Hvis en virksomhed i 4 sammenhængende afregningsperioder har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter mv. for det samme registreringsforhold, kan Skatteforvaltningen efter xOPKL § 4x, stk. 3, inddrage virksomhedens registrering, for registreringsforholdet, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser. Bestemmelsen gælder ikke for registrerede varemodtagere eller erhvervsdrivende varemodtagere.

Ved xlov nr. 408 af 8. maj 2006x blev der i flere afgiftslove indsat enslydende hjemler til at fratage varemodtagere deres registrering i tilfælde af visse overtrædelser af loven. Der er tale om xCHOAL § 10 ax, stk. 6, xEMBAL § 7 ax, stk. 7, samt xØLVINAL § 6x, stk. 4.

Varemodtagerregistreringen kan kun fratages i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser. Se SKM2009.443.SKAT.

Hvis en virksomhed undlader at stille sikkerhed som krævet efter reglerne i E.A.1.5, kan Skattestyrelsen inddrage virksomhedens registrering, indtil der er stillet sikkerhed.