Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår man kan få bindende svar på de skattemæssige konsekvenser af en allerede foretagen disposition.

Afsnittet indeholder:

  • Mulighed for bindende svar vedrørende allerede foretagne dispositioner
  • Særligt om bindende svar om genoptagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Mulighed for bindende svar vedrørende allerede foretagne dispositioner

Muligheden for at anmode om bindende svar omfatter som udgangspunkt også de skattemæssige virkninger af allerede foretagne dispositioner uden tidsbegrænsning bagud.

Der kan dog ikke gives bindende svar på spørgsmål om de skattemæssige virkninger for andre en spørgeren af en foretagen disposition.

Dispositioner, der er foretaget, men hvis skattemæssige virkning ikke er indtrådt endnu.

Der er som udgangspunkt mulighed for at få et bindende svar vedrørende en disposition, som en skatteyder har foretaget, men hvor der endnu ikke er indtrådt en mulig skattemæssig virkning. Som eksempel kan nævnes anmodning om bindende svar vedrørende fradrag efter KGL § 14. I disse tilfælde kan dispositionen være foretaget forud for anmodningen, men den mulige skattemæssige konsekvens - nemlig et muligt fradrag - vil først indtræde i forbindelse med et senere retserhvervelsestidspunkt.

Dispositioner, der er foretaget, og hvor skatteyderen endnu ikke har modtaget en afgørelse

Oprindeligt skulle en anmodning om bindende svar, der havde betydning for en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat for et indkomstår, indgives senest 1 måned efter udløbet af det pågældende indkomstår. Formålet må ordningen var bl.a. at give skatteyderne et hurtigt svar på, hvorledes Skatteforvaltningen mente, at et bestemt forhold skulle selvangives.

I 2008 blev adgangen til at bede om bindende svar ændret, således at man kunne anmode om bindende svar også senere end en måned efter udløbet af det omhandlede indkomstår.

I disse tilfælde vil en skatteyder således som udgangspunkt kunne få bindende svar på en allerede foretagen disposition.

Eksempel

Hvis en skatteyder i indkomståret 2018 har afholdt en udgift, kan denne i februar 2019 bede om bindende svar på, om denne udgift er fradragsberettiget, idet skatteyderen endnu ikke har modtaget en årsopgørelse.

Se dog nedenfor vedrørende de tilfælde, hvor en skatteyder har modtaget en afgørelse.

Dispositioner, der er foretaget, og hvor skatteyderen har modtaget en afgørelse vedrørende den skattemæssige konsekvens.

Det fremgår af forarbejderne i forbindelse med indførelsen af bindende ligningssvar (2002/1 LSF 160), at formålet med bindende svar er at give spørgerne en mulighed for at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition, hvilket skaber retssikkerhed gennem øget forudsigelighed i skatteretten.

Det fremgår videre, at for "den enkelte skatteyder vil den foreslåede ordning betyde en væsentlig styrkelse af retssikkerheden i forbindelse med skattebetalingen, idet et bindende ligningssvar fra kommunen giver sikkerhed for, hvordan en disposition skattemæssigt vil blive behandlet. Herved undgås ubehagelige overraskelser, idet skatteyderen ikke længere behøver at frygte krav om øget skattebetaling som følge af en efterfølgende ligning og kontrol lang tid efter, at dispositionen er gennemført. "

De tilfælde, hvor en skatteyder allerede har modtaget en afgørelse, der afklarer den skattemæssige virkning af en foretagen disposition, er dermed ikke omfattet af anvendelsesområdet for bindende svar. Skatteyderen har i disse tilfælde ingen grund til at være usikker på en skattemæssig konsekvens af en given disposition.

xDette betyder modsætningsvist, at såfremt et forhold ikke er omfattet af/afklaret ved en afgørelse fra Skatteforvaltningen, så kan der gives bindende svar.

Der kan eksempelvis være tale om den situation, hvor en dansk skatteyder har boet i udlandet i en årrække, men flytter til Danmark og bliver fuld skattepligtig til Danmark. Skatteyderen har en udenlandsk pensionsordning, som Skatteforvaltningen i Danmark ikke har kendskab til, og skatteyderen ønsker efter nogle år at være sikker på, at den løbende værditilvækst på pensionsordningen ikke skal beskattes i Danmark. I det tilfælde har pensionsordningen ikke været omfattet af/afklaret ved skatteyderens løbende årsopgørelser, og skatteyderen kan derfor bede om bindende svar vedr. spørgsmålet. x

Se SKM2016.365.SR, hvor en skatteyder bad om bindende svar vedrørende en konkret disposition. Spørger havde dog forinden modtaget en afgørelse fra SKAT vedrørende den skattemæssige virkning af samme disposition.På baggrund af dette - samt at det ikke er hensigtsmæssigt, at Skatterådet kan bruges som ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed - fandt Skatterådet, at spørgsmålet skulle afvises.

