Dato for udgivelse
13 Nov 2009 14:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Nov 2009 11:41
SKM-nummer
SKM2009.676.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-135716
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, computer
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at elever, der får stillet en bærbar computer til rådighed fra virksomheden til brug for forberedelse af arbejdsgiverbetalt uddannelse ikke skal multimediebeskattes af værdi af fri pc. Pc'en kan stilles til rådighed som en del af undervisningsmateriale mv. jf. ligningslovens § 31 om skattefrihed for visse ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, der modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller en aftale om personligt arbejde i øvrigt.
Hjemmel
LL § 16, stk. 12 og LL § 31
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12 
Ligningsloven § 31

Henvisning
Ligningsvejledning, almindelig del, afsnit A.B.1.9

1. Bliver elever, der får stillet en bærbar pc til rådighed fra virksomheden til brug for forberedelse til arbejdsgiverbetalt uddannelse, omfattet af multimediebeskatningen?

2. Er der formodning for privat brug, når eleven tager pc'en med hjem til brug for forberedelse til undervisningen?

3. Er det tilstrækkeligt med en underskrevet erklæring fra eleven om, at pc'en ikke anvendes privat, for at arbejdsgivers kontrolpligt opfyldes og er der dermed ikke længere formodning ofr privat brug uanset, at eleven tager pc'en med hjem?

Svar

1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

2. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

3. Se sagsfremstilling og begrundelse

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 7. august 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 17. august 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forsikrings- og bankvirksomhed, der uddanner finanselever i henhold til bekendtgørelse om finansuddannelsen/Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil.

Som led i finansuddannelsen får alle elever under uddannelse i virksomheden stillet en bærbar pc til rådighed under uddannelsen, til brug for deltagelse i arbejdsgrupper, fjernundervisning, opgaveløsning og workshops via Internettet, via en såkaldt Internetportal. Rådighed over en pc er således en forudsætning for at eleven kan deltage i ovennævnte opgaver. Spørger har tidligere haft den opfattelse, at de var forpligtet til at stille Pc'er til rådighed for elverne, og har derfor gjort dette i (mindst) de seneste 5 år, hvorfor der har udviklet sig en kutyme herfor. Spørger anser sig fortsat forpligtet af denne kutyme. Eleven anvender hovedsageligt pc'en i fritiden og hjemmefra til ovennævnte opgaver. Pc'en afleveres ved uddannelsens afslutning og uddannelsen er i øvrigt omfattet af skattefrihed efter LL § 31.

Eleven anvender egen internetforbindelse til at få adgang til relevante internetportaler og workshops. Virksomhedens har ikke adgang til at kontrollere, hvilke hjemmesider, der besøges via pc'en.

Eleven bliver ved modtagelsen af pc'en instrueret i al den alene må anvendes til uddannelsesbrug.

Når eleven er på arbejde i virksomheden uddannes eleven i den praktiske del af uddannelsen, og eleven har derfor ikke mulighed for at bruge tid på lektier, opgaveløsning eller gruppearbejde mens eleven er på arbejdspladsen.

En betydelig del af elevens teoretiske uddannelse foregår via en uddannelsesportal på Internettet, hvor eleven deltager i gruppearbejde, opgaveløsning og opgavediskussioner, hvor deltagelse er en forudsætning for uddannelsens gennemførelse.

Pc'en leveres tilbage til virksomheden efter uddannelsens afslutning.

Virksomheden har ikke mulighed for at kontrollere, hvorvidt pc'en anvendes privat når eleven bruger pc'en hjemmefra, men med en tro- og love erklæring mener spørger, at virksomheden kan have tillid til at eleven kun anvender pc'en til sin uddannelse og ikke privat.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

På SKATs hjemmeside anføres følgende reglerne for multimediebeskatning under arbejdsgiverbetalt uddannelse, hvilket spørger finder er til støtte for, at virksomhedens elever ikke omfattes af multimediebeskatningen:

Under uddannelse:

Svar: Hvis din arbejdsgiver i øvrigt opfylder betingelserne for skattefrihed efter Ligningslovens § 31 om arbejdsgiverbetalt uddannelse, kan din arbejdsgiver også skattefrit stille en pc til rådighed på linje med bøger og andet materiale, også til brug for forberedelse hjemmefra.

