Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Saglig kompetence
  • Stedlig kompetence.

Saglig kompetence

Den saglige kompetencefordeling indeholder en fordeling af opgaver mellem forskellige myndigheder efter opgavernes art.

Saglig inkompetence foreligger, hvis en forvaltningsmyndighed træffer afgørelse vedrørende et forhold, der efter sin art hører under en anden forvaltningsmyndighed.

Reglerne herom bygger på den forudsætning, at visse forvaltningsmyndigheder er særligt velegnede til at tage sig af bestemte forvaltningsopgaver i kraft af deres særlige sagkundskab og opsamlede erfaring, herunder at træffe bestemte typer af afgørelser.

Eksempel

Eksemplet viser en situation, hvor der foreligger saglig inkompetence.

Der foreligger saglig inkompetence, hvis et motorankenævn træffer afgørelse i en klagesag vedrørende forskudsregistrering af indkomst, der hører under skatteankenævnets og Landsskatterettens kompetence.

Stedlig kompetence

Den stedlige kompetencefordeling indeholder en fordeling af ensartede forvaltningsopgaver mellem flere sideordnede myndigheder, således at hver myndighed får tildelt sit stedlige forretningsområde.

Stedlig inkompetence foreligger, hvis en forvaltningsmyndighed træffer afgørelse vedrørende et forhold, der henhører under en sideordnet myndigheds geografiske område.

Reglerne herom kan være begrundet i, at et vist stedkendskab vil være nødvendigt ved varetagelsen af en bestemt opgave. En stedlig kompetenceregel kan også være begrundet i en rent praktisk arbejdsdeling mellem sideordnede myndigheder.

Eksempel

Eksemplet viser en situation, hvor der foreligger stedlig inkompetence.

Der foreligger stedlig inkompetence, hvis Skatteankenævn Århus træffer afgørelse i en sag, der hører under Skatteankenævn Aalborgs kompetence.

Se afsnit A.A.7.5 om konsekvenserne af inkompetence.