Dato for udgivelse
02 May 2011 08:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Feb 2011 14:21
SKM-nummer
SKM2011.292.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 2-2698/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Bindende, påtalebegrænsning , kildeskattesvig, skattesvig, momssvig
Resumé

T var indehaver af en virksomhed der udlejede mandskab til andre virksomheder. Tiltalen lød på manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt undladt rettidig angivelse af momstilsvar, i alt 1.420.000 kr.

T forklarede, at han blev kontaktet af kunder, som skulle bruge arbejdskraft. Han ringede herefter til folk, som udførte arbejdet. De ansatte fik lønnen udbetalt kontant, de havde en fast løn. Han vidste ikke at han skulle indeholde A-skat. Han vidste ikke at han skulle afregne moms kvartalsvis, han troede det hele gik automatisk.

T skulle på et tidspunkt i fængsel, hvorfor han gav SS en fuldmagt til at hæve på kontoen, så han kunne hæve penge til de ansattes løn.

Byretten udtalte, at T senest ved byrettens dom i februar 2009 er idømt fængsel i 1 år og 6 månederfor bedrageri og dokumentfalsk. Selv om nærværende sags forhold fandt sted forud for denne dom, fandt retten ikke, at der forelå forhold, hvorefter T havde haft en berettiget forventning om, at der ikke ville blive rejst tiltale i denne sag. Retten fandt således ikke, at der forelå en bindende påtalebegrænsning således at T skulle frifindes af denne årsag.

T fandtes skyldig i overensstemmelse med tiltalen og straffen blev fastsat til fængsel i 9 måneder og en tillægsbøde på 1.420.000 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. § 74, stk. 1, nr. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. og § 57, stk. 3, 2. pkt.
Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18, stk. 2, jf. § 18, stk. 1, litra b, nu kildeskatteloven § 74, stk. 2. jf, stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af byretsdommer

Eva Hammerum

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. april 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

Straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. § 74, stk. 1, nr. 1

ved for perioden 01 07 06 til 31 03 07 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, som indehaver af enkeltmandsvirksomheden, H1 v/T, CVR ..., at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat med i alt kr. 856.869,-.

2

Momsloven § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. og § 57, stk. 3, 2. pkt. 

ved for perioden 01 07 06 til 31 03 07 med forsæt til at unddrage staten afgift som indehaver af enkeltmandsvirksomheden, H1 v/T, CVR ... at have undladt rettidigt at angive momstilsvar på kr. 439.687,-.

3

Arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. § 18, stk. 1, litra b, nu kildeskattelovens § 74, stk 2. jf. stk. 1

ved i perioden 01 07 06 til 31 03 07 med forsæt til at unddrage staten bidrag, som indehaver af enkeltmandsvirksomheden, H1 v/T, CPR nr. ..., at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af AM-bidrag med i alt kr. 124.300,- kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde på ikke under 1.420,000 kr.

Tiltalte har påstået frifindelse, principalt fordi der foreligger en bindende påtalebegrænsning ved, at de forhold, som nærværende sag vedrører, ikke blev medtaget under sagen, afgjort ved byrettens dom af 23. februar 2009, og idet tiltalte i forbindelse med sagen i byretten end ikke blev orienteret om nærværende sag. Såfremt retten ikke finder, at der foreligger en bindende påtalebegrænsning, har tiltalte erkendt, at det faktiske er passeret, dog benægtes i forhold 2 forsæt til momssvig af et beløb på omkring 200.000 kr.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"...

at det er korrekt, at han var indehaver af virksomheden H1 v/T. Han kan ikke huske præcis, hvornår virksomheden startede, men det kan godt have været omkring 1. juli 2006.

