Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen i SKL-Lbk 1264 § 13 om afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger.

Afsnittet indeholder:

 • Reglen videreføres i SKL § 82
 • Regel
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Unddragelsens objektive side
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar
 • Forsøg
 • Frivillig tilbagetræden fra forsøg
 • Selvanmeldelse
 • Feltlåsning
 • Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen
 • Retspraksis
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglen videreføres i SKL § 82

SKL-Lbk 1264 § 13 videreføres i SKL § 82.

Se afsnit A.C.3.2.1.3.2 om SKL § 82.

SKL-Lbk 1264 § 13 gælder for overtrædelser, der vedrører indkomstår til og med indkomståret 2017.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 82, jf. SKL-Lbk 1264 § 13.

Sager om overtrædelse ved afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger for indkomståret 2018 eller senere behandles efter SKL § 82. Se A.C.3.2.1.3.2.

Regel

Hvis en person afgiver

 • urigtige eller vildledende oplysninger
 • til brug for afgørelse af egen eller andres skattepligt, skatteansættelse eller skatteberegning
 • med forsæt til unddragelse

kan det straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 års fængsel efter STRFL § 289. Se SKL -Lbk 1264 § 13, stk. 1.

Hvis ovennævnte handlinger er begået af grov uagtsomhed er straffen bøde. Se SKL -Lbk 1264 § 13, stk. 2.

Bemærk

Med virkning fra indkomståret 2011 omfatter SKL-Lbk 1264 § 13 også manglende angivelse af eget arbejdsmarkedsbidrag, da straffebestemmelsen i arbejdsmarkedsbidragsloven er ophævet. Da arbejdsbidraget blev gjort til en bruttoskat med virkning for indkomståret 2008, er der dobbelthjemmel til straf i perioden frem til indkomståret 2011. Det anbefales at anvende arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 1, litra a som lex specialis. Se afsnit A.C.3.2.1.7.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare forhold er realiseret, når oplysningerne er kommet frem til skattemyndighederne.

Unddragelsens objektive side

Følgen indtræder, fordi de selvangivne oplysninger lægges til grund ved skatteansættelsen.

Det er ikke en betingelse for strafansvaret, at der faktisk er sket en unddragelse, idet forbrydelsen er fuldbyrdet, allerede når oplysningerne er afgivet. Unddragelse omfatter fx. også det forhold, at der selvangives et højere underskud end det reelle underskud.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjektet er den, hvis skatteansættelse oplysningerne vedrører. Se SKL-Lbk 1264 §§ 1-3.

Ansvarssubjekt er alle, der har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forhold til et bestemt skattesubjekt, dvs. både pligtsubjektet og andre kan straffes. Se i øvrigt STRFL § 23 (medvirken).

Subjektive betingelser for strafansvar

Når der er forsæt til handlingen, skal der også være forsæt til følgen, selvom følgen ikke er realiseret. Ved grov uagtsomhed er det alene handlingen, der skal udtrykke en dadelværdig handlemåde.

Forsøg

Forsøg på overtrædelse er også strafbart. Forsøg er forsætlige handlinger, der ligger før fuldbyrdelsestidspunktet, fx ved

 • overførsel af penge til konti i udlandet uden bogføring, udeholdt omsætning osv., altså handlinger, der ligger før selvangivelsestidspunktet.

Frivillig tilbagetræden fra forsøg

Så længe der kun er tale om forsøgshandlinger, er det muligt for gerningsmanden at afværge den fuldbyrdede forbrydelse og dermed blive straffri. Fx kan gerningsmanden:

 • Berigtige sine regnskaber inden selvangivelse og selvangive korrekt

Selvanmeldelse

Berigtigelse af de urigtige eller vildledende oplysninger, efter at de er afgivet, vil blive behandlet som selvanmeldelse. Se afsnit A.C.3.5.5.2.

Feltlåsning

Med hjemmel i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 1, er der i bekendtgørelse nr. 685 af 20. juni 2014 som ændret ved bekendtgørelse nr. 372 af 8. april 2015 fastsat regler, der begrænser adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen, som indberetningspligtige har indberettet til told- og skatteforvaltningen med hjemmel i SKL-Lbk 1264. Se Den juridiske vejledning 2018-2 afsnit A.B.1.2.1.1.

