Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for varebiler.

Afsnittet indeholder:

 • Nye varebiler
 • Beregning af afgiften for brugte varebiler
 • Oprindelig nypris
 • Nuværende handelspris/markedspris
 • Niveaulister og værdilister
 • Varebiler, der afgiftsberigtiges med 50 pct.
 • Kilometerstand
 • Ekstraudstyr
 • Vedligeholdelsesstand
 • Skiftende chauffører
 • Vognkort. 

Nye varebiler

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, bliver anset som nyt, indtil det har kørt 2.000 kilometer, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 27 om nye contra brugte køretøjer.

Hvis nyprisen som varebil inklusive udstyr ikke kan findes, kan der tages udgangspunkt i nyprisen som personbil inklusive udstyr:

Handelspris

Beregning

Under 300.000 kr.                             

Nyprisen inkl. udstyr på gule plader fastsættes til 70 % af nyprisen inkl. udstyr på hvide plader

Over 300.000 men under 550.000 kr.

Nyprisen inkl. udstyr på gule plader fastsættes til 66 % af nyprisen inkl. udstyr på hvide plader.

550.000 kr. og derover                                                        

Nyprisen inkl. udstyr på gule plader fastsættes til 62 % af nyprisen inkl. udstyr på hvide plader. 

Da priserne på varebiler varierer meget, bliver der taget udgangspunkt i et gennemsnit af priser med moms og priser uden moms for sammenlignelige biler.

Beregning af afgiften for brugte varebiler

Ved beregning af afgift for brugte varebiler skal der tages udgangspunkt i den oprindelige nypris inklusive udstyr og inklusive afgift. Dette skal sammenholdes med den nuværende handelspris/markedspris inklusive afgift. Se afsnit I.A.1.4.1 "Regel om registreringsafgift af motorkøretøjer", afsnit I.A.1.4.2 " Personbiler og motorcykler" og afsnit I.A.1.4.3 "Last- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons". Se REGAL § 5, stk. 8 og 10, om beregning af afgift for brugte varebiler. 

Oprindelig nypris

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen eller den pris, der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt, dvs. køretøjets oprindelige nypris inklusive udstyr og registreringsafgift. Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen.

Reglen gælder ikke for "restmodellers" ekstra lave udsalgspriser. 

Nuværende handelspris/markedspris

Udgangspunktet for fastsættelse af bilens handelspris/markedspris er de annoncerede priser.

Handelspriser/markedspriser inklusiv registreringsafgift kan hentes fra alt tilgængeligt materiale, herunder særligt annoncer fra online salgsportaler og lignende, hvor erhvervsdrivende bilforhandlere annoncerer og sælger køretøjer. Som altovervejende hovedregel skal der i værdifastsættelsen anvendes forhandlerannoncer. Private annoncer og annoncer, hvor køretøjet sælges "engros", indgår normalvis ikke i værdifastsættelsen.

Se også

Afsnit I.A.1.5.3.1 "Værdifastsættelse af brugte køretøjer". 

Niveaulister og værdilister

På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder Motorstyrelsen niveaulister. Listerne angiver en oprindelig nypris samt handelspris/markedspris for en række gængse køretøjer i normal vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal. Alle niveaulister viser værditabet i procent for de pågældende køretøjer. Det betyder, at niveaulisterne efter omstændighederne også kan anvendes som en del af sammenligningsgrundlaget for prisfastsættelse af øvrige køretøjer, som har en sammenlignelig værditabsprofil.

Hvis der er niveaulister/værdilister for den pågældende varebil, anvendes disse.  Der skal ske regulering for afvigende vedligeholdelsesstandstand, km-stand, ekstraudstyr og anvendelse. Ved en væsentlig afvigelse for km-tallet skal der altid tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for km-afvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen. Det samme gælder ved væsentlige afvigelser i udstyrssammensætningen. Her skal der også tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for udstyrsafvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen.

Hvis der foreligger niveaulister, må disse som udgangspunkt ikke fraviges. Se afsnit I.A.1.5.3.1 "Værdifastsættelse af brugte køretøjer". Se også afsnit I.A.1.5.3.1.2 "Personbiler og motorcykler" for en nærmere beskrivelse af de principper m.v., som Motorstyrelsen anvender ved niveau-fastsættelsen.

Varebiler, der afgiftsberigtiges med 50 pct.

Udgangspunktet for fastsættelse af handelsprisen/markedsprisen (Handelspris/markedspris inklusiv moms og 50 % afgift) kan være forskellige annonceportaler. Se også afsnit I.A.1.5.3.1 "Værdifastsættelse af brugte køretøjer".

