Dato for udgivelse
13 Jul 2011 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jan 2011 08:19
SKM-nummer
SKM2011.482.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-2098-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, skatteunddragelse, overtrædelse, arbejdsmarkedsfondsloven, uregistreret
Resumé

T drev i perioden 1. januar 2005 til 31. marts 2007 uregistreret murervirksomhed. SKAT havde opgjort forhøjelserne på baggrund af bankindsætninger, unddragelserne i alt udgjorde 466.218 kr. T gjorde i retten gældende at der var sket bindende påtalebegrænsning idet anklagemyndigheden havde sendt et brev hvori var anført, at det i T's sag forelå en skatte- eller afgiftsunddragelse på mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. T gjorde endvidere gældende at han ikke havde fået fradrag for alle hans udgifter, T anslog udgifterne til ca. 60% af indtægterne. T havde fået fradrag for dokumenterede udgifter og et mindre skønsmæssigt fradrag.

T var tidligere dømt for forsætlig skatteunddragelse.

Byretten fandt ikke, at anklagemyndighedens brev, der var udformet som et standardbrev, udgjorde en bindende påtalebegrænsning.

Byretten udtalte videre, at T ikke bestred den beløbsmæssige opgørelse af omsætningen. T fik mulighed for at dokumentere udgifterne, men han havde ikke kunnet fremlægge nogen dokumentation for udgifter, som ikke var medtaget af SKAT.

Henset hertil og da T tidligere var dømt for forsætlig skatteunddragelse havde retten ikke været i tvivl om, at T havde forsæt til skatte- og afgiftsunddragelse og var skyldig i den rejste tiltale.

Straffen blev fastsat til 3 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 460.000 kr.

Landsretten fandt ikke, at anklagemyndighedens brev havde givet T en berettiget og anerkendelsesværdig forventning om påtalebegrænsning.

Det fandtes heller ikke for landsretten sandsynliggjort, at T havde haft større fradrag end dem SKAT havde taget højde for.

Landsretten stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)

Momslovens § 81, stk. 3
Skattekontrolloven§ 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kjeld Kjemtrup, Tønder)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Peter Buhl og Lars Christensen med domsmænd

---------

Byrettens dom af 8. september 2010, SS-1048/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 30. marts 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

skattekontrollovens § 16, stk. 3 , jf. stk. 1

ved, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt, inden 4 uger efter modtagelse af meddelelse om ansættelse af indkomst for indkomståret 2005, at underrette told- og skatteforvaltningen om, at ansættelsen var for lav med 136.283 kr., hvorved det offentlige er blevet unddraget skat på i alt 79.718 kr.

2

skattekontrollovens § 13, stk. 1 - skattesvig -

ved, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, i sin selvangivelse for indkomståret 2006, at have angivet sin skattepligtig indkomst for lavt med 430.237 kr., hvorved det offentlige er blevet unddraget skat på i alt 170.217 kr.

3

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 2, litra a

ved, med forsæt til at unddrage staten bidrag, i sin selvangivelse for indkomståret 2006, at have angivet bidragsgrundlaget for lavt med 430.237 kr., hvorved staten er blevet unddraget bidrag på i alt 34.418 kr.