I virksomheden udlejede tiltalte mandskab til andre. Han lavede selv alt det administrative arbejde. Han havde ikke nogen uddannelse i regnskabsmæssige forhold. Han havde ikke lavet så meget, inden han startede virksomheden op. Han havde ikke revisor til at hjælpe sig. Han kan se, at han har gabt over for meget. Han troede ikke, at det var så svært at drive virksomhed. Det er rigtigt, at han ikke har indeholdt A-skat, og at han ikke har indberettet moms og betalt arbejdsmarkedsbidrag. Han fik breve fra SKAT, men mistede hurtigt overblikket, når han læste dem igennem. Han prøvede at kontakte SKAT for at høre, hvad der var galt. Han blev sendt videre fra det ene kontor til det andet, og han brugte flere timer på at få fat i SKAT. Han fik ingen hjælp derfra til at få klaret problemerne.

Han blev i virksomheden kontaktet af forskellige kunder, som skulle bruge arbejdskraft. Han ringede herefter til nogle folk, som udførte arbejdet. Hans ansatte fik lønnen udbetalt kontant. De havde en fast løn. Han kan ikke huske i dag, hvad lønnen var, men han gav dem hele lønnen. Han vidste ikke, at han skulle indeholde A-skat. Han troede, at SKAT havde taget det de skulle, når han fik penge fra kunderne. Det gik så op for ham, at det ikke forholdt sig sådan.

Vedrørende forhold 2, forklarede tiltalte, at det er korrekt, at han ikke indberettede momsen. Han kan ikke huske, om han har talt med SKAT om, at han ville aflevere nogle oplysninger til dem. Han havde et ønske om at få styr på tingene, men det lykkede ikke. Han har ikke på noget tidspunkt haft en revisor. Han havde alle papirerne vedrørende virksomheden derhjemme i mapper. Han er midlertid ikke det store ordens menneske.

Forevist bilag 6-6 forklarede tiltalte, at han på det tidspunkt skulle i fængsel, og derfor gav han SS en fuldmagt til at hæve på kontoen. SS er en stabil fyr. Han var vist elektriker. Det kan godt passe. at han var postmedarbejder. SS skulle gå i banken og hente penge, så hans ansatte kunne få løn, imens han var i fængsel. Forevist bilag 6-7 forklarede tiltalte, at han godt kan kende fakturaerne. Han lavede selv disse. Pengene fra kunderne gik enten ind på hans konto, eller han modtog pengene kontant.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han tog tid på sine henvendelser til SKAT, og i et tilfælde har han brugt hvert fald over 4 timer på at komme igennem til SKAT. Han vidste ikke, at han skulle afregne moms hver kvartal. Han kendte heller ikke til indbetalingsfristerne. Han troede, at alt blev klaret automatisk. Det gælder tillige i forhold til skatten.

Foreholdt bilag 6-5 side 3, af anklageren, forklarede tiltalte, at det ikke siger ham noget.

... "

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"...

at han arbejder i Økokrim hos SKAT. Han har arbejdet i SKAT siden 1971. Han har således beskæftiget sig med moms og skat i mange år. Vidnet har lavet opgørelsen og sagsfremstillingen i denne sag og sendt sagen til ansvarsafdelingen. Vidnet så, at der ikke kom angivelser vedrørende A-skatter og moms for virksomheden, som var registreret. Skat skal indberettes hver den 10. i den følgende måned og moms 1 måned og 10 dage efter hvert kvartals udløb. Vidnet fik oplysninger om, at der blev udbetalt penge fra en konto i F1 Bank. Vidnet rekvirerede kontoudtog vedrørende kontoen. Kontoudtoget tydede på, at der blev drevet momspligtig virksomhed. Vidnet skrev til virksomheden, at SKAT ville aflægge virksomheden et besøg. Vidnet kørte ud til virksomheden den pågældende dag, men mødte kun tiltaltes mor på adressen. Virksomheden blev drevet fra lejligheden. Moderen vidste ikke, om brevet fra SKAT var modtaget. Hun fik en kopi af brevet og besked om at bede tiltalte kontakte SKAT. Tiltalte kontaktede imidlertid ikke SKAT. Vidnet rettede skriftlig henvendelse til tiltalte påny med oplysning om, at tiltalte skulle rette henvendelse til SKAT. I modsat fald ville SKAT ansætte virksomhedens skatte-, moms- og afgiftstilsvar ud fra de oplysninger, som SKAT var i besiddelse af.

