Dato for udgivelse
22 Jun 2011 12:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 10:47
SKM-nummer
SKM2011.422.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-196519
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, fællesregistrering, reduceret grundlag, udlejningsvirksomheder
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørger (som er et leasingselskab), og dets fællesregistrerede datterselskaber, kan anvende reglerne i momslovens § 30, om beregning af moms på et reduceret grundlag, ved salg af selskabernes udlejningsbiler.
Hjemmel
SFL § 2, stk. 2
Reference(r)
Momsloven § 3
Momsloven § 30
Momsloven § 47, stk. 4
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit M.1.5
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit G.5
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit Q.2.8

Spørgsmål

  1. Kan spørger (leasingselskab) og dennes datterselskaber, med de foretagne fællesregistreringer af selskaberne efter momslovens § 47, stk.4, ved salg af selskabernes biler, anvende bestemmelsen i momslovens § 30, med mulighed beregning af reduceret moms?
  2. Skal spørger og dets datterselskaber, iagttage særlige dokumentationskrav ved anvendelse af momslovens § 30?

Spørgers opfattelse

  1. -
  2. -

Skatteministeriets indstilling

  1. Ja
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers datterselskaber har fejlagtigt anvendt momslovens § 30. Dette har ført til en for Skatteministeriet forelagt indstilling. Det skyldige momsbeløb er efterfølgende betalt. Spørger blev sigtet. Sigtelse blev afgjort med en henstilling, som er forelagt for Skatteministeriet

I forløbet blev spørger af SKAT gjort opmærksom på, at problemstillingen med overholdelse af momslovens § 30, kunne løses ved en fællesregistrering.

På den baggrund blev spørger og deres datterselskaber fællesregistreret. Fællesregistreringen leaser biler ud til diverse slutbrugere. Det scenarie der spørges til i denne anmodning om bindende svar er, om man inden for de selskaber, som er omfattet af fællesregistreringen, dvs. finansselskaber, værksteder og leasingselskaber, kan levere uden at beregne moms internt.

Efterfølgende har SKAT , gjort spørger opmærksom på at det ikke er afgjort i skatteretlig praksis om en fællesregistrering, indebærer at selskaberne kan anvende momslovens § 30.

På den baggrund fremsættes følgende anmodning om bindende svar.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

-

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momslovens § 3: 

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 30: 

Udlejningsvirksomheder og køreskoler kan ved salg eller udtagning til ejerens private brug af motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning eller køreundervisning, afgiftsberigtige disse på et reduceret grundlag. Det reducerede grundlag udgør et beløb svarende til afgiftsgrundlaget ved køretøjets første afgiftsberigtigelse her i landet med fradrag af et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette afgiftsgrundlags andel af det samlede værditab på køretøjet.

Stk.2. Beregnes afgiften på det i stk. 1 anførte grundlag, må der ikke i fakturaen for det pågældende salg anføres afgiftsbeløb eller anden angivelse, hvoraf afgiftsbeløbets størrelse kan udregnes.

Stk.3. Kunstnere eller disses arvinger kan ved førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, jf. § 69, stk. 4, afgiftsberigtige de pågældende genstande på et reduceret grundlag svarende til 20 pct. af afgiftsgrundlaget som fastsat efter §§ 27-29.

Momslovens § 47, stk.4:

Flere afgiftspligtige personer, der udelukkende driver registreringspligtig virksomhed, kan efter anmodning registreres under ét. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at personer med momsregistreringspligtige aktiviteter kan registreres under et med personer med ikkeregistreringspligtige aktiviteter og personer uden økonomiske aktiviteter. Tilladelse kan kun gives, hvis den ene person (moderselskabet mv.) gennem direkte eller indirekte besiddelse af samtlige aktier mv. ejer den eller de andre personer (datterselskaber, datterdatterselskaber mv.), der inddrages under fællesregistreringen. Uanset reglerne i 3. pkt. kan told- og skatteforvaltningen dog tillade fællesregistrering, selv om et datterselskab udsteder aktier mv., der er omfattet af ligningslovens § 7 A, når udstedelsen heraf er betinget af, at de ved afståelse eller ved medarbejderens død tilbagesælges til selskabet, der er forpligtet til at erhverve disse. Fællesregistrering kan kun ske mellem selskaber mv., der er etableret her i landet. Anmodning om fællesregistrering skal ske senest 1 måned, inden fællesregistreringen ønskes iværksat.

Momsbekendtgørelsen § 58:

Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.

Begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Kan spørger og dennes datterselskaber, med de foretagne fællesregistreringer af selskaberne efter momslovens § 47, stk.4, ved salg af selskabernes biler, anvende bestemmelsen i momslovens § 30, med mulighed beregning af reduceret moms?

