Dato for udgivelse
28 Jan 2011 11:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 15:24
SKM-nummer
SKM2011.60.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-177768
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Politisk parti, bidrag, vin
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at modtagelse af de i sagen politiske bidrag ikke er skattepligtigt for spørgers politiske forening.

Skatterådet bekræftede endvidere, at udlevering af vin til en værdi af 90 kr. til bidragsyder ikke er skattepligtigt for bidragsyder under de i sagen foreliggende omstændigheder.

Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at spørgers opstillede kandidat ikke ifalder skattepligt af de i sagen politiske bidrag/ donationer.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Statsskattelovens § 5b

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.B.7.1.1


Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at modtagelse af politiske bidrag til en politisk forening ikke er skattepligtigt for den modtagende forening?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at udlevering af en vingave, værdi 90 kr., til bidragsyder ikke er skattepligtigt for bidragsyder?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at opstillede kandidat ikke ifalder skattepligt af de i sagen politiske bidrag/ donationer?

Svar:

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en politisk partiforening. Spørger arrangerer og fører bl.a. valgkampagne for spørgers kandidater til byråds-, folketings- og regionsrådsvalg. Spørgers økonomi baserer sig først og fremmest på kontingenter fra medlemmer.

I forbindelse med valgkampagne modtager spørger ofte støtte fra andre foreninger, selskaber eller enkeltpersoner.

Spørger vil i forbindelse med fremtidige valg kvittere med en vingave, der består af 3 flasker à 30 kr. stk., for bidrag à 200 kr. og opefter. Flaskerne udleveres ikke i større mængde end 3 stk. Flaskernes etiket indeholder oplysninger om spørgers kandidat til folketingsvalg og er udformet af en lokal kunstner. Indkøb af flaskerne vil ske på markedsvilkår, lokalt, og der vil blive indkøbt 175 flasker vin af ¾ l.

Bidrag modtaget til valgkamp er ikke givet til en person, men til foreningen, der videredistribuerer bidraget efter foreningens vedtægtsmæssige regler herfor. Kandidaten kan ikke selv råde over de indkomne bidrag.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger anmoder om bindende svar for at undgå tvivl om beskatning af bidrag til/fra spørgers politiske forening og spørgers folketingskandidat. Der ønskes heller ikke, at bidragsyder skal beskattes af en mindre vingave.

Bidragene modtages op til de kommende valg og i denne forbindelse udleveres 3 flasker vin ved bidrag på minimum 200 kr. Da flaskernes værdi ikke overstiger 100 kr., kan disse sidestilles med en mindre gave f.eks. kuglepenne mv.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

 • Statsskattelovens § 4

Udgangspunktet i statsskatteloven § 4 er, at arbejdstagerens årsindtægter, også i form af naturalydelser, er at anse som skattepligtig indkomst. Efter § 4, stk. 1, litra c er gaver også skattepligtig indkomst.

 • Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b

Gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige henregnes ikke til indkomsten.

Spørgsmål 1:

Kan Skatterådet bekræfte, at modtagelse af politiske bidrag til en politisk forening ikke er skattepligtigt for den modtagende forening?

Det fremgår af ligningsvejledningen afsnit A.B.7.1.1:

"Skatteministeren har i forbindelse med behandlingen af Justitsministeriets forslag til ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber afgivet følgende udtalelse (uddrag):

Spm. nr. 61 af 3. maj 1995:

der udbedes en uddybning af justitsministerens afsluttende bemærkning under forslagenes 1. behandling, hvorefter tilskud til enkeltkandidater er skattepligtig....

Skatteministerens svar:

Det kan indledningsvis bemærkes, at offentligt ydet støtte til et politisk parti eller en politisk kandidat uden for partierne er skattefri, jf. § 13 i lov om økonomisk støtte til politiske partier mv. For så vidt angår private bidrag til politiske partier samt til de enkelte kandidater både i og uden for partierne gælder derimod de almindelige skattemæssige regler.

 1. Et politisk parti er omfattet af skattepligten efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Skattepligten omfatter dog alene indtægter, som erhverves af partiet ved erhvervsmæssig virksomhed. Et bidrag, som et politisk parti får af en privat person eller fra en privat virksomhed, vil således som følge af dets ikke-erhvervsmæssige karakter være skattefrit for partiet.

 2. Privat ydet støtte til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for den pågældende efter SL § 4, jf. PSL § 3. Er situationen den, at en politiker til fordel for sit parti giver afkald på et bidrag, som den pågældende har modtaget fra privat side, vil bidraget være skattepligtigt for politikeren, da denne ved afkaldet disponerer over bidraget. Der er ikke hjemmel for politikeren til at fradrage bidraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

  Når en privat person eller en privat virksomhed ønsker at yde et bidrag til en politiker, vil situationen dog formentlig normalt være den, at bidraget gives til partiet, som kanaliserer det ud til den enkelte kandidat til brug for dennes politiske arbejde. Der vil derfor i praksis typisk ikke være noget beskatningsproblem.

  Et beløb, som et parti bruger i en valgkampagne for at promovere en af partiets politikere, betragtes nemlig ikke som en indtægt for denne og skal derfor ikke medregnes til den pågældendes personlige indkomst. Formentlig af denne grund er (var) det anført i ligningsvejledningen, at de bidrag en folketingskandidat modtager til sin valgkampagne, ifølge praksis ikke beskattes. ...., TfS 1995, 620.

  Da det politiske parti er omfattet af skattepligten efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 skal det således ikke betale skat af de politiske bidrag, det modtager.

  Skatteministeriets indstilling:

  Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.
  Spørgsmål 2:

  Kan Skatterådet bekræfte, at udlevering af en vingave, værdi 90 kr., til bidragsyder ikke er skattepligtigt for bidragsyder?

  Bidragsyder modtager kun en vingave, såfremt denne har bidraget med mindst 200 kr. Der udleveres således ikke en vingave til folk, der bidrager med mindre eller slet ikke bidrager. Beløbet på de 200 kr. dækker til fulde værdien af vinen.

  Da vingaven kun gives, når der er bidraget med et beløb, der til fulde dækker dens værdi, og den ydes som følge af indbetalingen, er det Skatteministeriets konkrete vurdering, at den har en sådan sammenhæng med indbetalingen, at den må anses for at være en modydelse for betalingen.

  Da vingaven er en modydelse for en betaling, er den ikke skattepligtig for bidragsyder.

  Skatteministeriets indstilling:

  Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ja.
  Spørgsmål 3:

  Kan Skatterådet bekræfte, at opstillede kandidat ikke ifalder skattepligt af de i sagen politiske bidrag/donationer?

  Da spørger har oplyst, at bidragene betales til partiet, der efterfølgende kanaliserer dem ud til kandidaterne, er de ikke skattepligtige for kandidaterne, se ovenfor under spørgsmål 1, uddrag af Skatteministerens svar til spm. nr. 61 af 3. maj 1995 i forbindelse med behandlingen af Justitsministeriets forslag til ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber.

  Skatteministeriets indstilling:

  Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med ja.

  Skatterådets afgørelse og begrundelse

  Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets begrundelse og indstilling.