Hvis udgangspunktet for værdifastsættelsen er handelsprisen/markedsprisen på hvide plader, gælder følgende:

 • Under 300.000 kr. Handelspris/markedspris på gule plader fastsættes til 70 pct. af handelspris/markedspris på hvide plader
 • Over 300.000 kr. men under 550.000 kr. Handelspris/markedspris på gule plader fastsættes til 66 pct. af handelspris/markedspris på hvide plader
 • 550.000 kr. og derover. Handelspris/markedspris på gule plader fastsættes til 62 pct. af handelspris/markedspris på hvide plader. 

Kilometerstand

Der bliver givet fradrag eller tillæg til handelsprisen/markedsprisen for antal kørte kilometer, som fraviger det normale antal kørte kilometer med mere end 10 pct. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 29 om kilometerstand.

Det kørte antal kilometer skal i givet fald bevises ved fremlæggelse af servicebog, værkstedsregninger eller lignende.

Der sker regulering for afvigende kilometer med baggrund i de annoncerede handelspriser/markedspriser.

Generelt for kilometerberegninger gælder det, at der for varebiler til og med 4. år bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

DAF-katalogets norm for kørsel med varebiler anvendes. For varebiler er normkørsel 30.000 kilometer årligt for bilens 1.- 4. år og 20.000 kilometer fra bilens 5. år.

Regulering for afvigende kilometer bliver foretaget med udgangspunkt i følgende:

 • Under 1 år 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris
 • Over 1 år 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris
 • Over 2 år 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris
 • Over 3 år 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelspris/markedspris.

Formel: (Handelspris/markedspris)/100.000 * difference fra norm * sats for alder = tillæg/fradrag.

Kilometertillægget eller -fradraget må som udgangspunkt ikke medføre, at køretøjets handelspris/markedspris bliver lavere eller højere end handelsprisen/markedsprisen for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. Varebiler med en ekstremt afvigende kilometerstand kan dog få et ekstra fradrag/tillæg.

For varebiler, der er over 10 år gamle, bliver der kun reguleret for afvigende kilometertal, hvis helt specielle forhold gør sig gældende. Ved specielle forhold forstås bl.a. varebiler, hvor kilometertallet afviger mere end 1/3 fra normkilometertallet.

Regulering for kilometer må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelspris/markedspris. Ved reguleringer ud over 10 pct., bør det overskydende (ud over de 10 pct.) kun tillægges eller fradrages med halvdelen. Se afsnit I.A.1.5.3.1.2

Ekstraudstyr

Som udgangspunkt bliver fradrag og tillæg for udstyr mv. nedsat med samme procentdel som bilens værditab, dvs. som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret med sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

I de tilfælde, hvor udstyret ikke umiddelbart indgår i et køretøjs markedspris og derfor skal værdifastsættes separat, gælder, at der for køretøjer til og med 4. år bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

Når nyværdien for ekstraudstyret er fastsat, bliver værdien nedskrevet til følgende procenter:

 Køretøjets alder

 Nedskrives til

 over 1 år

 70 %

 over 2 år

 57 %

 over 3 år

 45 %

 over 4 år

 33 %

 over 5 år

 20 %

 over 6 år

 15 %

 over 7 år

 10 %

 over 8 år

 0 %

Når en varebil fx er 1 år og 4 måneder, er nedskrivningsprocenten 70 pct. minus 1 for hver af de måneder, bilen er på vej til at blive to år, altså 70 minus 4 = 66 pct.

For varebiler over 1 år, bliver der set bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 6.000 kr. inklusiv afgift
 • Aluminiums-fælge
 • Almindeligt radio- og HI-FI udstyr, navigation mv. Bemærk kun værdien over 18.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes
 • Trækkrog
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.

Værdien af ekstraudstyrsgenstande, som har været monteret på varebilen, men som er fuldstændig afmonteret, skal ikke medregnes til varebilens handelspris/markedspris.

Hvis ekstraudstyrsgenstanden kun er delvist afmonteret, skal genstandens værdi som udgangspunkt indgå i varebilens handelspris/markedspris.

Vedligeholdelsesstand

Ved værdifastsættelsen af et køretøj bliver der taget hensyn til køretøjets stand, dvs. middel, over middel eller under middel, samt eventuel tidligere anvendelse.

Ved ansættelse af handelsprisen/markedsprisen for et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin afgiftsmæssige identitet, bliver der taget særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen.