Det er dog en forudsætning, at pc'en er relevant for din uddannelse, at den ikke anvendes privat, og at den afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning.

Elever under uddannelse i virksomheden kan ikke gennemføre finansuddannelsen, med dertil hørende gruppearbejde og opgaveløsning, uden adgang til en pc udenfor almindelig arbejdstid.

Såfremt der for elever gælder samme formodningsregel om privat brug, når en pc tages med hjem fra arbejdspladsen, som der gælder for øvrige ansatte, er den ovenfor beskrevne undtagelse fra hovedreglen om beskatning, når en virksomhed stiller en pc til rådighed for en medarbejder, som denne kan tage med hjem, overflødig, da alle elever alligevel vil blive omfattet af multimediebeskatningen på grund af formodningsreglen for privat brug. Dermed bliver kun en del af den arbejdsgiver betalte uddannelse skattefri (bøger og udgifter til undervisning), mens en del af uddannelsen bliver skattepligtig (pc), hvilket ikke kan være hensigten med Ligningslovens § 31.

Med henvisning til ovenstående argumentation må konklusionen derfor være, at elevens rådighed over en pc, som er stillet til rådighed i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt uddannelse som beskrevet ovenfor, må sidestilles med rådighed over bøger og andet materiale, idet rådighed over en pc under uddannelsen er mindst ligeså afgørelsen for uddannelsens gennemførelse som rådighed over bøger og andet materiale, og at eleven derfor ikke bliver omfattet af multimediebeskatningen.

SKATs indstilling og begrundelse

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervsfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Begrundelse:

Ad. Spørgsmål 1 og 2:

I nærværende sag er der tale om, at virksomhedens elever får stillet en bærbar computer til rådighed til brug for deres uddannelse. Pc'en medtages på bopælen, men må alene bruges til opgaveløsning mv. i forbindelse med undervisningen og ikke til privat brug i øvrigt.

Ifølge høringsskema til L 199 af 22. april 2009 fra Skatteministeren til bl.a. Foreningen af Statsautoriserede revisorer (FSR) anført følgende:

..."Visse ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, som modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt er ikke skattepligtige efter ligningslovens § 31. De omfattede ydelser er blandt andet skole- og deltagerbetaling og ydelser til dækning af bog - og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen eller kurset. Såfremt en arbejdstager i forbindelse med et kursus eller en uddannelse får tilbudt en sådan uddannelsespakke, anses computeren for en form for undervisningsmateriale omfattet af ligningslovens § 31, såfremt betingelserne i den pågældende bestemmelse er opfyldt. Det er blandet andet en forudsætning, at computeren er relevant for uddannelsen, at den ikke anvendes privat, og at den afleveres tilbage ved kursets eller uddannelsens afslutning. Arbejdstageren vil også have mulighed for at forberede sig fra hjemme, uden at det udløser multimediebeskatning i relation til en sådan computer…"

SKAT er på baggrund af ovenstående derfor af den opfattelse, at den i nærværende sag nævnte computer anvendt under nævnte forudsætninger ikke bliver omfattet af den fra og med indkomståret 2010 gældende multimediebeskatning. Der er herved lagt vægt på det af spørger oplyste om anvendelsen af computeren, der udelukkende må og skal bruges i undervisningsøjemed, og således ikke må anvendes privat i øvrigt, at det ifølge spørger er kutyme, at arbejdsgiver stiller Pc'er til rådighed til brug for uddannelsen, at computeren skal afleveres til arbejdsgiver efter endt uddannelse samt at betingelserne for skattefrihed i ligningslovens § 31 i øvrigt er opfyldt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 og 2 besvares med et nej.

Ad. Spørgsmål 3:

SKAT skal vejledende udtale, at det ikke er en betingelse for skattefrihed af den i nærværende sag omhandlede computer, at der føres kontrol med anvendelsen. En tro- og love erklæring om, at den ikke benyttes privat må derfor anses at være tilstrækkelig sammenholdt med de øvrige betingelser for skattefrihed af den i sagen omhandlede computer.

Endvidere kan det oplyses, at SKAT arbejder på en vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere om multimediebeskatningen.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.