Dato for udgivelse
07 Mar 2011 10:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2010 10:02
SKM-nummer
SKM2011.147.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-1803-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Vognmand, omsætning, bevis
Resumé

T drev i perioden 2001-2006 selvstændig vognmandsvirksomhed med udbringning af aviser. For årene 2005 og 2006 dømte byretten T for forsætlige skatte- og momsunddragelser på i alt 152.084 kr.

Landsretten nedsatte de opgjorte unddragelser til i alt 85.000 kr., og fastsatte bøden til 110.000 kr.

Landsretten begrundede resultatet med, at den opgjorte omsætning alene hvilede på fakturaer, som ikke var udfærdiget af T, men af hvervgiver, og at det ikke var undersøgt, om der faktisk var sket betaling til T i overensstemmelse med fakturaerne.

Landsretten fandt det derfor betænkeligt, mod T's bestemte benægtelse, at anse det bevist, at han i en periode på ½ år, hvor han var sygemeldt med et brækket ben, havde udført arbejde for selskabet.

De øvrige unddragelser var delvis erkendt af T.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1 og § 47, stk. 1.
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Henvisning
  

Parter

Anklagermyndigheden

mod

T
(advokat Uno Ternstrørn. besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Finn Jørgensen (kst.), Ulla Langholz og Henrik Gam

----------

Byrettens dom af 28. maj 2010, 15-3161/2009

Anklageskrift er modtaget den 15. april 2009.

T er tiltalt for

1

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1 og § 47, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. april 2005 til 30. juni 2005 at have afgivet urigtig momsangivelse, idet tiltalte i sin enkeltmandsvirksomhed, H1, angav 0 kr. i tilsvar, uagtet der var udstedt fakturaer med moms med et tilsvar på 2.849 kr., ligesom han med forsæt til unddragelse i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006 udstedte fakturaer med deklareret moms uden at være momsregistreret, hvorved det offentlige blev unddraget betaling af momstilsvar med 118.733 kr. og endelig i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006 med forsæt til unddragelse angav sit momstilsvar for lavt med 45.000 kr., hvorved der i alt blev unddraget moms med 166.582 kr.

2

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 2005, hvor tiltalte ikke indgav selvangivelse, at have undladt inden 4 uger efter at have modtaget sin skatteansættelse at underrette skattemyndigheden om, at hans overskud i virksomheden var ansat for lavt med 80.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skat med 30.502 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har med skrivelse af 18. februar 2010 ændret den oprindelige påstand om frihedsstraf til en påstand om bødestraf og herefter nedlagt påstand om en bøde på ikke under 330.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1 for så vidt angår en unddragelse i perioden 1. april 2005 til december 2005 på ca. 74.000 kr. Han har nægtet sig skyldig i forhold 2.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af V.1, G1 ApS og af V.2, SKAT. Forklaringerne blev rumoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt diverse bilag fra SKAT, herunder kopi af fakturaer udstedt til G1 ApS.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte var momsregistreret som enkeltmandsfirma i perioden 14. september 2001 til 30. juni 2005.
Efter sagens oplysninger og afgivne forklaringer kan det lægges til grund, at tiltalte som selvstændig vognmand fra 1. april 2005 udførte kørsler med og omdeling af aviser for G1 ApS. Fakturaer for de kørsler, som tiltalte udførte, blev udfærdiget kvartals- eller ugevis af G1 ApS for tiltalte. Fakturaerne er med moms.

De for periodeme 1. april 2005 til 30. juni 2005 og 1. juli 2005 til 30. juni 2006 anførte momsunddragelser er fastlagt på grundlag af fakturaer fundet af SKAT ved kontrolundersøgelse hos G1 ApS og med et skønsmæssigt fradrag for købsmoms. Momsunddragelsen for perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006 er fastsat udfra en skønnet salgsmoms på 50.000 kr. med fradrag af en skønnet købsmoms på 5.000 kr.
Forhøjelsen af tiltaltes overskud af virksomheden for 2005 (forhold 2) er udregnet på grundlag af det opgjorte momstilsvar i 2005, fremkommet på grundlag af fakturaerne til G1 ApS.

Tiltalte har efterbetalt de unddragne moms- og skattebeløb.

