Dato for udgivelse
17 May 2010 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 May 2009 11:12
SKM-nummer
SKM2010.327.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
S-0164-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
overtrædelse, momsloven, opkrævningsloven
Resumé

T er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet i forsikringsbranchen. T startede i 2001 selvstændig virksomhed. I slutningen af 2004 kom han bagud med en momsgæld på cirka 30.000 kr. Han blev indkaldt til møde med pantefogeden og fik 14 dages betalingsfrist, men han havde ikke mulighed for at betale og blev tvangsafmeldt den 1. marts 2005. Han havde af fogeden fået oplyst, at han skulle angive og betale moms fra allerede indgåede aftaler. Det gjorde han imidlertid ikke, idet han ikke havde penge til at betale momsen.

Den unddragne moms efter momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 52, stk. 6 androg 49.382 kr.

Han udskrev fakturaer og ordrebekræftelser via computeren, men udskrev ikke kopier til eget brug. Hans harddisk gik i januar 2006 i stykker og han kunne derfor ikke udskrive kopier til brug for SKAT.

T var endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 290 om hæleri.

Byretten fandt T skyldig i anklageskriftet. T indsendte ikke momsangivelser for 2005 og medtog derfor ikke de fakturaer, udstedt i 2005, som endnu ikke var blevet betalt ved årets udgang, som tilgodehavender. T har herved afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftsberegningen.

T har endvidere udstedt fakturaer med moms efter tvangsafmeldingen hvorved han har overtrådt opkrævningslovens § 17, stk. 3.

Endvidere var det en overtrædelse af bogføringslovens § 302 at tiltalte alene opbevarede fakturakopier på harddisken på sin PC og at harddisken brød sammen således at kopier ikke kunne udskrives.

Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 60 dage samt en tillægsbøde på 65.000 kr.

T ankede dommen til landsretten men frafaldt denne anke.

Reference(r)
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1 og 2,
Momsloven § 52 stk. 6, jf. momsloven § 81, stk. 1 og 2
Opkrævningslovens § 17 stk. 3
Bogføringsloven § 10
Straffeloven § 302, stk. 1, nr. 1
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Sv. E. Albrechtsen)

Afsagt af landsdommer

Poul Hansen

-----------

Byrettens dom af 9. januar 2009, SS 4149/2008

Tiltalen og parternes stilling

T er tiltalt for overtrædelse af

1

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1 og 2, jf. § 52 stk. 6, og opkrævningslovens § 17 stk. 3,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse, dels for perioden 1.1.2005 - 28.2.2005, hvor tiltalte drev virksomheden H1 v/T cvr. nr. ..., at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens afgiftstilsvar, dels for perioden 1.3.2005 - 31.12.2006 at have fortsat driften af nævnte virksomhed og udstedt fakturer med deklareret moms uden at angive eller afregne denne moms, uagtet at virksomheden pr. 1.3.2005 blev tvangsafmeldt af ToldSkat, hvorved det offentlige er blevet unddraget for 49.382 kr. i moms.

2

straffelovens § 302 stk. 1, nr. 1 og 2, jf. bogføringsloven (bekg. nr. 648 af 15.6.2006) kapitel 3, 4 og 5,

ved særligt groft, for perioden 1.1.2005 - 31.12.2006, at have tilsidesat pligten til at føre regnskab og opbevare forretningsbilag, idet han som ansvarlig for virksomheden undlod at foretage eller foranledige foretaget bogføring og udarbejdelse af regnskab, samt undlod at opbevare bilag og i øvrigt regnskabsmateriale i overensstemmelse med de regler, som gælder for erhvervsdrivende virksomheder.

3

straffelovens § 290, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, forsøg på hæleri,

ved efter forudgående aftale pr. E-mail med en uidentificeret person ved det angivne navn NL på sin konto i Nordea Bank den 23. oktober 2006, at have modtaget 95.400 kr., der ved hacking af Netbank af ukendte personer blev hævet fra DSs konto i Nordea Bank, hvorefter sigtede forsøgte at hæve 40.000 kr. fra sin konto, der mod et vist udbytte skulle have været videresendt til uidentificerede personer, hvilket forhindredes, da forholdet blev opdaget af banken.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1, erkendt sig skyldig i forhold 2 og nægtet sig skyldig i forhold 3.

Sagens oplysninger

Sagen er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 30. december 2008.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringer

