Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for hvordan afgiften betales for danske og udenlandske lastbiler, herunder muligheden for refusion af afgift og afgiftens størrelse i forhold til køretøjets udstødningsnormer, akselantal mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgift for danske lastbiler
  • Afgift for udenlandske lastbiler
  • Afgiftens størrelse
  • Kommende ændring

Afgift for danske lastbiler

For danske afgiftspligtige køretøjer er afgiftsperioden ét år, jf. VEJAL § 2, stk. 1, og afgiften skal indbetales til Skatteforvaltningen ved indregistreringen.

For efterfølgende afgiftsperioder bliver afgiften opkrævet af Skatteforvaltningen sammen med vægtafgiften. Afgiften betales senest den sidste hverdag (bankdag) i måneden før den måned, hvori den ny afgiftsperiode begynder, medmindre anden dato er anført på indbetalingskortet.

Afgiften opkræves på grundlag af oplysninger om køretøjets og eventuelle tilkoblede køretøjers art, totalvægt, indretning og anvendelse.

Hvis der efter registreringen sker ændringer med køretøjet, som medfører anden afgiftsmæssig status efter lov om afgift af vejbenyttelse eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv., skal ændringen straks anmeldes til Motorstyrelsen. Pligten til at foretage en sådan anmeldelse påhviler den eller de, der er afgiftspligtige på tidspunktet for ændringen. Ændringerne har afgiftsmæssig virkning fra og med anmeldelsesdatoen.

Tilbagebetaling af afgift som følge af ændringer af køretøjets data eller anmeldelse af ny ejer (bruger) sker til den, i hvis navn køretøjet er registreret på afgiftens forfaldstidspunkt. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.

Afgiften for afgiftsperioden opkræves hos den, der er registreret som køretøjets ejer ved udsendelsen af opkrævningen. Er der også registreret en bruger, opkræves afgiften dog hos denne. Se VEJAL § 2, stk. 2 om anmeldelse fra ny ejer/bruger mv.

Refusion af afgift

Anmodning om refusion af afgift for dansk registrerede køretøjer, hvor afgiften ikke refunderes automatisk, jf. ovenfor, indgives til Motorstyrelsen, der træffer afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på anmodningen, samt udbetaler eller modregner et eventuelt refusionsbeløb. Det kan fx være betaling af afgift for et ikke-afgiftspligtigt køretøj, eller dobbelt betaling af afgift for samme afgiftsperiode. Se BEK 229 af 22.03.2011, § 7 og 8 om refusion af afgift.

Afgift for udenlandske lastbiler

For udenlandske køretøjer betales afgiften for perioder der mindst udgør en dag og højst et år, jf. VEJAL § 2, stk. 4. Afgiften betales hos de færgeselskaber og rederier, der driver færgetrafik til andre lande end Sverige samt hos visse tankstationer.

Refusion af afgift

For udenlandske lastbiler kan afgiften refunderes, hvis ansøgning indgives til leverandøren af det tekniske udstyr

AGES Maut System GmbH & Co. KG
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
Germany

(se evt. www.AGES.de), inden udløbet af afgiftsperioden. Refusionsbeløbet fratrækkes et gebyr på 188 kr. 

Anmodningen indgives af den, der på dette tidspunkt er ejer af det udenlandske køretøj. Ejeren kan desuden indgive anmodning om afgiftsrefusion via Motorstyrelsen eller via en virksomhed, der opkræver vejafgift, idet Motorstyrelsen eller virksomheden er forpligtet til snarest at videresende anmodningen til leverandøren.

Ejeren af et udenlandsk køretøj skal ved anmodning om afgiftsrefusion følge de procedurer og vedlægge den dokumentation, som leverandøren anviser.

Leverandøren træffer afgørelse om hel eller delvis imødekommelse eller afslag på anmodning om refusion af afgift for et udenlandsk køretøj, samt udbetaler et eventuelt refusionsbeløb til køretøjets ejer. Hvis ejeren af et udenlandsk køretøj over for leverandøren fremkommer med indsigelser til leverandørens afgørelse, skal leverandøren overgive sagen til forvaltningsretlig behandling hos Motorstyrelsen.

Afgift refunderes uden fradrag af gebyr i følgende tilfælde af fejl:

  • Betaling af afgift for et ikke-afgiftspligtigt køretøj
  • Dobbelt betaling af afgift for samme afgiftsperiode.

Se VEJAL § 12.

Afgiftens størrelse

Vejbenyttelsesafgiften udgør fra 1. april 2001:

Danske og udenlandske køretøjer - afgiftsperiode ét år - VEJAL § 3, stk. 1

Pr. år

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

7.156

960

EURO I

6.336

850

EURO II og renere

5.591

750

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

11.555

1.550

EURO I

10.437

1.400

EURO II og renere

9.318

1.250

Udenlandske køretøjer - afgiftsperiode måned, uge, dag - VEJAL § 3, stk. 2

Pr. måned

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

715

96

EURO I

633

85

EURO II og renere

559

75

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

1.155

155

EURO I

1.043

140

EURO II og renere

931

125

Pr. uge

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

193

26

EURO I

171

23

EURO II og renere

149

20

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

305

41

EURO I

275

37

EURO II og renere

246

33

Kr.

