Indhold

Dette afsnit handler om lovgrundlaget for omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven (SFL).

Regel

Fysiske og juridiske personer, herunder dødsboer kan få godtgjort omkostninger til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med klagesager over skatter, told og afgifter. Reglerne findes i skatteforvaltningslovens (SFL) kapitel 19. Se lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018

xVed lov nr. 1125 af 19. november 2019 er der vedtaget ændringer i skatteforvaltningslovens (SFL) kapitel 19.x

xMed virkning fra 1. januar 2020 kan der ikke ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til bistand mv. i forbindelse med klager over afgørelser om tilbagekaldelse af afgørelse om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat.x

xDer er som følge af ændringer i § 48 om direkte domstolsprøvelse vedtaget ændringer i §§ 54 og 55. I § 54 er indsat nyt stk. 3 og stk. 4. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2020.x

xSom følge af muligheden for direkte domstolsprøvelse, ændres § 55, stk. 1, så der kan ydes omkostningsgodtgørelse ved direkte domstolsprøvelse i samme omfang, som der kan ydes omkostningsgodtgørelse ved overspringelse i nugældende regler.x

xDet følger af § 54, stk. 3, at der kun ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. efter § 54, stk. 1, nr. 1 - 5, som er ydet den skatte- eller afgiftspligtige i forbindelse med påklage eller indbringelse af en sag for domstolene. Ændringen skyldes ændringer i § 55, stk. 1, nr. 1 og 2.x

xPå baggrund af den ændrede affattelse af § 55, stk. 1, fastslås, at der kun ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v., som er ydet i forbindelse med påklage eller indbringelse af en sag for domstolene. Derimod ydes der ikke omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse  med sagens behandling i 1. instans.x

xI tilknytning hertil der det i § 54, stk. 4 præciseret, at der kun ydes omkostningsgodtgørelse  i det omfang, sagen ikke afvises fra realitetsbehandling som følge af oprindelige formelle mangler i forbindelse med klagen eller stævningen.x

Ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 blev reglerne om behandling af klager om ejendomsvurdering ændret. Reglerne om behandling af klager over afslag på genoptagelse af ejendomsvurderinger blev også ændret, og SFL § 55 fik tilføjet en bestemmelse om, at der ikke ydes omkostningsgodtgørelse til udgifter til behandling af anmodninger om genoptagelse af vurderingssager, der afgøres af Skatteankestyrelsen.

Ændringerne skulle være trådt i kraft 1. januar 2019, men ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 blev ikrafttræden udskudt til 1. januar 2020.  

xVed lov nr. 1125 af 19. november 2019 er ikrafttræden udskudt til 1. januar 2021.x

xBekendtgørelse nr. 1122 af 15. november 2019 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 er udstedt med hjemmel i SFL § 58. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2020.x