Dato for udgivelse
13 Jul 2011 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2011 09:28
SKM-nummer
SKM2011.484.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-3248-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, uregistreret, virksomhed, tilståelse, lang, sagsbehandlingstid, betinget, fængsel
Resumé

T drev i personligt regi nedrivningsvirksomhed i forskellige firmanavne. Han drev registreringspligtig virksomhed uden at lade sig momsregistrere, opkrævede moms uden at angive og afregne momsen til SKAT.

Anklageskriftet blev første gang modtaget i retten den 20. marts 2007. Anklagemyndigheden tilbagekaldte sagen på bevisovervejelser og genfremsendte samme anklageskrift og ny hovedforhandling blev berammet, men hovedforhandlingen blev herefter udsat, fordi T's forsvarer skulle være forsvarer i en større straffesag ved samme byret.

På 5 ud af 9 forhold blev påtalen opgivet i byretten. T var herefter tiltalt for 4 forhold vedrørende momssvig på samlet 1.015.362 kr. i moms. T erkendte sig skyldig i de 4 resterende forhold af momssvig.

Byretten fandt T skyldig i momssvig i de 4 forhold, dog med beregning af en lavere momsunddragelse. T blev idømt 6 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 800.000 kr. Samtlige voterende i byretten var enige om, at straffesagen ikke var behørigt fremmet siden anklageskriftets indlevering og at sagen herefter ikke kunne anses for afgjort inden en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes T.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men fængselsstraffen blev gjort betinget under henvisning til den tid, der var gået siden de strafbare handlinger blev begået, som i det alt væsentlige ikke skyldtes forhold, der kunne bebrejdes T, jf. straffelovens § 82, nr. 13 og 14.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr.2, jf. § 47, stk. 1 og stk. 5
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 82, nr. 13
Straffeloven § 82, nr. 14

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kristian Mølgaard. besk.)

Afsagt af landsdommerne

Michael Dorn, M. Stassen og Kirstine Troldborg (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 30. september 2010, 18-4754/2008 er anket af T

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget senest den 18. november 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til momssvig i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2002 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen i forbindelse med H1 v/T, cvr. ..., alt hvorved statskassen blev unddraget 336.772 kr. i moms,

2.

Påtalen er opgivet.

3.

Påtalen er opgivet.

4.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt.,

ved med forsæt til momssvig i perioden fra den 1. maj 2003 til den 31. oktober 2004 at have drevet registreringspligtig virksomhed i forbindelse med H2 ApS, cvr. ... uden at lade denne registrere for moms, alt hvorved statskassen blev unddraget 299.934 kr. i moms,

5.

Påtalen er opgivet.

6.

Påtalen er opgivet.

7.

momslovens 81, stk. 3, jf. stk. 1, litra 2, jf. § 47, stk. 1 og 5,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i forbindelse med H3 ApS, cvr. ... i perioden fra den 1. april 2005 til den 30. november 2005 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse herom til SKAT, og til trods herfor at have opkrævet moms med 378.656 kr., hvilket beløb han undlod at afregne til SKAT, hvorved statskassen blev unddraget moms med dette beløb,

8.

Påtalen er opgivet.

9.

Påtalen er opgivet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 i momssvig med 290.000 kr., i forhold 4 i momssvig med 265.000 kr. og i forhold 7 i momssvig med 245 .000 kr.

Forklaringer

Tiltaltes forklaring er gengivet således i retsbogen

"...

Tiltalte forklarede om forhold 1, at H1 var hans personligt drevne firma, der udførte nedrivningsarbejder. Han sagde i fogedretten, at der ikke var nogen aktivitet i firmaet, men det var der. Det kan godt passe, at der blev udfaktureret for i alt ca. 1.8 millioner kr. som opgjort af SKAT, men fradragene er større end i SKATs opgørelser, så den samlede momsunddragelse udgør 290.000 kr.

Tiltalte forklarede om forhold 4, at han købte selskabet færdigt. Han lod det ikke rnomsregistrere, fordi han gik ud fra, at det var momsregistreret, da han købte det. SKATs opgørelse af den samlede omsætning til ca. 1,35 millioner kr. i 2003 og ca. 160.000 kr. i 2004 kan godt passe. Selskabet anvendte underentreprenører og fradragene er lidt større end opgjort af SKAT, så han kan erkende en momsunddragelse på 265.000 kr.

