Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, der kan blive registreret efter registreringsafgiftsloven, samt hvilke betingelser og krav, der skal opfyldes.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for at blive registreret virksomhed efter registreringsafgiftsloven
 • Hvad opnås som registreret virksomhed?

Betingelser for at blive registreret virksomhed efter registreringsafgiftsloven

En virksomhed, der opfylder følgende betingelser, kan registreres:

 • Virksomheden skal være hjemmehørende her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU. Se lov nr. 650 af 6. juni 2016.
 • Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med motorkøretøjer eller påhængsvogne eller sættevogne til motorkøretøjer eller erhvervsmæssigt udleje sådanne køretøjer
 • Virksomheden må ikke have gæld til staten
 • Virksomheden må ikke være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller likvidation
 • Virksomheden skal stille sikkerhed på mindst 500.000 kr. for betaling af afgifter efter denne lov, herunder tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse, samt renter og gebyrer vedrørende disse afgifter og godtgørelser

Skatteforvaltningen har mulighed for, at stille et krav til virksomhederne om en højere sikkerhedsstillelse end de 500.000 kr. ud fra oplysninger om deres årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar, deres forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige faktorer. Virksomheder som har eller forventer at have et stort afgiftstilsvar, vil således også skulle stille en højere sikkerhed i forbindelse med registreringen.

Herudover har Skatteforvaltningen mulighed for løbende at ændre kravet om sikkerhedens størrelse, hvis virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt, i forhold til registreringstidspunktet, eller seneste regulering af sikkerheden, eller hvis fastsættelsen af sikkerheden har været baseret på ukorrekte oplysninger. En sådan regulering kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned

Se REGAL § 15, stk. 2.

En registrering bliver bragt til ophør, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i REGAL § 15, stk. 1 eller undlader at fremstille et køretøj efter REGAL § 18. Registreringen ophører i så fald fra det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen meddeler virksomheden, at registreringen er ophørt.

xMotorstyrelsen eller Skattestyrelsen kan nægte registrering eller bringe en registrering til ophør, hvis en virksomheds ejer, bestyrelse, direktion eller anden ledelse har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende af antage, at virksomheden ikke vil overholde registreringsordningen.

Ved en ejer forstås en fysisk eller juridisk person, som har bestemmende indflydelse over virksomheden ved enten at have direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af aktiekapitalen, eller ved direkte eller indirekte at have rådighed over mere end 50 pct. af stemmerettighederne. Ved bestyrelse skal forstås den bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling, og som vælger en direktion, og som varetager den overordnede strategiske ledelse. Ved direktion skal forstås den selskabsretlige definition af en direktion, der er valgt af bestyrelsen, og som varetager den daglige ledelse af en virksomhed. Ved anden ledelse skal forstås én eller flere personer, som hverken deltager i bestyrelsen eller direktionen, men som har væsentlig indflydelse over virksomhedens dispositioner.

Som eksempel kan nævnes en virksomhed, som flere gange inden for de seneste år har angivet skatter og afgifter urigtigt eller undladt at betale skatter og afgifter rettidigt. Herudover vil gæld fra drift af andre virksomheder, konkurser, der har påført staten et tab, samt tidligere manglende overholdelse af registreringsordningen også kunne indgå som elementer ved vurdering af, om virksomheden må formodes ikke at ville overholde vilkårene for registreringsordningen.

Det vil bero på et skøn fra sag til sag, om forholdet indebærer, at det er nærliggende at antage, at vilkårene for registreringsordningen ikke vil blive overholdt.

Se REGAL § 15, stk. 4, som er indsat ved lov nr. 1431 af 5. december 2018.x

Virksomheder, som opfylder betingelserne for at blive registreret efter registreringsafgiftsloven, kan anmelde sig til registrering efter de anførte regler. Se I.A.1.4 om de generelle regler om registrering af virksomheder. Det står en virksomhed frit for, om den vil lade sig registrere hos Skatteforvaltningen, men hvis en virksomhed ikke er registreret, skal registreringsafgiften være betalt, inden virksomheden kan få registreret køretøjer i Motorregisteret. Hvis virksomheden er registreret efter registreringsafgiftsloven sker værdifastsættelsen af motorkøretøjer i Motorregisteret, herunder godkendelse og afregning af månedsangivelsen. Se I.A.5.13 om autorisering af nummerpladeoperatører.

Hvad opnås som registreret virksomhed?

En virksomhed, der bliver registreret efter registreringsafgiftsloven, kan i Motorregistret

 • angive afgiften af et køretøj,
 • angive godtgørelsen af afgift af et køretøj ved eksport af køretøjet, jf. REGAL § 7 b, og
 • betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af, periodevis.

Bemærk

Til brug for administration af REGAL §§ 15-18 har skatteministeren i bekendtgørelse xnr. 1487 af 10. december 2018x om registrerede virksomheder efter registreringsafgiftsloven fastsat nærmere regler om:

 • Fremgangsmåden ved registrering af virksomheder
 • Hvilke kategorier af køretøjer ordningen omfatter
 • Hvilke typer af oplysninger, der skal gives om et køretøj
 • Hvornår og hvordan angivelser skal indgives til Skatteforvaltningen, herunder om angivelsen skal gives elektronisk
 • Hvem der kan angive afgiften af et køretøj for en registreret virksomhed

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende:

En virksomhed, der ønsker at blive registreret, skal over for Skatteforvaltningen bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i REGAL § 15, stk. 1, nr. 1-4. Virksomheden skal samtidig over for Skatteforvaltningen erklære, at virksomheden, hvis den efter registreringen ophører med at opfylde en af disse betingelser, straks vil oplyse Skatteforvaltningen herom.

Er Skatteforvaltningen enig i, at virksomheden kan registreres efter REGAL § 15, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 4, registreres virksomheden, når virksomheden over for Skatteforvaltningen har stillet sikkerhed som nævnt i REGAL § 15, stk. 1, nr. 5.

En registrering kan ikke overdrages.

Registreringsordningen omfatter alle typer af køretøjer, bortset fra følgende typer:

1) Brugte køretøjer som nævnt i REGAL § 5 a.

2) Veterankøretøjer.

Se mere i xRegistreringsafgiftsbekendtgørelsens § 39x.

Skatteforvaltningen fastsætter regler for, hvilke typer af oplysninger en registreret virksomhed skal oplyse i angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift for køretøjer efter REGAL § 16.

En registreret virksomheds angivelse af registreringsafgiften af et køretøj skal ske efter reglerne i opkrævningsloven.

Skatteforvaltningen kan bestemme, at angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift af et køretøj efter REGAL § 16 skal ske på en bestemt måde. Skatteforvaltningen kan herunder bestemme, at angivelser skal ske digitalt ved brug af digital signatur.

Se også

Se REGAL § 14 om virkningen af at være registreret virksomhed, samt xregistreringsafgiftsbekendtgørelsenx om registrerede virksomheder efter registreringsafgiftsloven.