Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen, om at de modtagne købe- og tegningsretter ikke må overdrages.

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Overdragelse

For købe- og tegningsretter er det yderligere en betingelse, at modtagne købe- og tegningsretter rent faktisk ikke overdrages. Se LL § 7 H, stk. 2, nr. 6, og lov nr. 1411 af 21. december 2005.

Overdragelse ved arv anses ikke for overdragelse efter bestemmelsen. Selskabet og den ansatte kan aftale, at LL § 7 H skal anvendes for et vederlag, uanset at aftalen indeholder et vilkår om, at der kan ske overdragelse af en købe- eller tegningsret. Vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne køberet eller tegningsret, jf. LL § 7 H, stk. 1, sidste pkt.

Det selskab, der har ydet en køberet, kan godt overdrage køberetten, dvs. forpligtelsen til at opfylde køberetten.

Kravet om, at der ikke må ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter, gælder i forhold til den ansatte. Hvis den ansatte overdrager en købe- eller tegningsret, vil værdien af retten som udgangspunkt skulle beskattes som løn efter LL § 28 på det tidspunkt, hvor købe- eller tegningsretten overdrages. Selskabet vil i dette tilfælde få fradragsret for dets "lønudgift".

Når en medarbejder afgiver et betinget tilsagn om udnyttelse af tegningsretter og efterfølgende salg af aktierne på det åbne marked i forbindelse med børsnotering af Selskabet, er der tale om "udnyttelse" af tegningsretten, og ikke om "overdragelse" af tegningsretterne. Se SKM2013.904.SR.

Se også

Se også afsnit

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.904.SR I forbindelse med børsnotering af arbejdsgiverselskabet åbnede aftalen mulighed for ekstraordinær udnyttelse af medarbejdernes tegningsretter. Medarbejdernes udnyttelse og efterfølgende salg af de pågældende aktier var betinget af, at børsnoteringen af Selskabet blev gennemført. Skatterådet bekræftede, at medarbejdernes afgivelse af et betinget tilsagn om udnyttelse af tegningsretter og efterfølgende salg af aktierne på det åbne marked ikke indebar, at tegningsretterne ansås for afstået/differenceafregnet.