Tiltalte har vedr. forhold 1 forklaret, at han nægter sig skyldig i at have overtrådt momslovens § 81 stk. 3 med fortsæt til afgiftsundragelse og han nægter sig skyldig i overtrædelse af opkrævningslovens § 17 stk. 3. Tiltalte har forklaret vedr. forhold 1, at han er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet i forsikringsbranchen. Han startede virksomheden H1 ved T formentlig omkring 2001. Han drev virksomheden i personlig regi. I starten drev han den dog sammen med en anden. Virksomheden udgav et blad. Han kontaktede en erhvervsvirksomhed og lavede et portræt med fotografier om virksomheden i bladet. Samtidig tegnede virksomheden en annonce i bladet. Dette var bladets økonomiske grundlag. Han lavede selv det hele - snakkede med virksomheden og tog billeder med videre, undtagen at trykke bladet. Dette havde han en anden virksomhed til. Han drev virksomheden frem til slutningen af 2005. De første år var der ikke ret mange penge i overskud. I slutningen af 2004 kom han bagud med en momsgæld på cirka 30.000 kr. Han blev indkaldt til møde med pantefogeden og fik 14 dages betalingsfrist. Fogeden sagde, at virksomheden ellers ville blive tvangsafmeldt. Han sagde til fogeden, at det kunne ikke lade sig gøre at betale skylden indenfor 14 dage, men at han havde to blade, der næsten var færdige og hvor en del af kunderne allerede havde betalt for annoncer. Han ville derfor gerne gøre bladene færdige. Fogeden sagde, at det var i orden, hvis det ikke var langt ude i fremtiden, men han skulle selvfølgelig angive og betale momsen. Det gjorde han imidlertidig ikke. Virksomheden blev tvangsafmeldt d. 1. marts 2005, hvilket han modtog besked om fra ToldSkat. Han havde regnet med, at kunne gøre de to blade færdige i løbet af en til to måneder. Imidlertid var der nogle kunder, der hoppede fra og han måtte derfor ud og tegne flere annoncer. Det trak derfor ud med at få gjort bladene færdige. De sidste betalinger for annoncer i de pågældende blade fandt derfor sted i oktober/november måned 2005. I december måned 2005 fik han ansættelse i et firma, der sælger ejendomme i Thailand. I begyndelsen af januar måned 2006 var han udsat for et uheld, hvorved han beskadigede sin ene arm og herefter var uarbejdsdygtig i hele 2006. Der var derfor ingen aktivitet i H1 i 2006. Han modtog ikke sygedagpenge. Forevist bilag B side 4a til 4c har tiltalte forklaret, at han er enig i, at disse beløb kan lægges til grund som indsatte på hans erhvervskonto. Det er rigtigt, at der i 2006 blev indbetalt 84.734,75 kr. på erhvervskontoen. Alle disse indbetalinger vedrører ydelser, som han har udført for kunderne i 2005. Det er rigtigt, at disse tilgodehavende burde have været med i regnskabet for 2005. De fakturerer, han udstedte efter 1. marts 2005, var alle med moms som han plejede. Det var også hans hensigt at afregne momsen, men han havde ikke pengene til det. Han indsendte skatteregnskab for 2005. Han husker ikke, hvornår han indsendte dette regnskab, og han husker heller ikke, om han indsendte regnskab for 2006. I forbindelse med at han lavede regnskab og skrev breve til SKAT i januar 2006 gik hans harddisk i stykker, og alt materialet var væk. Alle ind- og udbetalinger i firmaet skete over hans erhvervskonto i Nordea. På denne konto var der også sket indbetaling vedrørende et udlæg eller lignende vedrørende firmaet i Thailand. Han har aldrig haft til hensigt at snyde nogen. Han har ikke andre økonomiske mellemværende med offentlige myndigheder i Danmark.

Tiltalte har vedrørende forhold 2 forklaret, at han opbevarede alle udgiftsbilag. Han udskrev ordrebekræftelser og fakturarer til kunderne via programmet i computeren, men udskrev ikke nogen kopier til eget brug. Da hans harddisk i januar 2006 gik i stykker, var det ikke muligt for ham at udskrive fakturarene til brug for SKAT. Han har indleveret harddisken til reparation på et computercenter. Han husker ikke, hvorfor harddisken ikke kunne repareres, eller om det var for dyrt at få den repareret. Han husker ikke, om han stadig opbevare harddisken. Han har lavet regnskab for 2005 og indsendt det til SKAT. Han har ikke drevet virksomheden i 2006 og har derfor ikke lavet et regnskab for dette år. Han har haft revisorhjælp i virksomheden i 1 til 2 år. Revisorbistanden stoppede formentlig forud for 2005, idet han ikke mere havde mulighed for at betale, hvad det kostede.

Forevist bilag B 135 har tiltalte forklaret, at han ikke har udarbejdet dette bilag. Da han var til samtale med pantefoged KP spurgte pantefogeden, om han havde haft nogen omsætning i perioden fra 1. januar til 1. marts 2005. Han svarede nej. Han kan erkende, at han ikke har indsendt momsangivelse for 2005 og heller ikke har betalt momsen, som han er enig i kan opgøres til 49.382 kr. Forevist bilag B 126 har tiltalte forklaret, at dette er hans selvangivelse for 2005. Selvangivelsen var vedlagt et regnskab jfr. B 130, som var indsendt den 12. juni 2006 inden fristen den 1. juli samme år. Det er rigtigt, at regnskabet viser et resultat på 184.784 kr. for 2005.

