Praksis ifølge Tinglysningsvejledningens afsnit C.1.3.2 korrigeres vedrørende afgiftsgrundlaget ved tinglysning af ejerskifte
Dato for udgivelse
22 Mar 2011 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 14:15
SKM-nummer
SKM2011.184.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-530-0024
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
tinglysningsafgift, ejerskifte, fast ejendom, ejerskiftesum
Resumé
Praksis ifølge tinglysningsafgiftsvejledningen for opgørelse af afgiftsgrundlaget ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom korrigeres, således at der skal betales afgift af den nominelle værdi af ejerskiftesummen, hvis denne er forskellig fra kontantværdien af ejerskiftesummen. I tilfælde, hvor der fra 7. september 2009 er betalt afgift af ejerskiftesummen opgjort som den kontante købesum, og denne har været højere end ejerskiftesummen opgjort som den nominelle købesum, kan der ske tilbagebetaling efter anmodning til SKAT af den yderligere afgift, som en opgørelse efter kontantværdien måtte have medført.
Hjemmel
Tinglysningsafgiftsloven, § 3, stk. 1
Reference(r)
Tinglysningsafgiftsloven § 3, stk. 1, 1. punktum. 
Henvisning
Tinglysningsafgiftsvejledningen afsnit C.1.3.2.

Korrigering af praksis
Det fremgår af den gældende Tinglysningsafgiftsvejledning 2011-1, afsnit C.1.3.2, at der ved ejerskifte af fast ejendom skal beregnes afgift af den kontante købesum, uanset hvordan købet finansieres. Dette er ikke korrekt, idet det af tinglysningsafgiftslovens § 3, stk. 1, 1. punktum fremgår, at ved beregning af afgiften medregnes til ejerskiftesummen det samlede nominelle vederlag.

Den korrekte formulering af praksis fremgår af Tinglysningsvejledningen version 2009-2 afsnit C.1.3.2, hvortil henvises.

Tilbagebetaling af afgift
Formuleringen i  C.1.3.2 i den gældende tinglysningsvejledning har fremgået af vejledningen fra 7. september 2009. Formuleringen har i de fleste tilfælde været uden betydning for afgiftsberegningen, idet ejendomshandler for hovedparten gennemføres som kontante handler. Der kan imidlertid ske tilbagebetaling af afgift af tinglysninger foretaget fra og med den 7. september 2009, såfremt der er betalt afgift af den kontante købesum, og den har været højere end købesummens nominelle værdi. Det bemærkes dog, at såfremt den offentlige ejendomsværdi har været højere end købesummens nominelle værdi, skal der betales afgift heraf, jf. Tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2. Tilbagebetaling af afgiften kan beregnes som 0,6 pct. af forskellen mellem den kontante og den nominelle værdi af købesummen. Tilbagebetaling af afgift kan ske ved henvendelse til SKATs afdeling i Høje-Taastrup, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup. Der skal medsendes dokumentation for den betalte afgift, samt for opgørelsen af den nominelle ejerskiftesum.

Tilbagebetaling sker efter de almindelige regler i Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Det betyder, at fristen for at anmode SKAT om at få tilbagebetalt afgift er senest 3 år efter den dato, hvor tinglysningen er foretaget. For tinglysninger, som er foretaget af virksomheder (f.eks. banker og realkreditinstitutter), som er frivilligt registreret hos SKAT efter tinglysningsafgiftslovens § 17, og som har foretaget tinglysning på kunders vegne, eller på egne vegne, kan der anmodes om tilbagebetaling senest 3 år og 15 dage efter udgangen af den måned, hvor tinglysningen er foretaget.