Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personer skal beskattes, når de afstår aktier, andelsbeviser eller andre værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en lejlighed.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Baggrund, formål og historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Afstår en person aktier, andelsbeviser eller andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, som er forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, er gevinst skattefri og tab ikke fradragsberettiget, hvis visse betingelser er opfyldt. Se ABL § 15, stk. 1.

Hvis betingelserne for skattefrihed i ABL § 15, stk. 1, er opfyldt, er gevinst/tab ved udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, som selskabet endeligt opløses, også skattefri og tab kan ikke fradrages. Se ABL § 15, stk. 2.

Bestemmelsen gælder både for den del af aktien mv., der svarer til beboelseslejligheden, og den del af aktien, der ikke svarer hertil. Skattefritagelsen gælder også uanset, at aktien mv. er mere værd, end lejligheden er.

Skattefriheden er betinget af, at lejligheden har tjent til bolig for ejeren af aktien eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, aktien har været ejet, og at dette bopælskrav har været opfyldt, mens aktien har kunnet sælges skattefrit efter EBL § 8, stk. 4. Er der knyttet et bestemt grundareal til lejligheden, er det endvidere en betingelse, at grundarealet er mindre end 1.400 m², eller at der ikke kan ske udstykning til selvstændig bebyggelse eller udstykning uden væsentlig forringelse af restarealet.

Bemærk

Har fx. en andelslejlighed aldrig været beboet af ejeren, er gevinst/tab ved afståelse omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Skattestyrelsen finder, at det kun er de udgifter, som er direkte knyttet til gennemførelse og berigtigelse af køb og salg af andelsbeviset, der kan indgå ved opgørelse af henholdsvis købs- og salgsprisen. Udgifter til fx. ejendomsmægler, forhandling om køb/salg, annonceudgifter, tilstandsomkostninger, energimærkning, ejerskifteforsikring mv. kan derfor ikke indgå i avanceopgørelsen.

Landsskatteretten har dog ved kendelse af 21. oktober 2019 (SKM2019.549.LSR) givet skatteyderen medhold i, at udgifter til ejendomsmægler kunne fratrækkes i afståelsessummen.

Se endvidere afsnit C.B.2.1.5.8 vedrørende tillæg til anskaffelsessummen, afsnit C.H.2.1.15.6 om beboelsesejendomme ejet via aktier eller andelsbeviser, og afsnit C.H.2.1.15.7 om beboelseskravet og begrebet husstand.

Skatterådet har bekræftet, at andelshaverne ikke vil være skattepligtige af andelsboligforeningens overtagelse af værdien af andelshavernes individuelle forbedringer af andelsboligen. Se SL § 5 a, samt SKM2019.271.SR.

Baggrund og formål og historik

Bestemmelsen i ABL § 15 svarer til EBL § 8, stk. 4.  Baggrunden for at reglen blev indsat i aktieavancebeskatningsloven var, at det også skal fremgå udtrykkeligt af aktieavancebeskatningsloven, at gevinst og tab på de pågældende aktier er skattefri.

Skemaet viser de ændringer der er sket i ABL § 15 i de seneste år.

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

1413 af 21.december 2005

Ny aktieavancebeskatningslov. En bestemmelse svarende til ejendomsavancebeskatningsloven indsat i ABL § 15.

 

540 af 6. juni 2007

I § 15, stk. 1 ændres "med mere end to beboelseslejligheder" til "med flere beboelseslejligheder". Der er tale om en redaktionel ændring. Bestemmelsen svarer til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4, og med ændringen opnås ens ordlyd af de to bestemmelser.

§ 15, stk. 1

Se også

Se også afsnit C.H.2.1.15 om betingelserne i EBL § 8 om skattefrit salg af ejerbolig, herunder afsnit C.H.2.1.15.6 om EBL § 8, stk. 4, vedrørende boligejendomme ejet via aktier eller andelsbeviser, og afsnit C.H.2.1.15.7 om beboelseskravet og begrebet husstand.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser og SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdom

SKM2014.702.ØLR Landsretten fastslog, at afståelse af et kolonihavehus og andelsbevis i en haveforening skulle behandles således, at en eventuel fortjeneste ved salg af kolonihavehuset var skattefri efter EBL § 8, stk. 2, medens overdragelse af andelsbeviset skulle behandles efter ABL § 1, stk. 2, jf. § 12. Dommen er en stadfæstelse af SKM2011.750.LSR og byretsdom i SKM2013.198.BR

Landsskatteretskendelse

SKM2019.549.LSR Landsskatteretten fastslog, at udgifter til ejendomsmægler kunne fratrækkes i afståelsessummen ved salg af andelsbeviser i andelslejligheder. Skatteyderen havde ikke boet i lejligheden, og avancen ved salg var derfor skattepligtig.

Skatterådet

SKM2013.650.SR  Skatterådet fastslog, at det vil medføre avanceskat hos andelshaveren, hvis andelsboligforeningen efter salg af en andelsbolig til den andelshaver, der tidligere har haft brugsret, udbetaler den modtagne købesum til den tidligere andelshaver.

Reglerne om skattefri likvidation kunne ikke anvendes ved en partiel likvidation (salg af enkelte andelsboliger, hvor andelsforeningen indtil videre fortsætter).

SKM2013.221.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en andelshavers overtagelse af den bolig, han beboede, kunne ske mod indløsning af andelsbeviset, idet boligen alene kunne overtages til handelsprisen. En likvidationsudlodning fra andelsboligforeningen i det år, hvori andelsboligforeningens endeligt blev opløst, ville dog være skattefri for andelshaveren, når andelsbeviset kunne afstås skattefrit. Skatterådet bekræftede, at sædvanlige udgifter for en sælger, som afholdtes af andelsboligforeningen i forbindelse med salg af boligerne, ville være skattefri for andelshaveren.