Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for spildevand.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne
  • Standardsatser for husspildevand
  • Standardsatser for industrispildevand
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftssatserne    

Afgiften udgør fra og med 1. oktober 2014:

  • Total-kvælstof (N) 30 kr. pr. kg
  • Total-fosfor (P)    165 kr. pr. kg
  • BI5 (modificeret) 16,5 kr. pr. kg.

Se også

Se SPILDAL § 3.

Standardsatser for husspildevand

Hvis husspildevandet udgør mere end 15 pct. af tilledningen af spildevand, kan spildevandsudlederen i stedet for måling af koncentrationen vælge at betale afgift efter en standardsats. Standardsatsens størrelse afhænger af den anvendte rensemetode. Se SPILDAL § 8, stk. 2.

Hvis spildevandsudlederen vælger at betalte afgift efter en standardsats, skal der betales afgift efter standardsatsen for en periode på mindst 1 år.

Standardsatsen er fra og med 1. oktober 2014:

pr. m3

1.

Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse

0,75kr.

2.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,75kr.

3.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,90 kr.

4.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning

1,50kr.

5.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation

1,65 kr.

6.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering a)

1,95kr.

7.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning

1,95 kr.

8.

Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) b)

2,10kr.

9.

Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation

2,10kr.

10.

Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre

2,40kr.

11.

Mekanisk rensning og kemisk fældning

2,85kr.

12.

Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)

5,70 kr.

a)

Efterbehandling med ophold i lagune er ligestillet med filtrering.

b)

For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 pct. af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift af de 75 pct. af vandforbruget efter afgiftssatsen for rensemetode nr. 8. Se SPILDAL § 2, stk. 3, og § 7, stk. 9. Afgiften for de 25 pct., som bliver anset for ledt til samletanken, vil blive afregnet gennem renseanlægget.

Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at spildevandsafgiften bliver betalt på et korrekt grundlag.

Eksempel. Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse.

Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardsats 1 (nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse) nævnt ovenfor uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift efter standardsatsen i nr. 12 ovenfor. Se SKM2001.118.VLR.

Se også

Standardsatser for industrispildevand

Hvis husspildevandet udgør under 15 pct. af tilledningen, og virksomheden udleder mindre end 50.000 m3 spildevand pr. år, kan spildevandsudlederen vælge at betale afgift efter standardsats. Se SPILDAL § 8, stk. 3.

Standardsatsen er fra og med 1. oktober 2014:

Pr. m3.

- med tilladelse til nedsivning

0,75 kr.

- for anden udledning

5,70 kr.

Eksempel. Udledning af processpildevand gennem eget renseanlæg

En fabrik udleder årligt 6.000 m3 processpildevand gennem sit eget renseanlæg, og kan således som mindre spildevandsanlæg vælge, at betale efter standardsatsen på 5,70 kr. pr. m3.

Tidligere afgiftssatser

Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 vedtog Folketinget en forhøjelse på 50 pct. af samtlige afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven. Forhøjelsen af afgiftssatserne medførte, at værdien af spildevandsafgiftslovens godtgørelsesmuligheder steg, hvorfor forhøjelsen i spildevandsafgiftsloven skulle godkendes af EU Kommissionens statsstøtteenhed. Efter at EU Kommissionen har godkendt forhøjelsen af afgiftssatserne, blev de sat i kraft den 1. oktober 2014, se afgiftssatserne ovenfor. Der henvises til nyhedsbrev om forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 984 af 8. september 2014.

Afgiftssatserne indtil den 1. oktober 2014 var: 

  • Total-kvælstof (N) 20 kr. pr. kg
  • Total-fosfor (P)   110 kr. pr. kg
  • BI5 (modificeret)   11 kr. pr. kg.

Standardsatser for husspildevand indtil den 1. oktober 2014
  

Standardsatsen er:

pr. m3

1. Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse

0,50

2. Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,50

3. Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,60

4. Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning

1,00

5. Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation

1,10

6. Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering a)

1.30

7. Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning

1,30

8. Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) b)

1,40 

9. Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation

1,40

10. Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre

1,60

11. Mekanisk rensning og kemisk fældning

1,90

12. Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)

3,80

a) Efterbehandling med ophold i lagune er ligestillet med filtrering.

Standardsatser for industrispildevand indtil den 1. oktober 2014

   Standardsatsen er:

Pr. m3.

   - med tilladelse til nedsivning

0,50 kr.

   - for anden udledning

3,80 kr.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme

SKM2001.118.VLR

Det er en betingelse for anvendelse af standardsatsen efter SPILDAL § 8, stk. 2, nr. 1, at nedsivningsanlægget er etableret efter kommunal tilladelse. Dette uanset, at der var opnået kommunal tilladelse for tilsvarende nedsivningsanlæg i kvarteret. Det fremgår af bestemmelsens klare ordlyd, hvorefter det er en betingelse, at nedsivningen sker med kommunal tilladelse.