Indhold

Dette afsnit beskriver undtagelsen til beskatning for frivillige, der får stillet multimedier til rådighed.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Frivillige og betingelserne for skattefrihed
  • Frivillige, der ikke omfattet af LL § 7 M
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

  • C.A.5.2.1 Beskatning af multimedier, der stilles til rådighed for privat brug.
  • C.A.5.2.2.2 Hovedregel.
  • C.A.5.2.3 Arbejdsgiverens forpligtelser.

Resumé

For at frivillige, der får multimedier stillet til rådighed for det frivillige arbejde, kan være undtaget fra beskatning, skal en række betingelser være opfyldt. Der er tale om en undtagelse til hovedreglen om, at multimedier, der medtages på bopælen udløser multimediebeskatning.

Frivillige og betingelserne for skattefrihed

Reglerne om multimediebeskatning gælder ikke for nærmere bestemt frivilligt ulønnet arbejde:

  • Personer, der til brug for frivilligt ulønnet arbejde omfattet af ligningslovens § 7 M, stk. 1 for en forenings skattefri virksomhed, får stillet multimedier til rådighed.
  • Personer, der til brug for frivilligt ulønnet arbejde i hjemmeværnet omfattet af LL § 7M, stk. 2, får stillet multimedier til rådighed.

skal ikke multimediebeskattes af disse, selvom de også kan bruge dem privat. Se LL § 7 M, stk. 3.

I en sag har Skatterådet taget stilling til en situation, hvor bestyrelsesmedlemmer, der til brug for frivilligt arbejde omfattet af LL § 7 M for en forenings skattefri virksomhed fik stillet computer til rådighed. Skatterådet fandt, at bestyrelsesmedlemmerne ikke var omfattet af multimediebeskatningen, men var skattefri af computeren i medfør af LL § 7 M. Se SKM2010.295.SR.

I en sag, hvor udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed, fik stillet telefon til rådighed, fandt Skatterådet, at de ikke var omfattet af multimediebeskatningen, men var skattefri heraf i medfør afLL § 7 M. Herudover var refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening skattefri for modtageren, idet der var tale om udlæg efter regning. En kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud, som ikke var omfattet af multimediebeskatningen, men skulle beskattes som almindelig indkomst fra arbejdsgiver. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed kunne dog være skattefri for modtageren, når det ikke oversteg satser, der fastsættes af Skatterådet. Se SKM2009.777.SR.

Skatterådet har udtalt, at et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle multimediebeskattes. Se SKM2010.596.SR.

Se også

  • A.B.2.7 om Skatterådets satser for skattefri godtgørelser til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og hjemmeværnets frivillige ulønnede personel.

Frivillige, der ikke er omfattet af LL § 7 M

Det er ikke alle frivillige, der er omfattet af LL § 7 M og dermed skattefriheden for multimedier, der stilles til rådighed.

Skatterådet har taget stilling til en situation med frivillige ulønnede mentorer, der af et jobcenter fik stillet mobiltelefon til rådighed for projektet. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon. Afgørelsen tog ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efter LL § 7 M, men det er Skatteministeriets opfattelse, at Skatterådet formentlig ikke har anset denne bestemmelse for relevant, idet et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen. Se SKM2010.81.SR.

Landsskatteretten har i en anden sag fundet, at ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse ikke var omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor multimediebeskattes af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Se SKM2010.823.LSR (påklage af SKM2010.104.SR).

I en sag om medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, blev medlemmerne ikke anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Distriktsmedlemmerne blev derfor som udgangspunkt omfattet af multimediebeskatningen, hvis de fik multimedier stillet til rådighed for privat brug. Distriktsmedlemmet kunne desuden få refunderet op til 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, ville alene få refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler.  Der var herefter tale om udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste multimediebeskatning. I tilfælde, hvor refusionen også omfattede fax- og internetforbindelse, blev refusionen derimod omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. SKM2010.294.SR.

Se også

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser    
SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor multimediebeskattes af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Multimediebeskatning.

Sagen ved Landsskatteretten var en påklage af Skatterådets afgørelse offentliggjort ved  SKM2010.104.SR.

SKAT

   
SKM2010.596.SR

Et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet iLL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste multimediebeskatning. Ikke multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle multimediebeskattes. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.294.SR

Medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde og derfor ikke blev anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Multimediebeskatning. Udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste multimediebeskatning. Ikke multimediebeskatning. I tilfælde hvor refusionen også måtte omfatte fax- og internetforbindelse, blev refusionen omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.81.SR

Frivillige ulønnede mentorer, der af et jobcenter fik stillet mobiltelefon til rådighed for projekt. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen, blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon. Ikke multimediebeskatning.

Afgørelsen tager ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efterLL § 7 M, men det er Skatteministeriets opfattelse, at Skatterådet formentlig ikke har anset denne bestemmelse for relevant, idet et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen.

SKM2009.777.SR

Udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed fik stillet telefon til rådighed, var ikke omfattet af multimediebeskatningen men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M. Ikke multimediebeskatning. Herudover var refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening skattefri for modtageren, idet der var tale om udlæg efter regning. Ikke multimediebeskatning. En kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud og ikke omfattet af multimediebeskatningen, men skulle beskattes som almindelig indkomst. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, kunne dog være skattefri for modtageren, når det ikke overstiger satser fastsat af Skatterådet. Ikke multimediebeskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

     

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser    
SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efterLL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor multimediebeskattes af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Multimediebeskatning.

Sagen ved Landsskatteretten var en påklage af Skatterådets afgørelse offentliggjort ved  SKM2010.104.SR.

SKAT

   
SKM2010.596.SR

Et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste multimediebeskatning. Ikke multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle multimediebeskattes. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.295.SR

Bestyrelsesmedlemmer, der til brug for frivilligt arbejde omfattet af LL § 7 M for en forenings skattefri virksomhed fik stillet computer til rådighed, var ikke omfattet af multimediebeskatningen. Ikke multimediebeskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende internetforbindelse:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser    
SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor multimediebeskattes af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Multimediebeskatning.

Sagen ved Landsskatteretten var en påklage af Skatterådets afgørelse offentliggjort ved  SKM2010.104.SR.

SKAT

   
SKM2010.596.SR

Et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste multimediebeskatning. Ikke multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle multimediebeskattes. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.294.SR

Medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, og medlemmerne blev derfor ikke blev anset for frivilligt ulønnede, der er omfattet af LL § 7 M. Multimediebeskatning. Udlæg efter regning for telefon udløste ikke multimediebeskatning. Ikke multimediebeskatning. I tilfælde, hvor refusionen også måtte omfatte fax- og internetforbindelse, blev refusionen omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke er muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. Multimediebeskatning.