Den skattemæssige behandling af gevinst og tab afhænger af, om der er tale om et aktiebaseret eller et obligationsbaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning . Se ABL §§ 21 og 22, og afsnit C.B.4.5.2 og C.B.4.5.3.

Efter de tidligere regler var afståelse af aktier m.v., der var udstedt af et investeringsselskab, samt afståelse af investeringsbeviser, ikke omfattet af reglen i LL § 16 B om afståelse af aktier mv. til det udstedende selskab. Dette er nu ændret ved § 10, nr. 3 og 4, i lov nr. 652 af 8. juni 2016. Efter lovændringen gælder undtagelsen fra beskatning efter LL § 16 B ved salg til det udstedende selskab alene aktier m.v. eller investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsinstitut, hvis andele udbydes til offentligheden, og som efter national lovgivning, EU-retlig regulering eller international aftale er undergivet et krav om risikospredning og pligt til på en deltagers forlangende at tilbagekøbe eller indløse udstedte andele. Se LL § 16 B, stk. 2, nr. 4 og 5, som ændret ved § 10, nr. 3 og 4 i lov nr. 652 af 8. juni 2016. Lovændringen har virkning for salg til det udstedende selskab, der sker den 23. februar 2016 eller senere. Se § 17, stk. 5, i lov nr. 652 af 8. juni 2016.

Er investeringsbeviserne omfattet af ABL § 17 om næringsaktier, går beskatning efter ABL § 17 forud for beskatning efter ABL §§ 21 og 22.

Erstatninger fra banker som følge af dårlig rådgivning skal behandles efter samme regler som salgssummer. Se afsnit C.B.2.16.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal en vedtægtsændring i en eksisterende minimumsbeskattet afdeling i forbindelse med opdeling i andelsklasser efter en konkret vurdering ikke anses for en afståelse af investeringsbeviserne, hvis forskellen mellem andelsklasserne alene består i, at omkostningerne skævdeles. Se afsnit C.D.1.1.10.8.6.

Ved indberetning af anskaffelses- og afståelsessummer efter reglerne i skatteindberetningsloven er handelsomkostninger normalt taget i betragtning. Se indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018) § 40, nr. 7.

Se også

Afsnit C.D.1.1.10.10.2 om, hvilke indtægter der skal indgå ved opgørelse af minimumsindkomsten. Se LL § 16 C.

Se også LV Selskaber og aktionærer 2011-1 afsnit S.G.12 om de  regler, der var gældende ved afståelse før den 1. januar 2011. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser. SKM-meddelelser mv.

Skemaet vider relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelse

SKM2011.787.LSR

Landsskatteretten fastslog, at salg af et bevis i en afdeling af en udloddende investeringsforening og køb af et bevis i samme afdeling umiddelbart efter, hvor det solgte bevis gav ret til udbytte, medens det købte bevis ikke giver ret til udbytte, skattemæssigt anerkendes som et salg og et køb.

 

Skattestyrelsen

SKM2017.377.SR

Skatterådet bekræftede, at andelene i en investeringsforening ikke ansås for afstået, hvis en andelsklasse i en investeringsforening blev opdelt i to andelsklasser, hvor andele, der indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. på en given dato, dog senest den 1. juli 2017, blev omdannet til en ny andelsklasse med lavere omkostninger.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at andelene i en investeringsforening skattemæssigt ikke ansås for afstået, hvis en gruppe af investorer i en andelsklasse, i en afdeling i en investeringsforening, der i en periode havde været opdelt i andelsklasser, blev flyttet til en anden andelsklasse i samme afdeling i samme investeringsforening, når det var forudsat, at de kunder, der skulle flyttes, indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v.

SKM2016.564.SR

Skatterådet bekræftede, at investeringsbeviserne ikke ansås for afstået, hvis en afdeling i en investeringsforening blev opdelt i andelsklasser, hvor forskellen bestod i, at der i den ene andelsklasse var lavere omkostninger, som følge af at investor havde en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. og den anden andelsklasse derimod havde højere omkostninger.

SKM2016.190.SR

Skatterådet bekræftede, at påtænkte overflytninger af afdelinger i en minimumsbeskattet investeringsforening til afdelinger i en minimumsbeskattet nyetableret værdipapirfond ikke udløste beskatning, hverken på afdelingsniveau eller for investorerne i de nævnte afdelinger, når det blev lagt til grund, at der ikke skete ændringer af henholdsvis afdelingens aktiver og passiver. Skatterådet bekræftede endvidere, at afdelingerne efter overflytningen kunne videreføre deres hidtidige status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, som om der ikke var sket overflytning, når de opfyldte betingelserne i LL § 16 C, stk. 10.