Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Fordeling
  • Tilbageregning af ejendomsværdien til 2001/2002-niveau

Fordeling

Ved hver vurdering fastslår Vurderingsstyrelsen, hvad en ejendom benyttes til.

Når en ejendom overgår til anden benyttelse, og derfor måske ændrer værdi, tager Vurderingsstyrelsen hensyn til ændringen ved den næstkommende almindelige vurdering eller omvurdering.

Når en ejendom samtidigt anvendes til både bolig for ejeren og til andet formål, så fordeler Vurderingsstyrelsen ejendomsværdien på den del af ejendommen, der anvendes til ejerbolig, og på den øvrige ejendom. Se EVL § 30, stk. 1 og § 35, stk. 1 og 2. 

Hvis omfanget af den ejerbolig, der faktisk har været til rådighed i løbet af indkomståret, afviger fra det omfang, der er forudsat ved den vurdering eller vurderingsfordeling, der danner grundlag for beskatningen, så skal ejendomsværdiskatten udelukkende betales på grundlag af vurderingen eller vurderingsfordelingen.

Tilbageregning af ejendomsværdien til 2001/2002-niveau

Til brug for beregning af ejendomsværdiskatten skal der ske en tilbageregning af ejendomsværdien efter EVL § 38, stk. 1, i følgende tilfælde: 

  • Når ejendom bliver omfattet af EVSL § 4, nr. 1-10
  • Når der for en ejendom omfattet af EVSL § 4, nr. 1-10, opstår grundlag for omvurdering efter EVL § 6, stk. 1, nr. 4 (nyopført ejendom) eller 6-8 (ændret anvendelse m.v.)
  • Når der for en ejendom omfattet af EVSL § 4, nr. 1-10, sker ændring af ejendommens grundareal
  • Når en samlet vurdering efter EVL § 2, stk. 3, etableres, ændres eller ophører

 

Ejendomsværdien inklusiv ændringen tilbageregnes til 2001-niveau og 2002-niveau ud fra prisindeks fastsat af Danmarks Statistik. I visse tilfælde vil den tilbageregnede ejendomsværdi dog ikke blive anvendt, men i stedet vil den oprindelige ejendomsværdi i 2001- eller 2002-niveau blive fastholdt eller reguleret. Se nærmere i afsnit H.A.7.2

Disse ejendomsværdier skal som hovedregel anvendes til ejendomsværdibeskatning fra og med xdet årx, hvor de er fastsat. Se EVSL § 4 a, stk. 3, og ændringen af bestemmelsen i lov 1580 af 27/12/2019, § 3, nr. 5.