Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår et køretøj efter færdselsuheld, eksplosion, ildebrand mv. kan eller ikke kan genopbygges uden betaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

 • Motorkøretøjer, som ikke kan genopbygges afgiftsfrit
 • Skadeblokering
 • Køretøjets handelsværdi
 • Motorkøretøjer, som kan genopbygges afgiftsfrit
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Motorkøretøjer, som ikke kan genopbygges afgiftsfrit

Der betales afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., hvis de er omfattet af en skadesforsikring, og hvis udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld mv. skete skader overstiger:

 • 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, stk. 1, nr. 1 (motorcykler) 
 • 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, stk. 1, nr. 2 (personbiler)
 • 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 5, stk. 1 (50 pct.)
 • 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 5, stk. 2 (30 pct.)
 • 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 5 a (60 pct./45 pct.)

Se REGAL § 7. Hvis køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit, betragtes det som totalskadet.

Bemærk, at den fastsatte grænse for afgiftsfri genopbygning af motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, stk. 1, nr. 2 har været nedsat til 65 pct. i årene 2017 og 2018. I 2019 er den fastsatte grænse for afgiftsfri genopbygning nedsat til 70 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, stk. 1, nr. 2.

For totalskadede køretøjer udfærdiger forsikringsselskabet i forbindelse med skadesafregningen en erklæring om, at køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit. Erklæringen skal også indeholde oplysning om motorkøretøjets:

 • Mærke
 • Art
 • Chassisnummer 
 • Seneste registreringsnummer.

Erklæringen skal medfølge ved overdragelse af det beskadigede motorkøretøj.

Der bliver dog ikke beregnet afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under 25.000 kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften bliver beregnet som for nye køretøjer, dog uden tillæg eller fradrag for eventuelt manglende sikkerhedspuder.

Det bemærkes, at køretøjer omfattet af REGAL § 3 b, dvs. leasingkøretøjer som betaler registreringsafgift efter reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, også omfattes af REGAL § 7.

Kontanttilbudsgrænsen

Den fastsatte grænse på 75 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, stk. 1, nr. 2, nedsættes til 65 pct. hvis køretøjets ejer eller en ellers berettiget ikke tilbydes handelsværdien før skaden, når skaden er opgjort til mere end 65 pct. af handelsværdien.

Se REGAL § 7, stk. 5.

I årene 2017 og 2018 har reglen i § 7, stk. 5 omfattet motorkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, hvor udgiften til genopbygning er opgjort til mere end 55 pct. og indtil 65 pct. af handelsværdien før skaden. I 2019 omfatter reglen i § 7, stk. 5, disse køretøjer, hvor udgiften til genopbygning er køretøjet er opgjort til mere end 60 pct. og indtil 70 pct. af handelsværdien før skaden.

Køretøjet skal være omfattet af en skadeforsikring

Et køretøj kan kun blive erklæret totalskadet efter reglerne i REGAL § 7, såfremt køretøjet er omfattet af en skadeforsikring. Det afgørende er dog som udgangspunkt, om skaden på køretøjet er dækket af en skadesforsikring, herunder ved en tredjemands ansvarsforsikring. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 18.

Bemærk, at reglerne i REGAL § 7 dog også finder anvendelse på køretøjer, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m. i følgende tilfælde:

1) Køretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, men skaden dækkes ikke.

2) Køretøjer, der tilhører virksomheder, som råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring. Det forsikringsselskab, der har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, foretager de krævede opgørelser m.v., medmindre skaden er dækket af et andet forsikringsselskab.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 20

Skadeblokering

Motorstyrelsen har mulighed for at give forsikringsselskaber ret til at registrere en såkaldt skadeblokering efter reglerne i lov om registrering af køretøjer (lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017), § 15, stk. 8. En skadeblokering indsættes i de tilfælde, hvor et køretøj bliver skadet, men ikke i et sådant omfang, at det kan anses for totalskadet, og hvor køretøjet dermed kan genopbygges eller repareres uden fornyet betaling af registreringsafgift. Registreringsattesten for det pågældende køretøj afleveres i forbindelse med skadeblokeringen til forsikringsselskabet.   

Køretøjets handelsværdi

Køretøjets handelsværdi før skaden bliver fastsat af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet, inklusive afgift, umiddelbart før uheldet under hensyn til alder, antal kørte kilometer, vedligeholdelsesstand og slitage.

For motorkøretøjer, der er registreret som fabriksnye inden for det sidste år før uheldet, og som på skadestidspunktet har kørt højst 25.000 kilometer, kan handelsværdien sættes til motorkøretøjets værdi som nyt, inklusive afgift.

Se REGAL § 7, stk. 2.

Udgifterne til genopbygning af køretøjet bliver opgjort af forsikringsselskabet. Opgørelsen skal indeholde samtlige udgifter til genopbygningen inklusiv merværdiafgift, herunder maling og lakering. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, med anførsel af priserne på disse. Opgørelsen skal ske på grundlag af bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karrosseri. Ved bruttopriser menes de priser, der sædvanligvis bliver anvendt ved fakturering til private af det værksted, hvor reparationen eller genopbygningen påtænkes gennemført. Reparationen eller genopbygningen kan ske i udlandet.

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at den først foretagne skadesopgørelse skal lægges til grund for vurdering af afgiftsfri genopbygning. Selvom der efterfølgende laves en ny og mindre skadesopgørelse på et billigere værksted, evt. i udlandet, ændrer det ikke på, at den første skadesopgørelse er afgørende.