4

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5, samt § 52, stk. 6

ved, i perioden 1.1.2005 til 31.3.2007, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have undladt at anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skattemyndighederne, og, i forbindelse med sin virksomhed, at have udstedt fakturaer, hvorpå der var anført moms, alt hvorved statskassen er blevet unddraget moms på i alt 181.865 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har delvist nægtet sig skyldig, og har blandt andet gjort gældende, at et brev dateret den 29. oktober 2009, som anklagemyndigheden har sendt til ham, udgør en bindende påtalebegrænsning, idet der i brevet er anført, at der i tiltaltes sag påstås at foreligge en skatte- eller afgiftsunddragelse på mellem 100.000 kr. og 250.000 kr.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har forklaret, at han fra 1977 til 1993 har haft en murerforretning og var momsregistreret. Efter 1993 var han ikke momsregistreret. Han har i årene 2005 til 2007 udført murerarbejde, hvor der er udstedt fakturaer med moms. Han var ansat hos VP, som er hans forhenværende svigersøn. Det var VP, der udstedte fakturaer. Han har udført arbejde i ... Det var VP der afgav tilbuddet. Der blev udført arbejde for LJ og KJ. Det er rigtigt, at tiltalte var med til at lave tilbuddet, men det var VPs projekt, og det var VPs momsnummer, der blev brugt. Adressen, ..., var VPs arbejdsadresse. Fakturaerne blev udstedt hen ad vejen. Det er rigtigt, at tiltaltes navn står på faktura nr. 19340. Der står også CVR-nr ... Tiltalte var klar over, at dette var et forkert momsnummer. Tiltalte kan anerkende, at de beløb, som SKAT har medregnet ved opgørelse af hans indkomst alle er indbetalt på hans konto. Han har været til møde med skattevæsnet og har gennemgået tallene nøje sammen med V.1. Det han ikke er enig i, er, at han burde have nogle fradrag for de udgifter, han har haft i forbindelse med sit arbejde. Han mener, at han bør have fradrag på cirka 60% af indtægterne. Han fik ikke lavet regnskab på grund af sløsethed og af en anden grund, som han ikke vil forklare om. Vedrørende et beløb på 27.231 kr. som er indbetalt på tiltaltes konto, oplyste tiltalte, at det var løn fra MM. Han har arbejdet for MM i et år, men han fik ikke nogle lønsedler. Vedrørende en check på 20.000 kr. underskrevet af TN oplyste tiltalte, at han ikke var enig i at den vedrørte udeladt omsætning. Han kunne ikke huske, hvem TN er. Beløbet kommer ikke fra MM. Det vedrører udført murerarbejde. Tiltalte kan ikke huske tilbage til 2005. Det var kun de to første beløb, der gik igennem MM. Tiltalte vil i øvrigt ikke sætte spørgsmålstegn ved at de beløb, der er nævnt i SKATs opgørelse som indtægter, er korrekte. Vedrørende punkt 17 for år 2005, hvor han har fået fradrag for 10.000 kr., oplyste tiltalte, at han ikke kan huske, hvilket arbejde han udførte i år 2005. Han kan ikke dokumentere, hvilke udgifter han har haft Men han har haft normale udgifter. Han har haft udgifter til materialer, som han har købt for penge, som han har hævet fra sin konto. Han har én gang også betalt løn til en ansat. Vedrørende 2006 kan tiltalte også godkende de beløb der er medtaget. Han kan dog ikke godkende at der er medtaget 331.942 kr. som indtægt fra LJ og KJ. Det skal nok passe, at han har fået det beløb udbetalt, men han har også haft udgifter, som ikke er trukket fra. For eksempel har han den 27. juni 2006 kvitteret for modtagelse af 109.895 kr. for materialer. Det er rigtigt, at betonelementerne ikke blev leveret, men i stedet for leverede han mursten og andre materialer til byggeriet. Det er ikke rigtigt, at han skulle levere arbejde i stedet for materialer. De 109.895 kr. er brugt til andre materialer. Han mener således, at han burde have et større fradrag, end SKAT har givet ham ved opgørelsen. I år 2007 arbejdede han også for LJ og KJ. Tiltalte vil mene, at ca. halvdelen af de penge han har fået indbetalt på sin konto er gået til materialer. Vedrørende forhold 1-4, bilag 7, en udvidet selvangivelse fra 2006, oplyste tiltalte, at han ikke kan huske, om han har anført 29.992 kr. som indtægt, da han ikke havde styr på sit liv. Han kan ikke huske selvangivelsen. Han har ikke haft andre til at lave selvangivelse for sig. Vedrørende bilag 1.8, efterangivelse vedrørende moms, oplyste tiltalte, at det er ham, der har underskrevet blanketten, men det er ikke ham, der har udfyldt tallene. Tiltalte er tidligere dømt skatteunddragelse. Han skylder stadig SKAT penge. Han kan ikke huske, hvor mange. Foreholdt forhold 2, bilag 2, hvoraf det fremgår,

"Sigtede forklarede, at han drev murervirksomhed, men han fik på grund af sløseri ikke ført nogen form for regnskab.

Det passerede har også baggrund i, at sigtede "bærer" på en gammel skattegæld på 600.000-700.000 kr., hvorfor sigtede ikke så nogen udvej, hvorfor han var bange for, at hvis han oplyste sin indtægter, ville han skulle betale alt dette til SKAT for afvikling af den gamle gæld.

Sigtede siger, at det hele så håbløs ud for ham, hvorfor han var ligeglad med regnskabet.

Sigtede har været til møde hos SKAT, hvor man sammen har gennemgået SKATs beregninger, som sigtede har godkendt. Ved mødet hos SKAT har sigtede fået fradrag for omkostninger for aflønnede medarbejdere."

forklarede tiltalte, at det er rigtigt, at han har sagt sådan.