Tiltalte har vedr. forhold 3 forklaret, at han på et tidspunkt i 2006, hvor han fortsat var sygemeldt på grund af sin beskadigede arm, modtog en email med tilbud om et fritidsjob. På emailen var der en henvisning til en hjemmeside tilhørende F1. Hjemmesiden så tilforladelig ud. Han var ikke rigtig klar over, hvad han skulle, men han lod sig registrere og udfyldte det bilag der er vedlagt bilag 1.5 i sagen, og som var et bilag til hjemmesiden. Efter nogen tid fik han en telefonopringning fra en mand, der oplyste, at der var blevet sat penge fra nogle tyske bilkontrakter ind på hans konto. Manden talte udmærket engelsk. Manden sagde, at han ville få en mail om, hvem han skulle sende pengene til. Han modtog den 23. oktober den som bilag 7 fremlagte email fra NL. Han forstår engelsk godt og udskrev mailen og læste den. Han kørte herefter ind til sin sædvanlige bank Nordeas afdeling for at hæve 40.000 kr. I banken kontaktede han kassedamen, som han er blevet ekspederet af gennem mange år. Han bad om udbetaling af 40.000 kr., men hun sagde, at der var en eller anden spærring på kontoen, og at han ikke kunne få pengene udbetalt. Han sagde til hende, at det forstod han ikke og sammen prøvede de forgæves at kontakte den medarbejder i Nordea, der havde spærret kontoen. Han var imidlertidig ikke at træffe, og de lagde en besked. 2-3 timer senere blev han kontaktet telefonisk af den pågældende medarbejder, der sagde, at der var noget kriminelt med det beløb. Han forklarede nærmere, hvad der var sket, og først da blev tiltalte klar over sammenhængen. Han synes ikke, at den tilbudte kommision var et urimeligt stort beløb, idet han jo skulle køre fra ... til ... for at hæve pengene. Han følte heller ikke, at der kunne være noget forkert i, at han skulle hæve i alt 95.400 kr. og overføre en del af beløbet til modtagere i Rusland, idet beløbet jo hidrørte fra nogle bilkontrakter. Han spurgte NL, hvorfor beløbet ikke var sendt direkte til modtagerne i Rusland. NL forklarede, at beløbet ville blive forsinket i de russiske banker og, at overførsel via F2 eller F3 betød, at pengene kunne hæves et minut efter, at de var overført. Han studsede ikke over, at der skulle ske overførelser til 3 forskellige personer eller, at det skulle angives at overførelsen vedrørte private formål. Han forstod emailen fra NL på denne måde, at disse tiltag var nødvendige for at overførsel kunne ske hurtigt.

Anklageren dokumenterede bilag 1.9 anmeldelsesrapporten side 1.

Rettens begrundelse og resultat

Vedr. forhold 1

Efter tiltaltes egen forklaring kan det lægges til grund, at tiltalte ikke indsendte momsangivelser for 2005, og at tiltalte i sit regnskab for indkomståret 2005 ikke medtog de fakturarer, udstedt i 2005, som endnu ikke var blevet betalt ved årets udgang, som tilgodehavender. Tiltalte har herved afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftsberegningen og er derfor skyldig i overtrædelse af momslovens § 81 stk. 1 nr. 1 som beskrevet i anklageskriftet.

Det kan videre lægges til grund, at tiltalte efter tvangsafmeldingen pr. 1. marts 2005 har udstedt fakturarer med moms, men at tiltalte ikke har angivet eller afregnet den opkrævede moms til ToldSkat. Tiltalte har herved overtrådt momslovens § 52, stk. 6, jfr. § 81, stk. 1, nr. 2. Efter tiltaltes forklaring om indholdet af hans samtale med pantefogeden, er det ikke bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af opkrævningslovens § 17 stk. 3.

Da tiltaltes virksomhed for 2004 havde en restance på 30.000 kr., og da tiltalte ikke har sandsynliggjort, at han havde til hensigt eller mulighed for at betale den moms, der indgik i firmaet i 2005 og 2006, finder retten det bevist, at tiltalte herved overtrådte momsloven med forsæt til afgiftsunddragelse jfr. momslovens § 81, stk. 3.

Vedr. forhold 2

Efter tiltaltes forklaring må det lægges til grund, at der ikke var nogen aktivitet i virksomheden i 2006, og at tiltalte alene opbevarede fakturakopier på harddisken på sin pc, og at harddisken brød sammen, således at kopier ikke kunne udskrives. Dette er en overtrædelse af bogføringslovens §10 og straffelovens § 302 stk. 1 nr. 1. I dette omfang dømmes tiltalte i overensstemmelse med anklageskriftet.

Vedr. forhold 3

Efter det der er anført i email af 23. oktober 2006 fra en person der angiver at hedde NL om den fremgangsmåde, som tiltalte skulle benytte sig af ved overførslen af pengene til de 3 privatpersoner i Rusland og under hensyn til beløbets størrelse og udokumenterede oprindelse, finder retten tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 52, stk. 6, straffelovens § 302, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. bogføringsloven (bekg. nr. 648 af 15.6.2006) kapitel 3, 4 og 5, og straffelovens § 290, stk. 1, jf. § 21, stk. 1, forsøg på hæleri, samt en tillægsbøde på 65.000 kr.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en bøde på 65.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

----------

Vestre Landsret den 4. maj 2009, S-0164-09

Tiltalte frafalder sin anke.

Anklagemyndigheden frafalder sin kontraanke.

Landsretten hævede sagen og besluttede, at tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.