Euro

Pr. dag

Alle køretøjer

59

8

 Når afgiften er betalt gives der giver adgang til vejbenyttelsen i de fire aftalelande inden for det tidsrum, der er betalt for. Afgiften skal være betalt inden kørsel på de omhandlede veje. Afgiften betales for det enkelte køretøj og kan ikke overføres til et andet køretøj. Se VEJAL § 3.

Kommende ændring

Ved lov 468 af 14. maj 2018 er gennemført en ændring af satser og øget differentiering af afgiftssatserne ud fra emissionsnormerne IKKE-EURO til EURO VI.

Differentieringen er ved redaktions afslutning den 1. januar 2019 ikke sat i kraft.

EEV-køretøjer indplaceres under emissionsnormen EURO V i den nye takststruktur, da køretøjerne efter oplysning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet overholder grænseværdierne herfor.

Danske og udenlandske køretøjer - afgiftsperiode ét år - VEJAL § 3, stk. 1 og 2 (ikke sat i kraft pr. 1. januar 2019)

Pr. år til og med 31. december 2019

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

10.470

1.407

EURO I

9.101

1.223

EURO II

7.925

1.065

EURO III 6.891 926

EURO IV

6.265

842 

EURO V

5.581

750

EURO VI eller renere

5.581

750

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

17.555

2.359

EURO I

15.196

2.042

EURO II

13.216

1.776

EURO III

11.482

1.543

EURO IV

10.448

1.404

EURO V

9.302 1.250

EURO VI eller renere

9.302

1.250

Pr. år fra og med 1. januar 2020

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

10.470

1.407

EURO I

9.101

1.223

EURO II

7.925

1.065

EURO III 6.891 926

EURO IV

6.265

842 

EURO V

5.923

796

EURO VI eller renere

5.581

750

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

17.555

2.359

EURO I

15.196

2.042

EURO II

13.216

1.776

EURO III

11.482

1.543

EURO IV

10.448

1.404

EURO V

9.875 1.327

EURO VI eller renere

9.302

1.250

Udenlandske køretøjer - afgiftsperiode måned, uge, dag - VEJAL § 3, stk. 3 og 4 (ikke sat i kraft pr. 1. juli 2018)

Pr. år til og med 31. december 2019

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

1.041

140

EURO I

907

122

EURO II

788

106

EURO III

684

92

EURO IV 625 84
EURO V 558 75

EURO VI eller renere

558

75

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

1.748

235

EURO I

1.518

204

EURO II

1.317

177

EURO III

1.146

154

EURO IV 1.041 140
EURO V 930 125
EURO VI 930 125

Pr. uge

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

275

37

EURO I

238

32

EURO II

208

28

EURO III

178

24

EURO IV 163 22
EURO V 148 20
EURO VI 148 20

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

461

62

EURO I

401

 54

EURO II

349

 47

EURO III

305

 41

EURO IV 275 37
EURO V 245 33
EURO VI 245 33

Kr.

Euro

Pr. dag

Alle køretøjer

89

 12

Pr. år fra 1. januar 2020

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

1.041

 140

EURO I

907

 122

EURO II

788

 106

EURO III

684

 92

EURO IV 625 84
EURO V 587 79

EURO VI eller renere

558

 75

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

1.748

 235

EURO I

1.518

 204

EURO II

1.317

 177

EURO III

1.146

 154

EURO IV 1.041 140
EURO V 982 132
EURO VI 930 125

Pr. uge

Med højst 3 aksler

Udstødningsklasse

Kr.

Euro

IKKE-EURO

275

37

EURO I

238

32

EURO II

208

28

EURO III

178

24

EURO IV 163 22
EURO V 156 21
EURO VI 148 20

Med mindst 4 aksler

IKKE-EURO

461

62

EURO I

401

54

EURO II

349

47

EURO III

305

41

EURO IV 275 37
EURO V 260 35
EURO VI 245 33

Kr.

Euro

Pr. dag

Alle køretøjer

89

12

Afgiftsbeløbene i danske kroner reguleres pr. 1. januar i hvert kalenderår på grundlag af den modværdi i danske kroner af euro, som var gældende den første hverdag i oktober det foregående år, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Ved omregningen til danske kroner nedrundes de fremkomne beløb til nærmeste antal hele kroner.

Satserne reguleres ikke, hvis omregningen før nedrunding medfører en ændring, som udtrykt i danske kroner er på under 5 pct.

Se VEJAL § 4

For de enkelte køretøjer gælder de nye afgiftssatser for vejbenyttelsesafgiften først fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter ændringen sættes i kraft. Se § 3, stk. 3 i lov nr. 468 af 14. maj 2018.