Tiltalte har bl.a. forklaret, at han modtog betalingerne fra G1 ApS kontant eller overført til sin bankkonto. Tiltalte har ikke afregnet moms til SKAT, fordi han var kommet ud i et stofmisbrug, som pengene fra G1 ApS i vidt omfang blev brugt til at financiere. Tiltalte har i øvrigt aldrig kunnet finde ud af det med regnskaber, hvorfor han heller ikke indgav selvangivelser. Han har reageret på nogle af henvendelserne fra SKAT, men ikke på alle. Hans papirer var et syndigt rod.

Den 4. december 2005 kom tiltalte til skade, da han blev kørt ned på knallert og brækkede benet. Han var ude afstand til at køre som selvstændig med avisomdeling de næste 6 - 7 måneder. Han husker ikke længere, om han begyndte igen den 1. maj, 1. juni eller 1. juli 2006. I den periode han var sygemeldt havde han ingen indkomst, men lånte i alt ca. 20.000 kr. af V.1, direktør for G1 ApS. Han fik lånet udbetalt over et antal gange med ca. 5.000 kr. pr. gang. Tiltalte har ikke udført aviskørsler for G1 ApS i den periode, han var sygemeldt. Tiltalte havde heller ikke nogen til at udføre kørsleme for sig. Han kender ikke noget til de fakturaer, der er udstedt til G1 ApS i den periode.

Tiltalte arbejdede ikke længere som selvstændig i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006. Han var almindelig lønmodtager.

V.1 har bl.a. forklaret, at han var direktør for G1 ApS, der bl.a. havde 3-4 selvstændige vognmænd tilknyttet, hvoraf tiltalte var en af dem. Tiltalte udførte vikaropgaver med avisdistribution. Man afregnede med ham på grundlag af omdelerlister over udførte ydelser ca. hver 14 dag med såkaldt "omvendte fakturaer", idet fakturaen fra tiltalte til G1 ApS var udfærdiget af G1 ApS. Efter tiltaltes tilskadekomst i begyndelsen af december 2005 blev de ruter, som tiltalte stod for, stadig passet. Vidnet kan ikke sige, hvem der faktisk udførte arbejdet, men kan kun sige, at tiltaltes firma leverede ydelsen, hvorfor de fakturaer, der er udstedt i den periode, svarer til de ydelser, der er leveret af tiltaltes virksomhed. Vidnet husker ikke noget om, at han eller G1 ApS skulle have lånt tiltalte 20.000 kr.

V.2, SKAT, har bl.a. forklaret, at SKAT den 26. september 2006 modtog tiltaltes afmelding som momsregistreret. I følge blanketten var han ophørt som selvstændig pr. 30. juni 2005. Momstilsvaret for de to første perioder i tiltalen er udregnet på grundlag af fakturaer fundet hos G1, mens momstilsvaret for den tredje periode hviler på et skøn over både salgs- og købsmoms, idet alt tydede på, at tiltalte også i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006 var fortsat med at drive selvstændig virksomhed. De fundne fakturaer hos G1 ApS godtgjorde også, at tiltaltes overskud i 2005 havde været 80.000 kr. højere end det beløb, der skønsmæssigt var ansat. SKAT har ikke kontrolleret, om der er sket betaling fra G1 ApS til tiltalte i overensstemmelse med fakturaerne.

Forhold I

Retten finder tiltalte skyldig i forsætlig momsunddragelse i perioden 1. april 2005 til 30. juni 2005 og perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006 med de i anklageskriftet anførte beløb. Retten har herved lagt vægt på tiltaltes egen forklaring og delvise erkendelse, herunder hans accept af SKATs beregning af momstilsvaret ved at have betalt de efteropkrævede beløb. Retten har videre lagt vægt på, at størrelsen af momsunddragelsen hviler på de fakturaer, der er fundet ved kontrolundersøgelsen hos G1 ApS. Retten har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte V.1s forklaring om, at fakturaerne for perioden januar 2006 til juni 2006 dækker ydelser, der blev leveret af tiltaltes virksomhed.

Opgørelsen af momsunddragelse for perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006 er helt igennem skønsmæssigt fastsat. Der er ikke oplyst nærmere om grundlaget for skønnet. Retten finder det mod tiltaltes benægtelse ikke tilstrækkelig sikkert godtgjort, at tiltalte i denne periode har drevet selvstændig virksomhed og udstedt fakturaer med moms.

