Indhold

Dette afsnit handler om lovgrundlaget for omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven (SFL).

Regel

Fysiske og juridiske personer, herunder dødsboer kan få godtgjort omkostninger til sagkyndig bistand mv. i forbindelse med klagesager over skatter, told og afgifter. Reglerne findes i skatteforvaltningslovens (SFL) kapitel 19. Se lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020

Særligt om ikrafttræden af regler om ejendomsvurdering

Ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 blev reglerne om behandling af klager om ejendomsvurdering ændret. Reglerne om behandling af klager over afslag på genoptagelse af ejendomsvurderinger blev også ændret, og SFL § 55 fik tilføjet en bestemmelse om, at der ikke ydes omkostningsgodtgørelse til udgifter til behandling af anmodninger om genoptagelse af vurderingssager, der afgøres af Skatteankestyrelsen.

Ændringerne skulle være trådt i kraft 1. januar 2019, men ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 blev ikrafttræden udskudt til 1. januar 2020.  

Ved lov nr. 1125 af 19. november 2019 blev ikrafttræden udskudt til 1. januar 2021.

Ved lov nr. 2227 af 29. december 2020 blev datoen for ikrafttræden af dele af lov nr. 688 af 8. juni 2017 og lov nr. 1125 af 19. november 2019 udskudt til 1. januar 2022.

Bekendtgørelse nr. 1122 af 15. november 2019

Ved bekendtgørelse nr. 1122 af 15. november 2019 er der fastsat regler om de oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19, som skal indsendes sammen med en ansøgning. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i SFL § 58 og trådt i kraft den 1. januar 2020.