Dette gælder også, hvis afgørelsen er i form af en årsopgørelse, hvilket fremgår af spørgsmål 4 i SKM2016.365.SR.

Hvis en skatteyder ikke er enig i en konkret afgørelse/årsopgørelse må Skatteforvaltningen henvise skatteyderen til at påklage afgørelsen eller til at bede om genoptagelse af denne efter reglerne i skatteforvaltningslovens kap. 9 - 11a.

Løbende dispositioner

En skattepligtig kan ønske at bede om bindende svar vedrørende en løbende disposition. Det vil sige en disposition, hvor de faktiske forhold er de samme år efter år eller afgiftsperiode efter afgiftsperiode. Det kan fx være i forbindelse med udlejningsvirksomhed eller den skattemæssige kvalifikation af en eksisterende enhed.

I disse tilfælde vil den skattepligtige typisk have modtaget afgørelse/årsopgørelser omkring den konkrete løbende disposition. Hvis den skattepligtige har modtaget en afgørelse/årsopgørelse, xder afklarer den skattemæssige virkning af en disposition,x har den skattepligtige ingen grund til at være usikker på den skattemæssige konsekvens af en given disposition. Denne situation er dermed heller ikke omfattet af anvendelsesområdet for bindende svar.

xLigesom ovenfor gælder det modsætningsvist, at hvis et bestemt forhold ikke er omfattet af/afklaret ved afgørelsen, så kan der gives bindende svar vedr. forholdet. Dette gælder også, hvis der er tale om ændrede faktiske eller retlige forhold, der kan have betydning for svaret.x

Hvis en skatteyder ikke er enig i de modtagne afgørelser omkring den skattemæssige virkning af en bestemt disposition, har skatteyderen mulighed for at klage over afgørelsen. Hvis klagefristen er udløbet, har klageren mulighed for at bede om genoptagelse efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven.

Særligt om bindende svar om genoptagelse

Det kan gives bindende svar på den skattemæssig virkning af en disposition. Se SFL § 21, stk. 1.

Hvis der i en anmodning om bindende svar spørges om, hvorvidt betingelserne for genoptagelse er opfyldt, skal spørgsmålet afvises, idet adgangen til genoptagelse ikke kan betragtes som en skattemæssig virkning af en disposition. Se SKM2015.638.SR, hvor en spørger havde spurgt om denne med tilbagevirkende kraft (3 år bagud) kunne regulere momsen på et bestemt vederlag. Her blev spørgsmålet afvist med henvisning til, at der alene kan gives bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørger, og adgangen til genoptagelse er ikke omfattet heraf. Se også SKM2018.250.SR.

SKM2015.638.SR og SKM2018.250.SR drejede sig om ordinær genoptagelse, men det samme må gøre sig gældende for så vidt angår ekstraordinær genoptagelse.

En sådan anmodning om bindende svar vedrørende adgangen til genoptagelse, kan - efter omstændighederne - i stedet betragtes som en anmodning om genoptagelse. Se SKM2015.638.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet
SKM2018.250.SR

Spørger ønskede bekræftet, at denne havde adgang til genoptagelse af et afgiftstilsvar tilbage fra 1. januar 2017.

Skatterådet afviste at give bindende svar med den begrundelse, at der alene kan gives bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition, jf. SFL § 21, stk. 1. Adgangen til genoptagelse er ikke omfattet heraf.

SKM2016.365.SR Spørger havde i sagen stillet 4 spørgsmål omkring fraflytningstidspunkt og aktieavancebeskatning. SKAT havde forud for afgivelsen af det bindende svar truffet afgørelse vedrørende alle 4 spørgsmål i anmodningen. Skatterådet fandt, at der ikke kunne gives bindende svar de foreliggende spørgsmål, da SKAT i København havde truffet afgørelse vedrørende spørgsmålene. Det var endvidere ikke hensigtsmæssigt, hvis Skatterådet kan bruges som ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.
SKM2015.638.SR Vejledt om muligheden for at anmode om genoptagelse og den konkrete anmodning om et bindende svar kan sidestilles med en sådan anmodning.