Vidnet har lavet et regneark ud fra de fakturaer han har fået fra virksomhedens kunder. Han har skrevet til virksomheden, at der ikke i ansættelserne er taget højde for købsmoms. Skatteansættelsen er ikke lavet ud fra skønsmæssige indtægter til selskabet. Vidnet fik en opringning fra tiltalte, hvor han oplyste, at han ikke havde et overblik over det, men at han ville få besøg af revisoren dagen efter. Vidnet hørte dog ikke noget fra tiltalte.

Vidnet skrev påny, at SKAT ville gøre det hele op efter de oplysninger vidnet havde. Indtægterne baserer sig på de fakturaer, han modtog fra kunderne. Det er ikke alle beløbene, der fremgår af kontoudtoget, da virksomheden i starten fik kontant betaling.

I opgørelsen, bilag 6-5, er der givet et fradrag pr. kulance for udokumenteret købsmoms. Da der ikke er indsendt momsangivelser har SKAT endvidere foreløbig fastsat momstilsvaret. Det får normalt virksomhederne til at indsende momsangivelsen, men ikke i dette tilfælde. Fogeden kan på baggrund at den foreløbige fastsættelse foretage udpantning, hvis virksomheden ikke kommer med en momsangivelse. Det foreløbigt fastsatte beløb er fratrukket i opgørelsen, da fogeden kunne have foretaget udlæg for dette beløb.

Virksomhedens arbejde er blevet skønnet til at være udført af indehaveren og ansatte ud fra arbejdets omfang og virksomhedens navn. Virksomhedens overskud er blevet fordelt mellem indehaver og ansatte. Det er skønsmæssigt fastsat, hvad der er gået til indehaver, og hvad der er gået til løn. Det afhænger af virksomhedens karakter, hvorvidt der er mere købsmoms end salgsmoms i opstartsfasen

..."

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at såfremt retten finder, at den verserende sag kan afgøres med en betinget dom, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse, hvortil det skal anbefales, at der knyttes vilkår om  1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det skal endvidere anbefales, at han - såfremt tilsynsmyndigheden finder det fornødent - skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.

Derimod skønnes T - på baggrund af det om hans personlige og sociale forhold oplyste - umiddelbart ikke egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er tidligere straffet, blandt andet

ved

byrettens dom af 19. april 2005 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, jf. § 21, § 293A og § 290, stk. 1, jf. tildels § 21 og våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1 ... med fællesstraf af fængsel i 5 måneder. Løsladt den 24. februar 2005. Prøvetid 2 år. Reststraf 52 dage.

ved

byrettens dom af 23. februar 2009 efter straffelovens § 285. stk. 1, jf. § 279, jf. tildels § 21 og § 172, stk. 1, jf. § 171, med fællesstraf af fængsel i 1 år og 6 måneder. Løsladt den 4. juni 2010. Prøvetid 2 år med tilsyn. Reststraf 183 dage.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1-3

Tiltalte er ved byrettens dom af 23. februar 2009 blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for en række bedrageriforhold og dokumentfalsk. Selv om nærværende sags forhold finder sted forud for denne dom, finder retten ikke, at der foreligger forhold, hvorefter tiltalte har haft en berettiget forventning om, at der ikke ville blive rejst tiltale som sket i nærværende sag. Retten finder herefter ikke, at der foreligger en bindende påtalebegrænsning således at tiltalte skal frifindes af denne årsag.

Efter bevisførelsen, herunder den af vidnet V.1 afgivne forklaring sammenholdt med tiltaltes egen forklaring og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 9 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. § 74, stk. 1, nr. 1 (forhold 1), efter momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 2. jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. og § 57, stk. 3, 2. pkt. (forhold 2) og efter kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. § 74, stk. 1, (tidligere arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. § 18, stk. 1, litra b) (forhold 3), jf. i det hele straffelovens § 89.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 1.420.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 3 måneder.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en tillægsstraf på fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.420.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.