Oversigt over ordensbøder ved den indeholdelsespligtiges overtrædelse af bestemmelser i kildeskattebekendtgørelsen

Se bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat. Straffebestemmelsen er i § 41.

 

Bestemmelse

Hvis den indeholdelsespligtige...

.. er sanktionen bøde

§ 16, stk. 1

ikke har tilmeldt sig eller ikke har anvendt told- og skatteforvaltningens skema ved tilmeldingen.

2.000 kr.

§ 16, stk. 2

ikke afmelder sig eller gør det for sent (senest 8 dage efter ændringen er indtrådt).

800 kr.

§ 16, stk. 3

som beskæftiger personer, der beskattes efter KSL § 48 B eller har valgt vederlaget beskattet efter KSL § 48 F, ikke giver meddelelse herom , jf. stk. 1.

2.000 kr.

§ 26

ikke indbetaler A-skat på grundlag af skattekort mv. særskilt for hver virksomhed eller ikke indbetaler A-skat rettidigt        

800 kr.

§ 29, stk. 1 

i regnskabsmaterialet vedr. A-indkomst og beløb indeholdt på grundlag af skattekort mv. undlader at notere indkomstmodtagerens navn, adresse, CPR-nr. eller i mangel af CPR-nr. undlader at notere indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.

800 kr.

§ 29, stk. 2

ved ydelse og godskrivning af A-indkomst ikke giver indkomstmodtageren skriftlig meddelelse om det ydede eller godskrevne indkomstbeløb, om den periode, indkomsten vedrører, og om størrelsen af det indeholdte skattebeløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det CVR nr. eller SE-nr., den indeholdelsespligtige har anvendt ved indeholdelsen.

800 kr.

§ 30

undlader at opbevare regnskabsmateriale, redegørelser og underretninger samt de dertil hørende bilag efter bekendtgørelsens kapitel 8 (om indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt regnskabs- og oplysningspligt) i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

800 kr.