Indhold

Dette afsnit handler om lovgrundlaget for omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningsloven (SFL).

Regel

Fysiske og juridiske personer, herunder dødsboer kan få godtgjort omkostninger til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med klagesager over skatter, told og afgifter. Reglerne findes i skatteforvaltningslovens (SFL) kapitel 19. Se lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020

xLov nr. 1125 af 19. november 2019

I lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020 er der medtaget den ændring til SFL § 52, stk. 7, 2, pkt., som blev indført ved lov nr. 1125 af 19. november 2019 om ændring af skatteforvaltningslovens (SFL) kapitel 19.

Følgende ændringer trådte i kraft den 1. juli 2020 og er derfor ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen:

SFL § 48, stk. 1 og 2, er ændret. Det er nu muligt at få prøvet en sag direkte ved domstolene uden først at indbringe sagen for en administrativ klageinstans. Ordlyden af SFL § 55, stk. 1, nr. 1 og 2, blev samtidigt tilpasset for at sikre, at der kan ydes omkostningsgodtgørelse ved direkte domstolsprøvelse.

SFL § 54, stk. 3, er en ny bestemmelse om at der kun ydes omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand mv. efter § 54, stk. 1, nr. 1 -  5, som er ydet i forbindelse med påklage eller indbringelse af en sag for domstolene.

SFL § 54, stk. 4, er en ny bestemmelse om at omkostningsgodtgørelse efter § 54, stk. 3, er betinget af, at skattemyndighedens afgørelse påklages eller indbringes for domstolene. Der ydes kun omkostningsgodtgørelse, i det omfang, sagen ikke afvises fra realitetsbehandling som følge af oprindelige formelle mangler i forbindelse med klagen eller stævningen.

SFL § 55, stk. 4, er ændret som følge af ændringen af SFL § 48, stk. 1 og 2. Der er således ikke adgang til omkostningsgodtgørelse ved direkte domstolsprøvelse af sager om vurdering i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme leller ejendomsvurderingsloven.x

Særligt om ikrafttræden af regler om ejendomsvurdering

Ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 blev reglerne om behandling af klager om ejendomsvurdering ændret. Reglerne om behandling af klager over afslag på genoptagelse af ejendomsvurderinger blev også ændret, og SFL § 55 fik tilføjet en bestemmelse om, at der ikke ydes omkostningsgodtgørelse til udgifter til behandling af anmodninger om genoptagelse af vurderingssager, der afgøres af Skatteankestyrelsen.

Ændringerne skulle være trådt i kraft 1. januar 2019, men ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 blev ikrafttræden udskudt til 1. januar 2020.  

Ved lov nr. 1125 af 19. november 2019 blev ikrafttræden udskudt til 1. januar 2021.

xVed lov nr. 2227 af 29. december 2020 blev datoen for ikrafttræden af dele af lov nr. 688 af 8. juni 2017 og lov nr. 1125 af 19. november 2019 udskudt til 1. januar 2022.x

Bekendtgørelse nr. 1122 af 15. november 2019

Ved bekendtgørelse nr. 1122 af 15. november 2019 er der fastsat regler om de oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19, som skal indsendes sammen med en ansøgning. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i SFL § 58 og trådt i kraft den 1. januar 2020.