V.1 har som vidne forklaret, at hun er ansat ved SKAT, og det er hende, der har udarbejdet "Forslag vedrørende skatteansættelse og afgift" fremlagt som bilag 3. Alle indtægter, der er medregnet, er gennemgået sammen med tiltalte på møder, og tiltalte sagde dengang, at det var arbejdsløn. Vedrørende tiltaltes udgifter ved byggeriet, så har hun set på bilag, og hun fået kontoudtog fra bygherren i ..., hvor hun kunne se, at bygherren selv betalte materialer. Vedrørende de betonelementer, som tiltalte har kvitteret for at have fået penge til at købe, så har KJ fortalt hende, at han aldrig fik elementerne, men at tiltalte i stedet for skulle udføre arbejde for pengene. Tiltalte har fået fradrag for dokumenterede udgifter og derudover et skønsmæssigt fradrag. Hun sagde til tiltalte, at hvis han kunne dokumentere udgifterne, så ville han få fradrag derfor. Han fik mulighed for at komme med dokumentation, men vendte aldrig tilbage, hvorefter skatteansættelserne blev endelige efter nogle måneder. Havde tiltalte kommet med noget dokumentation, ville han have fået fradrag. Vedrørende faktura nr. 19340 så har tiltalte fået fradrag for 35.000 kr. De 35.000 kr. fremkommer ved, at der har været en udgift på cirka 39.000 kr. Hun har sagt at tiltalte har haft en fortjeneste på cirka 10%, hvorefter tiltalte har fået et fradrag på 35.000 kr. Endvidere har han fået et fradrag på 10.000 kr. for udgifter, som ikke er dokumenteret. Vedrørende løn så har hun regnet med at tiltalte har haft en skønnet avance på 50 %. Hun har gennemgået alle tallene med tiltalte på et møde, der strakte sig over 1-2 timer. Alle tallene blev gennemgået punkt for punkt. Da tiltalte ikke efterfølgende kom med dokumentation for yderligere udgifter, blev skatteansættelsen som det fremgår af forslaget. Forslaget blev sendt ud til tiltalte, som ikke vendte tilbage med ændringer, hvorefter forslaget blev betragtet som accepteret. Bilag 5 er SKATs forslag til tiltaltes indtægt for år 2005. Bilag 6 er årsopgørelsen udarbejdet på baggrund af mødet med T. Vedrørende momsnummeret ... oplyste vidnet, at dette nummer ikke eksisterer.

Politiet har sendt en standardskrivelse dateret den 29. oktober 2009 til tiltalte og hans forsvarerer advokat Kjeld Kjemtrup med følgende indhold.

"...

Vedr. den mod Dem verserende straffesag for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen

Til Deres orientering kan jeg oplyse, at sagen midlertidig er sat i bero for at afvente udfaldet af særligt udvalgte prøvesager, i hvilke en ændring i SKATs sanktionsforslag i sager vedrørende påståede skatte- eller afgiftsunddragelser under 250.000 kr. nu bliver forelagt domstole.

Baggrunden for, at Deres straffesag er blevet sat i bero er følgende

Justitsministeren og skatteministeren har truffet beslutning om at søge grænser for nedlæggelse af påstand om frihedsstraf i skatte- og afgiftssager forhøjet fra 100.000 kr. til 250.000 kr. Efterfølgende har SKAT udarbejdet et forslag til ændret sanktionspraksis i de straffesager, der er omfattet af ministrenes beslutning. Før anklagemyndigheden kan benytte SKATs forslag til ændret sanktionspraksis i alle såvel verserende som fremtidige skatte- og afgiftsstraffesager skal domstolenes holdning til de ændrede sanktionspåstande søges afklaret gennem et antal prøvesager.

Da der i Deres sag påstås at foreligge skatte- eller afgiftsunddragelse på mellem 100.000 kr. og 250.000 kr., kan udfaldet af prøvesagerne få betydning for anklagemyndighedens påstand i Deres sag.

Derfor må Deres sag afvente udfaldet af prøvesagerne.

De vil blive underrettet, når der er nyt i sagerne.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten har ikke fundet, at anklagemyndighedens brev, der er udformet som et standardbrev, i hvilket der meddeles, at visse sager er sat i bero i en periode, og som er blevet udsendt til et større antal personer, udgør en bindende påtalebegrænsning.

