Indhold

Dette afsnit handler om de køretøjer, der helt eller delvist er eller kan fritages for betaling af brændstofforbrugsafgift.

Afsnittet indeholder:

 • Køretøjer der er fritaget for afgift
 • Veteranbiler
 • Køretøjer der kan fritages for afgift.
 • Personer med varigt nedsat funktionsevne. 

Køretøjer der er fritaget for afgift

Fritaget for afgiften er: 

 • Biler, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker
 • Biler, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab
 • Biler, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt biler, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende
 • Ambulancer
 • Benzindrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Af dieseldrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, betales det dobbelte af de fastsatte satser for udligningsafgift. Se afsnit I.A.3.3 om satserne for udligningsafgift for dieseldrevne biler.

Se BRÆNDAL § 6 om fritagelse for afgiften. 

Veteranbiler

Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales afgift eller tillæg med 1/4 af sædvanlig afgift eller tillæg. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering. Se BRÆNDAL § 6, stk. 3 om afgift for biler, der er mere end 35 år gamle. 

Køretøjer der kan fritages for afgift

Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for biler, som tilhører: 

 • Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og personer tilknyttet sådanne repræsentationer.
 • Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og personer tilknyttet sådanne repræsentationer.
 • Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og personer tilknyttet sådanne organisationer og institutioner, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner. 

Se BRÆNDAL § 6, stk. 4.

Personer med varigt nedsat funktionsevne

Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i BRÆNDAL § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Det gælder også tillæg for privat anvendelse af varebiler efter BRÆNDAL § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter BRÆNDAL § 3 b.

Med vedtagelsen af lov nr. 1431 af 11. december 2017 om vægtafgift mv., ophævedes bemyndigelsesbestemmelsen i den dagældende BRÆNDAL, hvorefter socialministeren havde bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse for personer med nedsat funktionsevne.

Ved lov nr.  1126 af 19. november 2019 er der nu indført nye bemyndigelsesbestemmelser i BRÆNDAL § 7, stk. 2, og 3,, der giver hjemmel til dels, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse til personer med nedsat funktionsevne, ligesom Ankestyrelsen kan behandle klager over kommunalbestyrelsens afslag på afgiftsfritagelse og afgiftsnedsættelse.

Det fremgår endvidere nu af BRÆNDAL § 7, stk. 2, 2. pkt., at Told- og Skatteforvaltningens afgørelse om ophør af afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse som følge af, at et køretøj ikke længere er registreret for og benyttes af den pågældende person, kan påklages til Landsskatteretten.   

Se BRÆNDAL § 7 om afgiftsbetaling for køretøjer til personer med varigt nedsat funktionsevne.