Toldsyn

Brugte køretøjer, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for Synsvirksomheden, der også syner bilen med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn bliver betegnet af Synsvirksomheden som et "Toldsyn".

Skatteforvaltningen kan besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.

Synsvirksomhedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet bliver forevist for Skatteforvaltningen.

Køretøjets stand bliver vurderet som middel, over eller under middel. Køretøjets kilometertal og udstyr skal også fremgå af synsvirksomhedens rapport om toldsynet (toldsynsrapporten).

Ved afgiftsberigtigelse af de køretøjer, der er bedømt til at have en middel stand, bliver der taget højde for den lavere handelspris/markedspris som følge af mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der følger af køretøjets alder og kilometertal. Baggrunden er, at Skatteforvaltningen som udgangspunkt anvender handelspriser/markedspriser ved salg af køretøjer fra forhandlervirksomheder, og at disse køretøjer normalt vil være salgsklargjorte, herunder repareret for kosmetiske skader mv.

Der er fastsat følgende generelle vejledende retningslinjer for regulering af køretøjets stand, hvor nedskrivning sker på grundlag af niveauet for det pågældende køretøj, op- eller nedrundet til hele hundrede:

Middel stand

Ved bedømmelsen middel stand bliver der som udgangspunkt givet et fradrag i handelspris/markedsprisen på 3 pct., dog max. 8.000 kr. Fradraget betegnes som et "klargøringsfradrag".

Under middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt reduceret med yderligere, (dvs. ud over de 3 pct., jf. ovenfor) 5 pct., dog max. 20.000 kr. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 30.

Det samlede fradrag kan ikke overstige 20.000 kr. i handelspris/markedspris, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Over middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være over middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt forhøjet med 5 pct., xdog max 20.000 kr.x Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 30, stk. 2.

Dokumentation

Når standen bliver fastsat til andet end middel, skal synsvirksomheden altid optage fotodokumentation af køretøjet til brug for Motorstyrelsens værdifastsættelse. Dokumentationen skal bestå i et tilstrækkeligt antal farvefotos, der tilsammen tydeligt viser køretøjets stand, så den kan bedømmes uden, at man ser køretøjet. Det skal også kort beskrives, hvad der har givet anledning til en anden vurdering end middel stand.

Beskrivelsen skal anføres på den originale Toldsynsrapport i rubrikken "Bemærkninger", eventuelt fortsat bag på blanketten eller på et bilag.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30 blev ændret ved bekendtgørelse nr. 970 af 18. september 2019 om ændring af bekendtgørelse af registreringsafgift, hvor der i § 30 blev indsat et nyt stk. 3. Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at der hverken beregnes tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Der kan dog fortsat gives det ovenfor omtalte klargøringsdrag ved værdifastsættelse af køretøjer under 6 måneder.

Skiftende chauffører

For køretøjer bliver niveauet (også ved eksport) nedskrevet med et fradrag på 5 %, når køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører.  Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 32.

Fradraget gælder bl.a. følgende biler med skiftende chauffører:

 • Politiets "civilbiler"
 • Sygetransport- og udrykningskøretøjer
 • Udlejningsbiler (Bemærk, at fradraget ikke gives for køretøjer, alene fordi at køretøjet har været anvendt til leasing. Et leasingkøretøj kan dog efter omstændighederne godt få et fradrag, fx hvis leasingkøretøjet har været anvendt som udlejningsbil og af den grund har haft flere skiftende chauffører.)
 • Køretøjer anvendt af militæret.

Anvendelsen skal dokumenteres. Ved udlejninger/udlån kan dokumentation fx bestå af prøvekørselsblanketter, kørebøger, lejekontrakter, låneaftaler eller anden registrering af brugen. Bemærk, at det ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig dokumentation, at bilen er eller har været registreret med tilladelsen "Udlejning uden fører".

xx

Bemærk

Det samlede fradrag for særlig anvendelse og stand, kan ikke udgøre over kr. 20.000, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32 blev ændret ved bekendtgørelse nr. 970 af 18. september 2019 om ændring af bekendtgørelse af registreringsafgift, hvor der i § 32 blev indsat et nyt stk. 2. Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 2, at der ikke beregnes fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Vognkort

For at fastslå omfanget af udstyr på det enkelte køretøj indhenter Motorstyrelsen som hovedregel vognkort xx, medmindre Motorstyrelsen i den konkrete situation rent undtagelsesvist ikke finder det nødvendigt.

xx