Dato for udgivelse
18 Nov 2009 10:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Nov 2009 10:50
SKM-nummer
SKM2009.693.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-086897
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
kurtage, aktiehandel
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kan betale en fast månedlig kurtage på 3.333,33 kr. for sine værdipapirhandler i stedet for kurtage pr. aktiehandel.

Det er lagt vægt på, at det ikke er muligt at henføre en del af den månedlige ydelse til kurtage, fordi den pågældende aftale omfatter mange ydelser, herunder rådgivning.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk.1, litra a
Henvisning

Ligningsvejledning 2009-2 S.G.2.4

Spørgsmål

Kan spørger betale en fast månedlig kurtage på 3.333,33 kr. for sine værdipapirhandler i stedet for kurtage pr. aktiehandel?

Svar

Nej. Se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er kunde hos A Bank. Spørger er på nuværende tidspunkt pensionist, men har indtil den 30. september 2008 været ansat i B.

Ifølge SKATs oplysninger, er der registreret i alt 621 aktiesalg i indkomståret 2008.

Spørger selvangiver gevinst og tab på aktier som aktieindkomst. Spørger betragter sig således ikke som næringsdrivende vedrørende aktier.

For indkomståret 2007 har spørger selvangivet en nettogevinst ved salg af børnoterede aktier på kr. 218.068. Der er derudover selvangivet gevinst eller tab på unoterede aktier.

For indkomståret 2008 har spørger selvangivet et nettotab ved salg af børnoterede aktier på kr. 202.837. Der er derudover selvangivet gevinst eller tab på unoterede aktier.

Spørger har aftalt med A Bank, at han i perioden fra den 1. juni 2009 til og med den 31. december 2009 vil betale en fast kurtage for sine værdipapirhandler.

Det er aftalt, at spørger uanset volumen af værdipapirhandler vil erlægge et beløb på 3.333,33 kr. pr. måned, svarende til 23.333,31 kr. for hele perioden på syv måneder.

Det aftalte beløb vil således erstatte den løbende kurtage, der normalt er på spørgers værdipapirhandler.

Det er fremlagt en aftale om investeringsrådgivning af 21. april 2009 fra A Bank.

Aftalen omfatter følgende ydelser:

"Produkter:

 • Visa kort
 • Netbank
 • Online investering
 • Aktieanalyser - alle selskaber
 • Reuters nyheder
 • Realtidskurser Nasdaq, New York
 • Realtidskurser OMX i 1 niveau
 • Realtidskurser NYSE, New York
 • Morgenrapport
 • Eftermiddagsrapport
 • Ugerapport
 • Ugerapport med kortsigtede handelsanbefalinger
 • Private Banking Nyt
 • MasterCard Platinum

Specielle ydelser:

 • Gennemgang af porteføljen 2 gange om året, første gang juli 2009
 • Private Banking arrangementer og møder
 • Introduktion til nye produkter
 • Afkastrapporter i Private Banking online
 • Private Banking priser på øvrige bankforretninger
 • Behovsanalyse
 • Finansiel plan
 • Specialuddannet Private Banking rådgiver
 • Back-up team
 • Strukturering af børns formue

Rapporter:

 • Afkastrapportering og beholdningsoversigt 2 gange om året, én rapport for hver depottype per kunde, første gang per ultimo juni 2009"

For så vidt angår pris er det anført følgende:

"Den årlig pris for de beskrevne Private Banking-ydelser er 40.000 kr.

Beløbet beregnes fra 20.04.2009 og hæves på kontoen 2 gange om året, første gang per ultimo juni 2009.

Den reducerede pris gælder til 01.04.2010.

Priskonto/-konti er specificeret i den Finansielle Plan.

Kurtagesater i %

 

Alm

Online

Danske aktier excl. A Invest obligationer

0,00%

0,00%

Øvrige skandinaviske aktier

0,00%

0,00%

US aktier på Nasdaq og NYSE

0,00%

0,00%

Øvrige Ol børser

0,00%

0,00%

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges om spørger kan betale en fast månedlig kurtage på 3.333,33 kr. i stedet for kurtage pr. aktiehandel.

