idømt en fængselsstraf, sad han ikke i fængsel fra den 5. marts 2004, for da var han udstationeret til hjemmet. Han blev prøveløsladt i oktober 2005. Han har ikke anført nogen lønudgifter, for der er sket udbetaling uden skatteindholdelse. Det er reelle fakturaer, der dækker over reelt udført arbejde.

Fakturaerne til T3 var fiktive, og T3 har brugt dem uden sigtedes vilje og viden. T3 har derfor måtte betale en bod, for at have brugt dem, jf. mappe 3, bilag 15.

Tiltaltes fortolkning af de øvrige fakturaer er, at det var reelle fakturaer.

Anklageren uddelte støttebilag og redegjorde for anklagemyndighedens teori om de pengestrømme, der har været. Sigtede bestred denne teori. Han kan erkende, at han har haft en række ansatte, som han har udbetalt løn til uden at indeholde A-skat og afregne denne.

Tiltalte T2 har blandt andet forklaret, at før modtagelse af sygedagpenge havde han haft nogle ryg- og psykiske problemer og han gik på rygskole Det var i perioden fra 2. juli 2001.- 8. september 2002 og igen fra 2. september 2002 [2003.red.SKAT]- 15. januar 2004, at han oppebar sygedagpenge.

Anklageren berigtiger retsmødebegæringen i overensstemmelse hermed. Vedrørende forhold 4 kunne sigtede i det hele erkende sig skyldig i at have modtaget arbejdsløshedsdagpenge i den pågældende periode, selv om han drev sin virksomhed.

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte T2, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte vil være egnet til at modtage dom til samfundstjeneste.

Tiltalte T1 er tidligere straffet gentagne gange for økonomisk kriminalitet, senest

...

4. Dom 29.3.2000, Byretten, som ændret af Østre Landsret ved dom af 10.10.2000 med delvis betinget fængsel i 2 år 6 måneder og en bøde på 4.390.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. tildels jf. straffelovens § 23, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk.5 og § 52, stk. 3, Kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, jf. § 56, stk. 1 og § 57, stk. 1 samt § 56, stk, 1. Arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra A, jf. § 10, stk. 1, 1. pkt., jf. straffelovens § 23 og litra C, jf. § 13, stk. 1 og stk. 4 samt § 41, jf. § 1, stk. 1 i bek. nr. 1250 af 16.12.1996 om arbejdsmarkedsbidrag, tildels jf. straffelovens § 89. Betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Frakendt retten indtil videre til at drive virksomhed som revisor eller til at være ansat i sådan virksomhed, endvidere frakendt retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelse i et selskab med begrænset ansvar.

5. Dom 28.5.2002, Byretten, som stadfæstet af Østre Landsret den 1.4.2003, fængsel i 6 år samt en tillægsbøde på 3.450.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 172, stk, 1, jf. § 171 tildels jf. § 23, § 279, jf. § 21, § 289, tildels jf. straffelovens § 21, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk.3, jf. stk. 1, nr. 1, efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, efter opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, jf. tidligere kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2 og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra C, efter kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, efter arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra A, jf. § 10, stk. 1, 1. pkt. og samme loves § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra B, jf. § 8, stk. 1, efter skattekontrollovens § 13, stk. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Straffen delvis fastsat i medfør af straffelovens § 89. Frakendt retten til at drive virksomhed som revisor eller at være beskæftiget i sådan virksomhed, og frakendt retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, eller en forening, som kræver offentlig godkendelse, eller en fond.

Tiltalte blev prøveløsladt den 25.10.2005 med en prøvetid på 5 år heraf 1 års tilsyn af kriminalforsorgen og en reststraf på 1184 dage.

6. ...

Tiltalte T2 er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Tiltalte T1 har under sagen været frihedsberøvet fra den 11. oktober 2006 til den 18. december 2007.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes for tiltalte T1s vedkommende til fængsel i 7 år, i medfør af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, straffelovens § 289, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13 B, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, arbejdsmarkedsbidragslovens §18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, skattekontrollovens § 13 B, momslovens § 81, stk. 4.

Straffen omfatter også reststraffen på 1184 dage ved prøveløsladelsen den 25.10.2005, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2 idømmes tiltalte en tillægsbøde på 6.250.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 måneder.

Ved strafudmålingen har retten lagt betydelig vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet og har anset det som en væsentlig skærpende omstændighed, at forholdene for en del er begået under afsoning af tidligere domme.

Straffen fastsættes for tiltalte T2s vedkommende til fængsel i 8 måneder i medfør af straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, tildels jf. § 89.

Da tiltalte T2 findes egnet til at udføre samfundstjeneste, afsiges der i medfør af straffelovens § 62, og § 63 dom herom som nærmere bestemt nedenfor.

De nedlagte erstatningspåstande tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal straffes med fællesstraf af fængsel i 7 år samt en tillægsbøde på 6.250.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.
  2. Tiltalte skal indenfor en længstetid på 1 år fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 150 timer.
  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i den periode, hvor tiltalte udfører samfundstjeneste.

Prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er udløbet.

Inden 14 dage skal tiltalte T2 betale til kommunen, 171.751 kr. og til TræIndustri- Bygs Arbejdsløshedskasse, 157.873 kr. Beløbene forrentes med procesrente fra den 18. juni 2008 .

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 2. april 2009, 18. afdeling, S-2783-08

Byrettens dom af 5. september 2008 (S 60-1994/2008) er anket af T1 med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået skærpelse med hensyn til tillægsbøden.

Tiltalte har ikke givet møde for landsretten.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 11. oktober 2006 til rettelig 20. december 2007.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder af de af byrettens anførte grunde, at straffen er udmålt som en fællesstraf af fængsel i 7 år, hvorved bemærkes, at straffen tillige udmåles til dels som en tillægsstraf med hensyn til Byrettens dom af 19. maj 2006.

Tillægsbøden forhøjes til 7.725.000 kr.

Landsretten har herved navnlig lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 3 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1 ændres, således at tiltalte straffes med en fælles- og tillægsstraf af fængsel i 7 år. Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 7.725.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.