Dato for udgivelse
13 Jul 2011 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Jun 2011 12:30
SKM-nummer
SKM2011.481.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2634-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Tarifering
Emneord
Forelæggelse, EU-Domstolen
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne med rette havde efteropkrævet told hos sagsøgeren.

Sagsøgeren fremsatte i forbindelse med skriftvekslingen begæring om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Sagsøgeren ønskede fortolkningsbidrag til toldkodeksens (forordning nr. 2913/1992) artikel 239, stk. 1.

Landsretten bemærkede, at det spørgsmål, som sagsøgeren ønskede at forelægge, alene ville være relevant for sagens afgørelse, såfremt det blev lagt til grund, at myndighederne havde vildledt sagsøgeren eller havde tilsidesat en vejledningspligt. Skatteministeriet bestred, at dette var tilfældet.

Allerede af den grund fandt landsretten ikke, at der på sagens nuværende stadium var grundlag for at forelægge sagen for EU-Domstolen.

Reference(r)

Rådets forordning nr. 2913/1992, artikel 239, stk. 1

Henvisning
 

Parter

H1 A/S
(advokat Karen Margrethe Tyndeskov)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Anne Louise Bormann, Lodberg og Beth von Tabouillot (kst.)

Efter votering afsagdes kendelse

Sagsøger har anmodet om, at sagen forelægges for EU-domstolen og har udarbejdet følgende udkast til spørgsmål:

"Vil de nationale myndigheders vildledning af eller tilsidesættelse af vejledningspligten over for en virksomhed vedrørende indholdet af forordning nr. 384/1996, herunder forordningens artikel 11, stk. 8, kunne udgøre en situation eller omstændighed som nævnt i toldkodeksens (forordning nr. 2913/1992) artikel 239, stk. 1."

I henhold til pkt. 19 i EU-Domstolens orientering om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål fra de nationale retter, bør en beslutning om forelæggelse først træffes på et tidspunkt, hvor den forelæggende ret kan fastlægge den faktiske og retlige ramme for problemstillingen i sagen. Forelæggelseskendelse skal endvidere i henhold til pkt. 22 i den nævnte orientering indeholde en kort redegørelse for de faktiske omstændigheder, som det præjudicielle spørgsmål er baseret på.

Det spørgsmål, som sagsøger ønsker at forelægge, vil alene kunne være relevant for sagens afgørelse, hvis det lægges til grund, at myndighederne vildledte sagsøgeren eller tilsidesatte en vejledningspligt. Dette bestrides af sagsøgte.

Allerede af den grund finder landsretten ikke, at der på sagens nuværende stadium er grundlag for at forelægge sagen for EU-Domstolen. En evt, forelæggelse vil om nødvendigt kunne ske efter, at sagen er hovedforhandlet.

T h i   b e s t e m m e s

Den af H1 A/S fremsatte anmodning om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen tages ikke til følge.