Affaldsbegrebet

Med EF's affaldsdirektiv 2008/98/EF er der indført en fælles affaldsdefinition. Direktivets definition af affald er gengivet direkte i

§ 2, stk. 1, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald (affaldsbekendtgørelsen) på følgende måde:

"Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof eller enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med".

EF-domstolen har i flere tilfælde taget stilling til fortolkningen af affaldsbegrebet. Det beror på de konkrete omstændigheder, om et materiale er affald eller ej. Afgørelsen skal træffes af kommunalbestyrelsen på baggrund af den konkrete sag.

Anvisningspligtigt affald

Ved anvisningspligtigt affald forstås dels affald fra de kommunale indsamlingsordninger, som er etableret med hjemmel i affaldsbekendtgørelsen, dels affald omfattet af konkrete eller aktive anvisninger på bortskaffelsesmuligheder, som kommunalbestyrelserne ifølge bekendtgørelsen skal foretage for affald omfattet af bekendtgørelsen, men som ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning.

Se også

  • E.A.7.3.4 Virksomheder og anlæg omfattet af reglerne