Indhold

Dette afsnit handler om køretøjer, der er eller kan fritages for betaling af vægtafgift, udligningsafgift, tillæg for privat anvendelse og partikeludligningstillæg.

Afsnittet indeholder:

  • Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift, tillæg for privat anvendelse og partikeludligningstillæg
  • Skatteministeren kan fritage for afgift

Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift, tillæg for privat anvendelse og partikeludligningstillæg

Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift, tillæg for privat anvendelse og partikeludligningstillæg, efter VÆGTAL § 15, stk. 1, er:

  • Køretøjer, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.
  • Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende. 
  • Ambulancer. 
  • Personkøretøjer, der med kontrakt om udførelse af rutekørsel, jf. § 20, stk. 3, i lov om trafikselskaber, eller med tilladelse efter lov om trafikselskaber anvendes til rutekørsel og herudover alene anvendes til kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, og som alene afviger herfra ved at opfylde et kortvarigt trafikbehov. Kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, skal udføres efter de takstbestemmelser, der normalt er gældende for det pågældende område, og i henhold til en forud offentliggjort køreplan

For køretøjer hvor der er forløbet 35 år fra køretøjets 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg med ¼ af satserne. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering. Se VÆGTAL § 15, stk. 3.

Fritaget for vægtafgift

Hyrevogne samt sygetransportkøretøjer som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter. Se VÆGTAL § 15, stk. 2.

Køretøjer med en totalvægt på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed, og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed. Se VÆGTAL § 15, stk. 5.

Fritaget for vægtafgift og privatbenyttelsestillæg

Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse, jf. VÆGTAL § 16. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Med vedtagelsen af lov nr. 1431 af 11. december 2017 om vægtafgift mv. ophævedes bemyndigelsesbestemmelsen i den dagældende VÆGTAL, hvorefter socialministeren havde bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse for personer med nedsat funktionsevne.

Ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 er der nu indført nye bemyndigelsesbestemmelser i VÆGTAL § 16, stk. 2, og 3, der giver hjemmel til dels, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse til personer med nedsat funktionsevne, ligesom Ankestyrelsen kan behandle klager over kommunalbestyrelsens afslag på afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse. 

Det fremgår endvidere nu af VÆGTAL § 16, stk. 2, 2. pkt., at Told- og Skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse som følge af, at et køretøj ikke længere er registreret for og benyttes af den pågældende person, samt at Told- og Skatteforvaltningens afgørelser kan påklages til Landsskatteretten.

Skatteministeren kan fritage for afgift

Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:

  • fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer
  • fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer
  • internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

Se VÆGTAL § 15, stk. 4.