Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets værdiansættelser.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

  • privat skifte
  • forenklet privat skifte efter DSL § 33
  • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

For værdiansættelser i dødsboer gælder BAL § 12. Se DBSL § 84.

Dødsboet skal værdiansætte aktiver eller passiver, der indgår i boopgørelsen. Værdierne skal medregnes til aktivernes handelsværdi på den opgørelsesdag, der er fastsat i boopgørelsen (skæringsdagen). Når et aktiv er udloddet før skæringsdagen, og dødsboet har givet Skattestyrelsen besked herom efter DBSL § 5, stk. 2, ansættes aktivet dog til værdien på udlodningstidspunktet. Se afsnit C.E.3.2.2.2 om dødsboets oplysningspligt om acontoudlodning. Se BAL § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Værdiansættelsen er bindende for dødsboet, arvingerne, legatarerne, den længstlevende ægtefælle m.m. Se BAL § 12, stk. 1, sidste pkt.

Se også

Se afsnit C.E.9.2.2 om Skattestyrelsens godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser.

Bemærk

Reglen gælder også for aktiver i åbningsstatus i dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33. Se BAL § 12, stk. 4.

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til Skattestyrelsen. Se afsnit C.E.3.7.6 om den særlige boopgørelse i begrænset skattepligtige dødsboer.