Dato for udgivelse
27 May 2011 08:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Apr 2011 13:40
SKM-nummer
SKM2011.370.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 145/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Udlodning, nedslag, teltholder, spilleafgift, spillehal
Resumé

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter en aftale mellem G1 A/S, G2 på ...1 og Skov- og Naturstyrelsen vedrørende spillehallernes betalinger til henholdsvis Skov- og Naturstyrelsen og G1 A/S (udlodninger) indebar, at udligninger, som efter aftalen skulle ske ved sæsonens afslutning, nedbragte det beløb, som kunne anses for udlodninger til G1 A/S, og som dermed kunne føre til nedslag i afgiften, jf. spilleautomatlovens § 25. Højesteret gav ministeriet medhold i, at det samlede beløb, som efter udligningen tilkommer Skov- og Naturstyrelsen, efter aftalens sammenhæng med det øvrige aftalegrundlag må anses som lejebetaling fra spillehallerne, samt at G1 A/Ss pligt til at betale et beløb til Skov- og Naturstyrelsen for at opnå ligedeling indebærer, at en tilsvarende del af provenuet fra spillehallerne ikke endeligt tilkommer G1 A/S, og derfor ikke kan anses som udlodning.

Højesteret tiltrådte endvidere, at udligningsbeløbene heller ikke kan anses for udlodninger til Skov- og Naturstyrelsen i henhold til spilleautomatlovens § 25.

Reference(r)
Spilleautomatloven § 25
Spilleautomatloven § 38
Henvisning
 

Parter

A
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 23. april 2010.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Som anført af landsretten må aftalens punkt 5 anses som en del af den samlede aftale af 7. november 2003. Det følger af bestemmelsen, at der skal foretages en ligedeling mellem G1 A/S (selskabet) og Skov- og Naturstyrelsen af det provenu, der opnås ved spillehallernes indbetalinger i henhold til aftalens punkt 3 og 4. Det samlede beløb, som efter ligedelingen tilkommer Skov- og Naturstyrelsen, må efter aftalens sammenhæng med overenskomsten af 10. oktober 1995 som anført af landsretten anses som lejebetaling fra spillehallerne. Højesteret tiltræder, at selskabets pligt til at betale et beløb til Skov- og Naturstyrelsen for at opnå ligedelingen indebærer, at en tilsvarende del af provenuet fra spillehallerne ikke endeligt tilkommer selskabet og derfor ikke kan anses som udlodning til selskabet, jf. § 25, stk. 1, i lov om gevinstgivende spilleautomater.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.