Med den således anførte begrænsning findes tiltalte skyldig i forhold 1 og således i at have unddraget moms med i alt 121.582 kr.

Forhold 2

Efter resultatet i forhold 1 kan det lægges til grund, at tiltalte i 2005 i sin virksomhed har haft et overskud, der var 80.000 kr. højere end det, han var skønsmæssigt ansat til, hvilket har svaret til en skatteunddragelse på 30.502 kr. Det er ubestridt, at tiltalte ikke indgav selvangivelse og ikke reagerede på SKATs skatteansættelse.
Tiltalte er således skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes på grundlag af en samlet unddragelse på 152.084 kr. til en bøde på 240.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1 og § 47, stk. 1 og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 240.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 27. august 2010, 6. afdeling, S-1803-10

Byrettens dom af 28. maj 2010 (15-3161/2009) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Forklaringer
 
Tiltalte
har forklaret, at han ikke husker, hvem der fik ideen til, at G1 skulle lave fakturaerne. Han har ikke modtaget betaling i det halvår, hvor han var syg. Han ved ikke, hvem der har kørt ruterne i den periode, men der er ikke sat penge ind på hans bankkonto, hvilket han også har oplyst skattevæsenet om, idet han under et møde afleverede kopi af kontoudtog for perioden. Hans misbrug stoppede i 2005. Før ansættelsen hos G1 var han lønmodtager, og det var han også efter sygdomsperioden i 2006. Første gang han så fakturaerne fra december 2005 og frem, var hos politiet. I sidste halvdel af 2006 tjente han ca. 150.000 kr. som lønmodtager.

V.1 har forklaret, at det var helt sædvanligt at lave "omvendte" fakturaer, da han drev virksomheden. Hans leverandører gjorde det også. Det skyldes, at der var mange papirer, som skulle sammenholdes, og nogle af vognmændene var ikke så gode til papirarbejdet. Tiltalte har ikke været ansat hos vidnet. Han talte mange gange med tiltalte, da denne var kommet til skade. Han husker ikke, om tiltalte sagde noget om manglende momsangivelse. Han har ikke set tiltaltes afløser, for vidnet var ikke på stedet, hvor aviserne blev afhentet af vognmændene. 

V.2 har forklaret, at skønnet over købsmoms er sat til 10 % for perioden 1. juli - 31. december 2006, fordi det er en løntung branche, og normalt ligger købsmomsen på 5-10%. De har efterfølgende i 2008 fundet fakturaer for anden halvdel af 2006, der oversteg det skønsmæssigt ansatte for denne periode. Det svarede næsten til de 50.000 kr. i salgsmoms, som de havde skønnet, så derfor gjorde de ikke mere ved det, da sagen jo var sluttet. Han kan ikke huske, hvornår de var ude i virksomheden. Baggrunden for denne sag var et kontrolbesøg i G1, hvor de opdagede tiltaltes virksomhed. De har ikke kontrolleret, om tiltalte har modtaget penge fra G1, eller om G1 har betalt pengene i den periode, hvor tiltalte nægter at have modtaget nogle.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalen i denne sag hviler alene på kopier af fakturaer, som ikke er skrevet af tiltalte, men derimod af hans hvervgiver, G1, og som under et af SKATs kontrolbesøg er fundet i virksomheden. Det er ikke undersøgt, om der faktisk er sket betaling til tiltalte i overensstemmelse med fakturaernes pålydende. Herefter finder landsretten det betænkeligt mod tiltaltes bestemte benægtelse at anse det for bevist, at tiltalte i perioden efter 4. december 2005, hvor han var sygemeldt p.g.a. et brækket ben, har udført arbejde. Tiltalte frifindes derfor for den del af tiltalen i forhold 1, der vedrører perioden efter 4. december 2005, og den unddragne moms nedsættes skønsmæssigt til 70.000 kr. I forhold 2 nedsættes det ikke angivne overskud skønsmæssigt til 40.000 kr. og den derved unddragne skat til 15.000 kr.

Den af tiltalte forskyldte bøde, der i forhold 2 rettelig fastsættes efter skattekontrollovens § 16, stk. 2, fastsættes til 110.000 kr.

Forvandlingsstratfen er fængsel i 40 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med en bøde på 110.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.