I det omfang en oplysning, der er omfattet af regler fastsat med hjemmel i SKL-Lbk 1264 § 1 A, stk. 1, er urigtig eller ikke er indberettet og fører til en for lav ansættelse, finder SKL-Lbk 1264 § 13 ikke anvendelse, hvis den skattepligtige ikke har haft indflydelse på indberetningen.

SKL-Lbk 1264 § 1 A har virkning fra og med indkomståret 2013 til og med indkomståret 2017. Overtrædelser vedrørende indkomståret 2012 eller tidligere kan fortsat straffes. Se SKM2017.25.VLR

Bemærk

Selv om SKL-Lbk 1264 § 1 A medfører, at der ikke kan straffes for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, kan der efter omstændighederne straffes for overtrædelse af kildeskattelovens straffebestemmelser.

Se også

Se afsnit A.C.3.2.1.8.2 om KSL § 75.

Gerningsindholdets sammenhæng med de materielle regler i skattelovgivningen

Bestemmelserne i skattekontrolloven dækker alle de love, som indgår i fastsættelsen af den skattepligtige indkomst.

Retspraksis

Strafniveauet for overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1, og for unddragelser over 500.000 kr. tillige STRFL § 289, er frihedsstraf i intervallet fra

250.000 kr. - 500.000 kr.

frihedsstraf fra 40 dage til 5 måneder

500.000 kr. - 1.000.000 kr.

frihedsstraf fra 6-8 måneder

Større end 1 million kr.

frihedsstraf fra 9 mdr. 

Hertil kommer en tillægsbøde på en gang unddragelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser nogle domme, hvoraf sanktionspraksis fremgår.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.25.VLR

T var tiltalt for skattesvig. T havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2010 og 2011 at underrette SKAT om, at årsopgørelserne var for lave, idet de ikke indeholdt løn udbetalt af to firmaer på henholdsvis 333.571 kr. (2010) og 157.616 kr. (2011). T havde derved unddraget for 156.068 kr. i skat.

T forklarede at det var korrekt at han havde udført arbejde for de to pågældende firmaer. Han fik ikke lønsedler, selvom han rykkede flere gange. Han havde aldrig fået sin løn udbetalt i kontanter. Han havde ikke set sin årsopgørelse og havde ikke kontaktet SKAT.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig. T idømtes en bøde på 250.000 kr. T var forpligtet til at oplyse om de for lave ansættelser. Ved ændringen af skattekontrollovens § 1A, stk. 1, er der ikke sket en omvurdering af strafværdigheden af at undlade at reagere på de for lave årsopgørelser. Der var ikke grund til at nedsætte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid, da dette hovedsageligt skyldtes, at T havde påklaget forhøjelserne til Landsskatteretten.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Sagen vedrører indkomstår før 2013.

SKL-Lbk 1264 § 1 A bevirker ikke straffrihed for overtrædelser begået for indkomstår før 2013, jf. STRFL § 3.

Sagen vedrører SKL-Lbk 1264 § 16, men resultatet ville være blevet det samme, hvis det var SKL-Lbk 1264 § 13, der var overtrådt.

Hvis sagen havde vedrørt indkomståret 2013 eller efterfølgende indkomstår, kunne der ikke straffes for overtrædelse af SKL, jf. SKL-Lbk 1264 § 1 A. Der kunne i stedet være straffet efter KSL § 75.

SKM2009.604.ØLR

Salgssum for afståelse af aktieoptioner indsat på konto i Schweiz tilhørende et af tiltalte ejet selskab på Bahamas.
Straf: 1 års fængsel og tillægsbøde på 1,5 mio. kr.

SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 289

SKM2009.465.VLR

Fiktiv adresseændring og dokumentfalsk vedrørende bilagsmateriale.
Straf: 1 års fængsel og tillægsbøde på 1,9 mio. kr.

SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 289 og straffelovens § 171

SKM2009.426.VLR

Ikke selvangivet aktieavance på 155.810 kr. for tvangsindløste medarbejderaktier. Henset til provenuets størrelse anses den manglende angivelse for groft uagtsom.
Straf: bøde på 45.000 kr.

SKL-Lbk 1264 § 13, stk. 2