Spørger har med sin bank indgået en aftale om investeringsrådgivning, og betaler herfor et beløb svarende til 3.333,33 kr. pr. måned. Aftalen omfatter også ret til kurtagefrie handler med aktier.

 

SKAT lægger til grund, at spørger ikke driver næring med aktier som omtalt i aktieavancebeskatningslovens § 17. SKAT anser derfor heller ikke den månedlige ydelse på 3.333,33 kr. for at være en driftsomkostning efter SL § 6, stk. 1, litra a.

 

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 17 C, at udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

Spørgsmålet er herefter om den månedlige ydelse kan anses som handelsomkostninger, herunder kurtage.

 

Sædvanligvis forstås der ved kurtage "omkostninger ved udførelse af handel med obligationer og aktier" jf. TfS1984.40SKM, dvs. omkostninger, der er direkte knyttet til udførelsen af konkrete handler. Tilsvarende fremgår af Ligningsvejledning 2009-2 S.G.2.4. Kurtage kan tillægges den faktiske anskaffelsessum.

 

Kurtage udgør sædvanligvis enten et minimumsbeløb eller en lille procentdel af aktiernes værdi, dvs. for den enkelte handel er der tale om et mindre beløb.

 

Det er SKATs opfattelse, at aftalen om investeringsrådgivning i det væsentligste angår forskellige rådgivningsydelser, rapporter og adgang til realtidskurser mv., samt udstedelse af betalingskort / kreditkort, der ikke har noget med investeringsrådgivning at gøre.

SKAT er derfor af den opfattelse, at disse ydelser mv. vedr. investering ikke har direkte tilknytning til selve købet eller salget af aktier, herunder gennemførelsen og berigtigelse af selve købet / salget. Udgifter til sådanne ydelser kan hverken anses for værende kurtage eller for handelsomkostninger i øvrigt.

SKAT er dernæst af den opfattelse, at handelsomkostningsbegrebet i aktieavancebeskatningsloven (tillæg til den faktiske anskaffelsessum) er ganske snævert, se fx SKM2007.775.HR om advokat- og revisorudgifter, der direkte skal angå erhvervelse og berigtigelse før de kan anses for at være handelsomkostninger.

I dommen nævnes eksplicit, at bl.a. udgifter til rådgivning fra advokat/revisor ikke kan tillægges anskaffelsessummen. Samme krav om tilknytning til gennemførelse og berigtigelse af selve handlen må efter SKATs opfattelse kunne stilles til de ovennævnte aftalte ydelser og udgifter, når det er en bank, der yder tjenesterne. Det betyder, at bankens investeringsrådgivning, adgang til realtidskurser, onlineinvestering mv. heller ikke kan anses for handelsomkostninger eller egentlig kurtage.

Det lægges til grund, at skatteyderen som følge af aftalen om investeringsrådgivning har adgang til kurtagefrie handler, og at skatteyderen indirekte betaler herfor som en del af den samlede betaling for aftalen om investeringsrådgivning.

SKAT finder ikke, at det er muligt skønsmæssigt at henføre en del af den månedlige ydelse til kurtage, fordi den pågældende aftale omfatter mange ydelser, herunder rådgivning.

I nærværende sag vil det derfor være rimeligt, at spørger får et skønsmæssigt tillæg til anskaffelsessummen (fradrag i afståelsessummen) for kurtage. Skønnet skal være baseret på dokumenterede konkrete køb og salg og på hvad der sædvanligvis beregnes som kurtage, herunder minimumskurtage. Kurtagebeløb udgør sædvanligvis små beløb.

Den månedlige ydelser på 3.333,33 kr. er således både avanceopgørelsen og opgørelse af den skattepligtige indkomst uvedkommende, og den foreslåede skønsmæssige opgørelse af kurtage tager som sådan ikke udgangspunkt i de månedlige ydelser.

SKAT bemærker, at den skønsmæssige kurtage indgår i aktieavancen som sædvanlig kurtage.

 

I lystet af ovenstående indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares bekræftende benægtende med en tilføjet bemærkning: se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.