Indhold

Dette afsnit beskriver hvordan afgiften opgøres og afregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Opgørelsen
 • Opgørelse for virksomheder, der måler udledningen
 • Opgørelse for andre virksomheder registreret som oplagshaver
 • Varemodtagers opgørelse
 • Regnskab.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden.

Efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde og betale afgiften heraf.

Se også

Se xOPKL § 2x, stk. 2.

Opgørelsen

Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode.

Opgørelse for virksomheder, der måler udledningen

Virksomheder, der enten har pligt til at foretage måling af udledningen eller frivilligt måler udledningen, skal opgøre den afgiftspligtige mængde efter virksomhedens målere.

Opgørelse for andre virksomheder registreret som oplagshaver

Den afgiftspligtige mængde opgøres som mængden af varer omfattet af xNOXAL, bilag 1x, nr. 1 - 16, der er udleveret fra virksomheden. I opgørelsen skal virksomhedens eget forbrug af varer tages med.

Virksomheder, der er registrerede som oplagshavere, er berettigede til at modtage afgiftspligtige varer fra udlandet, uden at afgiften er betalt.

Den afgiftspligtige mængde for virksomheder, der forbrænder varer omfatter af xNOXAL, bilag 1x, nr. 17 - 20 er energiindholdet i brændslerne i perioden.

For virksomheder, der forbrænder varer omfattet af xNOXAL, bilag 1x, nr. 19 kan den afgiftspligtige mængde også opgøres som den forbrugte mængde halm og fast biomasse, undtagen træflis.

Oplagshaver har mulighed for at foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde for varer der:

 • Tilføres en anden registreret virksomhed
 • Leveres til udlandet,
 • Fritages for afgift efter § 8
 • Er gået tabt hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden som følge af varernes art, lækage eller lignende eller
 • Returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages endvidere 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den autoriserede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem, som opfylder kravene i xbekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzinx.

Se xNOXAL § 7.x

Se også efterfølgende afsnit om dokumentation for energiindholdet i gas, som er fremstillet på basis af biomasse, dvs. gas omfattet af nr. bilag 1, nr. 17 og 18.

Bemærk

Mineralolieafgiftslovens bestemmelser om fradrag i den afgiftspligtige mængde i xMINAL § 8x, stk. 1 finder ikke anvendelse ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter xNOXAL.x

Varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder ved indførsel/modtagelse af varer omfattet af xNOXALs bilag 1x her til landet. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre og betale afgiften af den afgiftspligtige mængde en gang om måneden.

Den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde afgiftspligtige varer til videresalg og til eget forbrug, virksomheden har modtaget i afgiftsperioden.

Regnskab

Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for Skattestyrelsens kontrol. Se xNOXAL § 11x. Der skal føres regnskab over:

 • Tilgangen af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af varer til virksomheder, der har bevilling til afgiftsfritagelse
 • Eget forbrug af afgiftspligtige varer
 • Udleveringen af afgiftsfrie varer.

Hver enkelte af de afgiftspligtige varer skal være specificeret. Se xbilag 1 til NOXALx.

Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer.

Regnskabet over eget forbrug af afgiftspligtige varer skal føres på grundlag af dagligt udarbejdede arbejdssedler eller lignende.

Se også

Afsnit A.B.3.5 om de generelle regler for regnskab.