I opgørelsen kan fratrækkes et fast beløb på 5.120 kr., såfremt genopbygningen indbefatter retablering af en eller flere sikkerhedspuder.

Se REGAL § 7, stk. 3.

Ovennævnte regler gælder også for genopbygning af færdselsskadede køretøjer tilhørende virksomheder, der råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, som ikke er omfattet af en kaskoforsikring.

Se REGAL § 7, stk. 4.

Det er således op til forsikringsselskabet at afgøre, om forsikringstager skal have valget mellem at få sin bil repareret til samme stand som før skaden eller få udbetalt en erstatning svarende til bilens værdi før skaden.

Køretøjer, der er skadede, skal afmeldes fra registrering, hvis,

 • køretøjet efter forsikringsselskabets opgørelse skal afgiftsberigtiges på ny, eller
 • skaden er afregnet kontant, og reparationen er gennemført efter ejerens eller en anden dertil berettigets bestemmelse og regning.

Se REGAL § 7, stk. 6.

Forsikringsselskaberne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at afmeldte køretøjer der er totalskadede, ikke kan blive registreret uden afgiftsberigtigelse.

Hvis et totalskadet motorkøretøj bliver genopbygget, skal køretøjet inden registrering anmeldes til afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen. 

Motorkøretøjer, som kan genopbygges afgiftsfrit

Reglerne om afgiftsfri genopbygning fremgår af bekendtgørelse nr. 1487 af 14. december 2018 om registreringsafgift (registreringsafgiftsbekendtgørelsen).

Motorkøretøjets genopbygning skal, hvad enten genopbygningen sker for forsikringsselskabets eller ejerens regning, udføres i overensstemmelse med skadesopgørelsen.

Det er selskabet, der træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af den fornødne kontrol med genopbygningen. Eventuelle mindre ændringer, der viser sig hensigtsmæssige eller påkrævede under arbejdets udførelse, kan godkendes af taksator, hvis de kan udføres uden, at køretøjet derved bliver afgiftspligtigt. Oplysning om sådanne ændringer påføres skadesopgørelsen sammen med anførelse af eventuelle prisændringer. Reparationen skal udføres ved at anvende reservedele, herunder såkaldte skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes reservedelslagre, eventuelt med tilsvarende brugte dele. Dele, der er omfattet af skadesopgørelsen, kan være samlede. Det betyder, at der også kan bruges et brugt karrosseri.

Inden skadesopgørelsen bliver afsluttet, skal taksator undersøge, om motorkøretøjets chassisnummer er tydeligt og ubeskadiget, eller om det skal genihugges. Taksator skal notere oplysning om undersøgelsens resultat på skadesopgørelsen. Hvis genihugning skal ske, kan den udføres af reparatøren under kontrol af taksator, inden erklæringen kan afgives. Se om erklæringen i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 23. Når genopbygningen er fuldført, men inden lakering finder sted, foretager taksator et eftersyn af motorkøretøjet og gennemgår den genopbygning, der har fundet sted. Hvis taksator kan godkende, at genopbygningen har fundet sted i overensstemmelse med den af selskabet godkendte skadesopgørelse, skal opgørelsen forsynes med følgende påtegning, som skal være underskrevet af taksator:

"Motorkøretøjet er dags dato undersøgt. Genopbygningen er gennemført i overensstemmelse med foranstående skadesopgørelse. De på grundlag af nye reservedele opgjorte samlede reparationsomkostninger overstiger ikke det for afgiftsfri reparation fastsatte maksimumsbeløb.

Motorkøretøjets stelnummer

- forefindes uændret.
- er genindhugget.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 22 og 23.

Hvis genopbygningen er udført for forsikringsselskabets regning, kan selskabet på grundlag af taksators erklæring overlade registreringsattesten til ejeren. Motorkøretøjet skal ikke vises for Motorstyrelsen. Hvis en genopbygning, der ifølge skadesopgørelsen kunne udføres uden at medføre afgiftspligt for motorkøretøjet, er udført på anden måde end beskrevet i skadesopgørelsen, så taksatorerklæring ikke kan afgives, skal spørgsmålet om afgiftspligten forelægges for Motorstyrelsen. Motorstyrelsen skal herefter træffe afgørelse om, der er afgiftspligt eller ej.

Når et erstatningsbeløb, der vedrører et motorkøretøj som kan genopbygges afgiftsfrit, er udbetalt til forsikringstager eller en anden dertil berettiget, som skal træffe bestemmelse om reparationens udførelse, indgiver ejeren anmeldelse til Motorstyrelsen og vedlægger skadesopgørelsen forsynet med taksators erklæring.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.423.LSR

Der skulle ikke betales registreringsafgift i forbindelse med genopbygning af en motorcykel, der var blevet skadet ved et færdselsuheld, idet der var tegnet skadesforsikring for motorcyklen og udgifterne til genopbygning ikke oversteg 75 % af handelsværdien før færdselsuheldet, jf. REGAL § 7, stk. 1. Det var uden betydning, at forsikringssummen ikke var udbetalt på grund af, at føreren var spirituspåvirket i uheldsøjeblikket

 

Skatterådet

SKM2016.140.SR

Skatterådet bekræftede, at genopbygning/reparation af et køretøj, efter en skade på køretøjet forvoldt af et værksted på grund af fejl eller mangler ved mekanikerens/værkstedets ydelse, ikke giver anledning til fornyet krav om betaling af afgift i henhold til REGAL § 7, stk. 1.