Dato for udgivelse
06 Nov 2009 11:05
SKM-nummer
SKM2009.661.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-138159
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Erhvervsejendomme
Emneord
Skattefritagelse
Resumé

Skatterådet fandt, at et tilskud fra en fond kunne fritages fra beskatning, jf. ligningslovens § 7 E, stk. 2.

Hjemmel
Den tidligere gældende Ligningslovs § 7E. (LBKG 2004-10-07 nr. 995)
Reference(r)
Den tidligere gældende Ligningslovs § 7E. (LBKG 2004-10-07 nr. 995)
Henvisning
-

Ansøgning

Skatterådet anmodes om at give tilladelse til, at tilskud fra en fond på 7.450.000 kr. fritages fra beskatning, jf. ligningslovens § 7 E, stk. 2.

Sagsfremstilling og begrundelse

Sagsfremstilling:

Et dansk slot planlægger en større restaurering af både ejendommen samt slottets vold- og parkanlæg.

Slottet og de indre voldgrave har siden 1918 været fredet i klasse A, og visse af træerne i haven er fredede. Omkring haveanlægget er der ca. 30 hektar fredsskov.

Hovedformålet med renoveringen af slottets landskab, voldgrav og parkanlæg er:

"at få fremhævet ("genskabt") slottets landskabelige beliggenhed, at få renoveret voldgravene og at få foretaget en nænsom og plejevenligt regulering af parkanlæggene."

En fond har ydet tilskud med 7.450.000 kr. til dette projekt.

Det er ydet et tilskud fra Fødevareministeriet til projekt "Renovering af slottets have og parkanlæg", og der ydes tilskud under foranstaltningen "Natur- og kulturarv: Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven".

Tilskuddet fra Fødevareministeriet på 425.000 kr. kommer fra Landdistriktspuljen og finansieres med 212.500 kr. fra EU Kommissionen og 212.500 kr. fra Fødevareministeriet.

Det skal endvidere bemærkes, at Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til facade- og vinduesrenovering på 1.000.000 kr. Dette tilskud er bevilget i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Lovregler:

Ifølge § 7E, stk. 1, i den dagældende ligningslov (LBKG 2004-10-07 nr. 995)medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

Ifølge § 7E, stk. 2, i den dagældende ligningslov (LBKG 2004-10-07 nr. 995) kunne Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Begrundelse:

Tilskuddet fra Fødevareministeriet.

Ansøger har anmodet Skatterådet om at give tilladelse til, at tilskuddet fra fonden på 7.450.000 kr. fritages fra beskatning, jf. ligningslovens § 7 E, stk. 2, med henvisning til, at der er modtaget tilskud på 425.000 kr. fra Fødevareministeriet til renovering af slottets have- og parkanlæg, som er omfattet af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det følger af ligningslovens § 7 E, stk. 1, 1. pkt., at tilskud ydet i henhold til 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

Tilskuddet fra Fødevareministeriet på 425.000 kr. kommer fra Landdistriktspuljen og finansieres med 212.500 kr. fra EU Kommissionen og 212.500 kr. fra Fødevareministeriet.

Dette tilskud ses ikke at være ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det følger dog af ligningslovens § 7 E, stk. 1, 2. pkt., at det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger har til formål at værne om landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi.

Tilskuddet fra Fødevareministeriet er givet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 77 af 13. februar 2008 om tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Det følger af § 8, stk. 1, nr. 3, at der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne inden for Natur- og kulturarv, hvor der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven.

b) Formidling af natur- og kulturarven.

c) Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven.

Tilskuddet fra Fødevareministeriet er et tilskud til projekt "Renovering af slottets have og parkanlæg", og der ydes tilskud under foranstaltningen "Natur- og kulturarv: Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven".

Det er SKAT umiddelbare opfattelse, at der er tale om, at tilskuddet er ydet til samme formål, jf. ligningslovens § 7 E, stk. 1, 2. pkt.

Tilskuddet fra Kulturarvstyrelsen

Ansøger har endvidere modtaget et tilskud fra Kulturarvstyrelsen til facade- og vinduesrenovering på 1.000.000 kr. Dette tilskud er bevilget i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Spørgsmålet er herefter, om der er tale om samme "bygningsarbejde", når fonden har ydet tilskud til "at få fremhævet ("genskabt") slottets landskabelige beliggenhed, at få renoveret voldgravene og at få foretaget en nænsom og plejevenligt regulering af parkanlæggene."

Ligningsrådet har i SKM2001.340.LR godkendt, at et tilskud til istandsættelse af en stue i en fredet bygning var skattefri, idet betingelsen om, at det offentlige støttede samme bygningsarbejde var opfyldt, selvom Skov- og naturstyrelsen kun havde givet støtte til den udvendige istandsættelse. Det fremgår endvidere af afgørelse, at Ligningsrådet fortolkede "samme bygningsarbejde" som bygningsarbejder på samme fredede ejendom.

I SKM2007.937.SR godkendte Skatterådet skattefritagelse for et tilskud til istandsættelse af en park og have på et gods. Det offentlige tilskud fra Kulturarvstyrelsen var bevilget til istandsættelse, restaurering og konsolidering af et monument og statuer i parken.

I SKM2008.35.SR godkendte Skatterådet skattefritagelse for et tilskud til istandsættelse af en have på et gods. Det offentlige tilskud fra Kulturarvstyrelsen var bevilget til en fredet pavillon og et amt havde givet tilskud til renovering af haveanlægget.

Det er således SKATs opfattelse, at skattefritagelsen kan godkendes, idet tilskuddet fra fonden, er ydet til samme fredede ejendom, som tilskuddet fra Kulturarvstyrelsen. Det er i som beskrevet i overensstemmelse med Skatterådets tidligere praksis at fortolke "samme bygningsarbejde" bredt.

Indstilling:

SKAT skal efter en samlet konkret vurdering indstille, at skattefritagelsen godkendes.

Afgørelse

Det ansøgte imødekommes.