Dato for udgivelse
02 Mar 2011 09:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Mar 2011 09:05
SKM-nummer
SKM2011.129.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-790-0057
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Generelt om punktafgifter + Straf
Emneord
Bøde, Straf, Mineralolieafgift, Farvningsbekendtgørelse
Resumé

Rigsadvokaten har på baggrund af en række byretsdomme udtalt, at der som udgangspunkt kan udstedes bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum (farvningsbekendtgørelsen). Det vil bl.a. sige tilfælde, hvor "farvet" gas- og dieselolier og petroleum benyttes til andet end fremstilling af varme, landbrugsrelaterede formål og brændstof til fiskefartøjer.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 25, stk. 2

Bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit A.C.3.5.4.5.4


1. Problemstilling

Det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum (farvningsbekendtgørelsen), at gas- og dieselolier og petroleum, der benyttes til fremstilling af varme, som motorbrændstof til motordrevne driftsmidler i landbrugsrelateret virksomhed og som motorbrændstof til fiskefartøjer, skal afgiftsmærkes. Mærkningen sker med et mærkestof og et farvestof.

Bekendtgørelsens § 1, stk. 5, bestemmer, at farvet brændstof ikke må anvendes som motorbrændstof til andet end de i stk. 1 nævnte formål.

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 1, stk. 5, straffes med bøde, jf. § 12, stk. 2, i farvningsbekendtgørelsen.

 

Ved overtrædelse af § 1, stk. 5, er der formodning for, at overtræderen, som er ejer af et tankanlæg, ud over at bruge brændstoffet til andet formål end nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, tillige fradrager udgifterne til brændstoffet og afløfter afgifterne herpå i skatte- og afgiftsregnskabet, men undlader at korrigere udgift og afgift for den del der angår den uretmæssige brug af brændstoffet. Overtrædelsen anses for grovere end, hvis der tappes farvet brændstof fra en tankstation til brug for et andet formål end det, brændstoffet er afgiftsberigtiget efter.

 

2. Indstilling til Rigsadvokaten

Skatteministeriet har forelagt 15 byretsdomme for Rigsadvokaten med en indstilling om, at ovennævnte overtrædelse som udgangspunkt kan afgøres ved et bødeforelæg på 5.000 kr.

 

Det fremgår af dommene, at bødebeløbet er pålagt

  • virksomhedsindehaveren, hvor denne selv eller dennes medarbejdere har påfyldt virksomhedens køretøj med brændstoffet fra eget anlæg, og
  • en medarbejder, der uretmæssigt påfylder sit eget køretøj med farvet brændstof fra virksomhedens anlæg.

 

I to tilfælde har retten fastsat bødebeløbet for hvert køretøj, hvor der uretmæssigt er påfyldt farvet brændstof.

 

I et tilfælde har retten idømt bøde på 2.500 kr. til en medarbejder, som uretmæssigt havde påfyldt brændstoffet på sin arbejdsgivers køretøj. Den normale bødestørrelse blev fraveget med den begrundelse, at overtrædelsen var enkeltstående og ikke var en berigelse for tiltalte.

 

3. Bødefastsættelse efter Rigsadvokatens tilkendegivelse

På baggrund af Rigsadvokatens tilkendegivelse den 20. januar 2011, kan det meddeles, at

 

  1. sager mod:

1.  ejeren af virksomheden, eller

2.  andre, der i strid med bestemmelserne i farvningsbekendtgørelsen har benyttet
virksomhedens brændstofanlæg til påfyldning af farvet brændstof på eget køretøj,

 

kan afgøres administrativt med et bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2, i farvningsbekendtgørelsen,

 

  1. bøden kan fastsættes til 5.000 kr. for hvert køretøj, hvor der uretmæssigt er påfyldt farvet brændstof, og

  2. bøden kan efter en konkret vurdering fastsættes til et lavere niveau end udgangspunktet på 5.000 kr., såfremt der foreligger formildende omstændigheder, herunder f. eks. hvis der er tale om et enkeltstående tilfælde, eller hvis der ikke er tilsigtet en økonomisk vinding ved overtrædelsen.

4. Gentagelsesvirkning

Ved gentagne overtrædelser af farvningsbekendtgørelsens § 1, stk. 5, jf. § 12, stk. 2, skal bøden fastsættes af domstolene ved anlæggelse af prøvesager. Skatteministeriet vil sammen med Rigsadvokaten drøfte størrelsen af den bøde, der skal nedlægges påstand om.

 

5. Styresignalets virkning

Denne praksis skal følges fra og med offentliggørelse af dette styresignal.

 

Bødefastsættelsen, som er nævnt i afsnit 3 og 4, anvendes dog også på sager, hvor overtrædelsen er sket inden offentliggørelsen af styresignalet, og hvor der ikke er taget stilling til strafansvaret.

 

6. Ændring i Den juridiske vejledning

Afsnittet i Den juridiske vejledning 2011-1, om "Ordensbøde for anvendelse af farvet dieselolie" under afsnit A.C.3.5.4.5.4 - vil blive ændret ved næste opdatering af vejledningen (2011-2).