Tiltalte forklarede om forhold 7, at han købte H3 ApS efter at H2 ApS var gået konkurs. Han troede også, at dette selskab var momsregistreret, da han købte det. Opgørelsen af den samlede omsætning til 1,4 millioner kr. kan godt passe, men fradragene er lidt større end opgjort af SKAT, så han kan erkende en momsunddragelse på 245.000 kr.

Tiltalte forklarede om sine personlige forhold, at han fik afsluttet sin uddannelse som anlægsstruktør under den seneste afsoning. Siden slutningen af 2008 har han haft sin egen selvstændige virksomhed med to ansatte, hvor han arbejder med renovering af kloaker, betondæk m.v. Han har lært af sine tidligere fejl, og har nu revisorbistand til regnskaberne. Han har lige haft kontrolbesøg af SKAT. Han er i et fast samlivsforhold, hvor de hver har et særbarn.

Tiltalte er straffet senest

ved   dom af 10. februar 2004 med fængsel i 14 dage for overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3. 2. pkt., jf. § 4, stk. 2 og våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, 2. pkt., jf. § 14, stk. 1, nr. 7 og færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1.
 
ved  dom af 15. august 2006 med fængsel i 2 år 6 måneder efter straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 29, våbenlovens § 10, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, og Lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, stk. 1, jf. § 3. jf. § 1. Løsladt den 18. januar 2008. Prøvetid 2 år. Reststraf 305 dage.

Det fremgår af sagen og parternes oplysninger, at der den 9. november 2005 blev foretaget en ransagning hos tiltalte i forbindelse med forholdene i denne sag. Ransagningen blev efter det oplyste behandlet i retten i december 2005. Ved breve af 10. juli 2006 og 24. juli 2006 anmodede SKAT anklagemyndigheden om at rejse tiltale. Anklageskriftet blev første gang modtaget i retten den 20. marts 2007 og hovedforhandlingen herefter berammet til den 28. august 2007. Umiddelbart før hovedforhandlingen den 28. august 2007 tilbagekaldte anklagemyndigheden sagen på bevisovervejelser. Anklagemyndigheden genfremsendte det samme anklageskrift den 18. november 2008, og ny hovedforhandling blev berammet til den 21. januar 2010. Hovedforhandlingen den 21. januar 2010 blev udsat, fordi tiltaltes forsvarer skulle virke som forsvarer i en større straffesag ved byretten. Herefter blev hovedforhandlingen påny berammet til og gennemført den 30. september 2010.

Rettens begrundelse og resultat.

Ved tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste er det bevist, at han i forhold 1, 4 og 7 er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, dog at de samlede momsunddragelser kun udgør i alt 800.000 kr.

Straffen fastsættes navnlig under hensyn til størrelsen af momsunddragelserne til fængsel i 6 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. 47, stk. 1 og stk. 5, og en tillægsbøde på 800.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Der er tale om en tillægsstraf til dommene af 10. februar 2004 og 15. august 2006, jf. straffelovens § 89.

Samtlige voterende er enige om, at straffesagen ikke er behørigt fremmet siden anklageskriftets indlevering første gang den 20. marts 2007, og at sagen herefter ikke kan anses for afgjort inden en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes tiltalte, jf. straffelovens § 82, nr. 13.

To voterende stemmer herefter og under hensyn til karakteren og alvoren af de strafbare forhold for at gøre 3 måneder af straffen betinget som nedenfor bestemt.

En voterende stemmer uanset forholdenes alvorlige karakter for at gøre hele straffen betinget på grund af den lange sagsbehandlingstid og de  foreliggende oplysninger om tiltaltes personlige forhold siden løsladelsen den 18. januar 2008.

Der er truffet afgørelse efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder

3 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 800.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 21. marts 2011, 4. afdeling, S-3248-10

Byrettens dom af 30. september 2010 (18-4754/2008) er anket af T med påstand om formildelse, således at hele frihedsstraffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808, dateret den 2. december 2010.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Landsrettens begrundelse og resultat.

Straffen findes passende.

Under henvisning til den tid, der er gået siden de strafbare handlinger blev begået, som i det alt væsentlige ikke skyldes forhold, der kan bebrejdes tiltalte, finder landsretten, at hele den idømte fængselsstraf undtagelsesvis kan gøres betinget, jf. herved straffelovens § 82, nr. 13 og 14, som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at afsoningen af hele frihedsstraffen udsættes på de af byretten bestemte vilkår.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.