Indhold

Dette afsnit handler om de skridt, der skal tages for at afbryde forældelsesfristen og i hvilke situationer, den kan vågne op igen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forfølgning standset
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Sigtelse afbryder fristen. Sigtelse kan foretages ved:

  1. en skriftlig meddelelse fra den pågældende myndighed, eller
  2. når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvor den pågældende sigtes for overtrædelsen.

Se STRFL § 94, stk. 5.

Når fristen for forældelse er afbrudt, løber ingen yderligere frister, som strafansvaret kan forældes efter. Strafansvaret forældes herefter som udgangspunkt ikke.

Der gælder et dækningsprincip. Sigtelsen skal dække de forhold, der efterfølgende rejses tiltale for. Hvis tiltalen udvides i forhold til den oprindelige sigtelse, så er forældelsen først afbrudt for de nye forhold, når sigtede bliver gjort bekendt med dem.

Dette er fastslået af retspraksis og må antages forsat at være gældende ved fortolkning af § 94, stk. 5.

Bemærk

For en juridisk person afbrydes forældelsen, når sigtelsen er forkyndt overfor en person, der efter RPL § 157 kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne.

Ad a)

De nuværende regler om fristafbrydelse giver politiet mulighed for fristafbrydelse uden at iværksætte rettergangsskridt.

En sigtelse foretaget af politiet eller Skattestyrelsens straffesagsenheder er fristafbrydende i alle sager, der kan afgøres administrativt. Den er også fortsat gældende, når sagen overgives til politiet, hvis sigtelsen vedrører præcist samme forhold. Dette gælder fx for alle sager, der oversendes til politiet, fordi et bødeforelæg ikke er vedtaget.

Se også SKM2019.494.VLR, hvor told- og skatteforvaltningens sigtelse havde fristafbrydende virkning.

Hvis sagen overdrages til politiet, fordi der er tale om en udvidelse af sigtelsen, vil Skattestyrelsens oprindelige sigtelse ikke være fristafbrydende. Politiet skal således gøre sigtede bekendt med den nye sigtelse for at sikre, at forældelsesfristen afbrydes. 

Hvis der undervejs i udredningen af en sag, hvor der er allerede er rejst sigtelse, fremkommer nye strafferetlige forhold, omfatter den oprindelige sigtelse ikke de nye forhold. Der skal derimod rejses sigtelse for de nye forhold for at afbryde forældelsen af disse.

Forfølgning standset

Selvom fristen er afbrudt af en sigtelse, kan forældelsesfristen genoplives og igen løbe fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået. Det betyder, at fristafbrydelsen mister sin virkning.

Hvis den strafferetlige forfølgning standses enten

  • ved formel beslutning eller
  • i praksis på ubestemt tid,

mister sigtelsen sin virkning som fristafbrydende faktor. Se STRFL § 94, stk. 6.

Hvis forbrydelsen ikke er forældet, kan den pågældende sigtes igen.

Bemærk

Hvis forfølgningen er standset på ubestemt tid på grund af sigtedes egne forhold, fx fordi sigtede har forladt landet, er sigtelsen forsat gyldig som fristafbrydende faktor.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2019.494.VLR

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289 for at have unddraget 518.523 kr. i skat og 109.401 kr. i am-bidrag ved, at T havde undladt at selvangive værdi af frie sommerboliger for indkomstårene 2007-2011.

SKAT sigtede den 12. december 2012 og den 17. januar 2013 T for overtrædelse af dagældende skattekontrollovs § 13 for henholdsvis årene 2007-2009 og årene 2010-2011.

Retten fandt, at T havde handlet groft uagtsomt, og at SKAT, i kraft af sin kompetence til at kunne have afgjort sagen, havde afbrudt forældelsesfristen efter straffelovens 94, stk. 5, da SKAT gjorde T bekendt med sigtelserne.