Retsvirkningen af succession er, at sælgeren ikke skal beskattes af de ved overdragelsen konstaterede fortjenester, og at køberen indtræder i sælgerens skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunktet, -summen og -hensigten for de overdragne aktiver.

For køberen indebærer successionen også, at skattemæssige af- og nedskrivninger efter overdragelsen tager udgangspunkt i aktivernes af- eller nedskrevne værdier på overdragelsestidspunktet.

Reglerne om skattemæssig succession ved overdragelse i levende live fremgår af KSL § 33 C og KSL §§ 26 A og 26 B.

KSL §§ 26 A og 26 B omfatter overdragelse til ægtefælle.

KSL § 33 C omfatter overdragelse til:

 • børn og børnebørn
 • søskende
 • søskendes børn og børnebørn
 • samlever, der opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d
 • nære medarbejdere
 • tidligere medarbejdere
 • tidligere ejere.

Adoptiv- eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Da betingelserne for succession ikke var opfyldte, skønt der var foretaget en successionsoverdragelse fra søn til fader, kunne der ikke ske beskatning af genvundne afskrivninger ved salg af ejendommen. Se SKM2016.110.LSR.

Successionsmuligheder ved overdragelse af aktier mv. findes i ABL §§ 34, 35 og 35 A. Se afsnit C.B.2.13.

Efter KSL § 25 A, stk. 1, og SKM2015.446.LSR, skal indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed beskattes hos den af ægtefællerne, der i overvejende grad driver virksomheden. Denne ægtefælle kan bruge følgende regelsæt om:

 • medarbejdende ægtefælle, KSL § 25 A, stk. 3
 • lønaftale mellem ægtefæller, KSL § 25 A, stk. 7
 • fordeling af virksomhedens resultat mellem ægtefæller, KSL § 25 A, stk. 8.

Anvendelse af KSL § 25 A, stk. 1 og 8 gælder i alle tilfælde, hvor der drives erhvervsmæssig virksomhed, herunder også såkaldt passiv virksomhed, som fx solcelleanlæg og udlejningsejendomme - både efter personskatteloven og virksomhedsskatteloven.

Se nærmere om KSL § 25 A i:

 • afsnit C.A.8.4.1.1 om hovedreglen for ægtefællers fordeling af overskud
 • afsnit C.C.5.2.4.3 om fælles ejet og fælles drevet virksomhed i virksomhedsordningen
 • afsnit C.C.5.2.4.4 om overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller og virksomhedsordningen.

Bemærk, at Skatteministeren i høringssvaret til L 85 1999/2000 om justering af Pinsepakken oplyste, at det ikke var nødvendigt at indarbejde i lovforslaget, at ægtefæller kunne succedere efter KSL § 25 A, stk. 8, i en del af virksomhedsordningen, idet "fordelingen af virksomhedens konti...kan...baseres på administrativ praksis, som det er tilfældet for de øvrige situationer i KSL § 25 A..."

Efter DBSL §§ 36 - 38 er det muligt at succedere i et dødsbos aktiver og erhvervsvirksomhed. Se mere om dette i afsnit C.E.3.4.3 om udlodningsmodtagers succession.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2016.110.LSR

En landejendom med et areal på 11,8 ha ansås under hensyn til ejendommes generelle karakter og udnyttelsesmulighed for i overvejende grad at have bevaret sin karakter af landbrugsejendom trods et væsentligt boligelement og en mindre intensiv udnyttelse. Ejendommen kunne derfor ikke afstås skattefrit.

Beskatning af genvundne afskrivninger, hvor afskrivningerne var foretaget af tidligere ejer, der var klagers søn, kunne ikke ske ved klagers salg af ejendommen, da succession fra søn til fader ikke havde lovhjemmel i KSL § 33 C.

Ændrer svaret på spørgsmål 2 i Skatterådets afgørelse, SKM2014.414.SR.

SKM2015.446.LSR

Klagerens ægtefælle blev anset for at være den, der i henhold til KSL § 25 A, stk. 1, havde drevet udlejningsvirksomhed med en lejlighed. Kapitalindkomsten i forbindelse med salg af den pågældende lejlighed skulle herefter medregnes ved opgørelsen af klagerens ægtefælles kapitalindkomst.