Spørger er fællesregistreret i henhold til momslovens § 47, stk. 4, hvilket har den betydning at de fællesregistrerede virksomheder i momsretlig henseende betragtes som én virksomhed. Intern handel, i spørgers fællesregistrering, med varer og ydelser mellem virksomhederne, skal derfor ske uden beregning af moms, og fradragsretten opgøres under ét.

Ordningen indebærer således, at der ikke skal betales moms af intern omsætning. Intern omsætning skal ligeledes ikke indgå i beregningen af hel eller delvis fradragsret.

Spørger anmoder om et bindende svar på, om momslovens § 30 kan finde anvendelse for så vidt angår spørgers fællesregistrerede virksomheder. Skatteministeriet er af den opfattelse, at momslovens § 30, kan finde anvendelse, når bestemmelsens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Udlejningsvirksomheder (og køreskoler) kan momsberigtige motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning (eller køreundervisning), på et reduceret grundlag, når de udtages til ejerens private brug eller sælges. Bestemmelsen omfatter kun motorkøretøjer, der skal registreres efter færdselsloven.

Udenfor falder motorkøretøjer, der ikke skal registreres f.eks. motorkøretøjer, der anvendes på køretekniske anlæg, til stockcarløb og lign.

Spørger er en virksomhed, som leaser køretøjer ud, som skal registreres.

Det reducerede grundlag iht. momslovens § 30, udgør et beløb, der svarer til momsgrundlaget ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet fratrukket et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette grundlags andel af det samlede værditab på motorkøretøjet. Formålet med bestemmelsen er, at man undgår at betale moms af registreringsafgiften, som indgår i motorkøretøjets samlede salgspris, og som ikke bliver momsberigtiget ved salg af nye motorkøretøjer. Hvis momsgrundlaget udgjorde 35 pct. af motorkøretøjets oprindelige salgspris, udgør det reducerede grundlag også 35 pct. af videresalgsprisen.

Det reducerede momsgrundlag kan findes ved følgende beregningsmodel:

momsgrundlag ved køb x salgspris

købspris

Eksempel:

Momsgrundlag  150.000 kr.

Moms  37.500 kr.

Ialt  187.500 kr.

Registreringsafgiften  300.900 kr.

Købspris  488.400 kr.

Momsgrundlaget på kr. 150.000 udgør således 31 pct. af købsprisen på kr. 488.400.

Motorkøretøjet sælges senere for kr. 300.000.

Det reducerede grundlag udgør herefter 31 pct. af kr. 300.000 = 93.000 kr.

Moms 25 pct. af kr. 93.000=23.250 kr.

Moms ved købet er den moms, der er beregnet af motorkøretøjets momsgrundlag ekskl. registreringsafgift. Salgsprisen er den aftalte pris, som opnås ved afsætning af motorkøretøjet her i landet. Købsprisen ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet udgør for indregistrerede motorkøretøjer nyvognsprisen, hvorimod købsprisen for importerede brugte biler er vurderingsprisen.

For motorkøretøjer hvor der er betalt moms her i landet, men hvor motorkøretøjet ikke er indregistreret i Danmark, fordi motorkøretøjet anvendes i udlandet af eksempelvis valutaudlændinge, vil købsprisen være lig med nyvognsprisen. På denne måde vil momsen procentmæssigt udgøre det samme af købsprisen ekskl. registreringsafgift som af salgsprisen.

Hvis momsen bliver beregnet efter disse særlige regler, må den udstedte faktura ikke indeholde momsbeløbets størrelse eller være udformet på en sådan måde, at momsbeløbet kan udregnes, jf. momslovens § 30, stk. 2. På denne måde sikres det, at en registreret virksomhed ikke fradrager momsbeløbet ved køb af det brugte motorkøretøj.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at der svares ja, til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2:

Skal spørger og dets datterselskaber, iagttage særlige dokumentationskrav ved anvendelse af momslovens § 3?

For så vidt angår spørgers spørgsmål om særlige dokumentationskrav i forbindelse med anvendelse af momslovens § 30, skal der som udgangspunkt ikke fremlægges dokumentation udover, hvad der følger af de almindelige regler i momsbekendtgørelsens § 58, dvs. at spørger skal kunne fremlægge købsfakturaer, der opfylder kravene i bekendtgørelsens kapitel 11. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen. Ved køb af biler fra andre EU-lande, skal der fremlægges fakturaer for erhvervelser, indeholdende såvel køberens som sælgerens momsnumre.

Købekontrakter og slutsedler, f.eks. vedrørende motorkøretøjer, kan efter praksis ikke anerkendes som forskriftsmæssig dokumentation.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 2, besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.