SKATs ansættelser af tiltaltes indkomst for årene 2005 og 2006 er fastsat på baggrund af betalinger, der er indgået på tiltaltes bankkonto. Tiltalte har ikke bestridt den størrelsesmæssige opgørelse af beløbene. Tiltalte har gjort gældende, at del af de penge der er indbetalt på hans konto, omkring 50 - 60 procent, er brugt til materialer og andre udgifter han har haft i forbindelse med det murerarbejde, han har udført. Retten lægger til grund, at tiltalte har fået mulighed for at dokumentere hvilke udgifter han har haft ved indtægtserhvervelsen, men ikke har kunne fremlægge nogen dokumentation for udgifter, som SKAT ikke har taget højde for i sit forslag vedrørende skatteansættelse og afgift. Tiltalte er i 2001 dømt for forsætlig skatteunddragetse, og retten har ikke været i tvivl om, at tiltalte har haft forsæt til skatte- og afgiftsunddragelse i den størrelsesorden, som der er rejst tiltale for. Tiltalte er derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 og § 16, stk. 3, jf. stk. 1, arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, og momslovens § 81, stk, 3, jf. stk. 1, nr 2, jf. § 47, stk. 1 og 5, samt § 52, stk. 6.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 460.000 kr.

Retten har lagt vægt på unddragelsens størrelse, og at tiltalte tidligere er dømt for forsætlig skatteunddragelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 460.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom afsagt den 17. januar 2011, 12. S-2098-10

Byretten har den 8. september2010 afsagt dom i 1. instans (K01-1048/2010).

Påstande

Tiltalte har påstået delvis frifindelse og formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen i forhold 2, således at "skattepligtige" ændres til "personlige".

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at det er så lang tid siden, at han ikke længere kan huske. Han kan derfor ikke dokumentere yderligere fradrag, men han må have haft yderligere udgifter. Han har betalt VP for brug af biler, og de anerkendte fradrag er ikke realistiske. Omkostningerne til byggematerialer, løn, bil og ophold er normalt 50-60 % af omsætningen. 133.625 kr. ud af 563.862 kr. er for lavt. Han har også betalt løn via sin konto i Danske Bank, hvilket må kunne dokumenteres via banken eller skattevæsenet. Det er ikke ham, der har lavet selvangivelsen for 2006. Han havde rod i økonomien og skulle bruge pengene, hvorfor han ikke reagerede på de for lave ansættelser. Han drev virksomheden sammen med VP, og VP har modtaget halvdelen af virksomhedens indtægter. Han er fortsat enig i opgørelsen over indtægter, som SKAT har lavet.

Foreholdt afhøringsrapport af 1. juli 2008 side 2. har han bekræftet det, han skal have forklaret til politiet. Brevet af 29. oktober 2009 opfattede han på den måde, at tiltalen mod ham lå inden for grænsen på 250.000 kr., og at han ville få en bøde. Efter brevet gik der næsten et halvt år, før han hørte til sagen igen. Han fik da et anklageskrift, hvor tiltalen svarede til de beløb, der hidtil havde været inde i sagen. Sagen blev udsat i retten flere gange, bl.a. en gang fordi SKAT undlod at møde op.

V.1 har supplerende forklaret, at privatforbrugsopgørelsen er lavet som forskellen mellem formuen ved årenes start og slutning sammenholdt med de beløb, der er hævet på tiltaltes konto.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalen er beløbsmæssigt udformet i overensstemmelse med sigtelsen, der svarer til skattemyndighedernes ansættelse af tiltaltes skat og moms for de pågældende år. Brevet af 29. oktober 2009 angiver, at der i tiltaltes sag påstås at foreligge skatte- eller afgiftsunddragelse på mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. Unddragelsen i forhold 2 og 4 ligger isoleret set inden for de angivne intervaller, og landsretten finder herefter og efter brevets ordlyd i øvrigt, at brevet ikke har givet tiltalte en berettiget og anerkendelsesværdig forventning om, at anklagemyndigheden havde begrænset påtalen. Anklagemyndigheden har derfor ikke været afskåret fra at udforme tiltalen som sket.

Det er heller ikke for landsretten sandsynliggjort, at tiltalte har haft større fradrag end dem, SKAT har taget højde for. Det bemærkes, at det ikke forekommer urealistisk, at tiltalte kun i begrænset omfang selv har leveret materialer og haft udgifter til ansatte medarbejdere. Herefter og af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket, idet straffen i forhold 3 dog nu fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1‚ jf. herved lov nr. 471 af 12. juni 2009 om arbejdsmarkedsbidrag § 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.