Indhold

Dette afsnit beskriver xopgørelse af brændstofforbrugsafgiften,x  x   x  tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler xogx partikeludledningsafgift.   x          x

Afsnittet indeholder:

  • x      x       xOpgørelse af afgiftenx 
  •         x 
  •  x     x
  • Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)
  • Partikeludledningsafgift

xOpgørelse af afgiftenx   

Der skal betales afgift af alle afgiftspligtige bilers brændstofforbrug xeller CO2-udledning.x

xFor biler, der er registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere, opgøres afgiften på baggrund af bilens CO2-udledning pr. kørt kilometer. Senere om afgørelse af afgiften for disse biler i afsnit I.A.3.3.1x

xFor øvrige afgiftspligtige biler opgøres afgiften på baggrund af bilens brændstofforbrug. Senere om afgørelse af afgiften for disse biler i afsnit I.A.3.3.2.x

x

Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)

For varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse efter VÆGTAL § 2 a. Se BRÆNDAL § 3 a. Se afsnit I.A.4.3 om privatbenyttelsesafgift. 

Partikeludledningsafgift

For dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales i visse tilfælde et tillæg på 1.000 kr. om året.

Dette gælder kun, hvis partikeludledningen enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Se BRÆNDAL § 3 b.

Der skal ikke betales tillæg for en bil, hvis bilen  x         x     er monteret med et godkendt partikelfilter. xDet er synsvirksomhederne, der kontrollerer, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.x

   x               x         xFærdselsstyrelsen xfastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.