Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvilke regler, der gælder for restanceinddrivelsesmyndigheden, og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over relevant lovgivning
 • Hvilke fordringer inddriver restanceinddrivelsesmyndigheden?

Oversigt over relevant lovgivning

Nedenfor fremgår en oversigt over relevante regler om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bemærk:

Oversigten indeholder ikke lovgivning om særlige opkrævningsregler. Om opkrævningsregler på skatteområdet, se afsnit A.D.1.1 Lovgrundlag for opkrævning.

Oversigt over gældende love

Nedenfor fremgår gældsinddrivelsesloven med senere ændringer.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ("Gældsinddrivelsesloven")

-

29

12.01.2015

-

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige med de senere ændringer, som følger af lov nr. 252 af 30. marts 2011, lov nr. 593 af 18. juni 2012, lov nr. 551 af 18. juni 2012, lov nr. 603 af 12. juni 2013, lov nr. 649 af 12. juni 2013, lov nr. 1499 af 18. december 2013, lov nr.1374 af 16. december 2014 og lov nr. 1500 af 23. december 2014.

Lovbekendtgørelsen indeholder regler om opkrævning og inddrivelse af fordringer m.fl., der opkræves eller inddrives af det offentlige.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem)

L18

1253

17.11.2015

19.11.2015

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 18 a blev indført, således forældelsesfristen for alle fordringer der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse blev standset og udskudt med den virkning, at forældelsesfristen for de pågældende fordringer tidligst regnes fra 20. november 2018.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.)

L122

298

22.03.2016

01.04.2016

Loven medførte følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 3, stk. 6 og 7 blev indsat, således hurtig inddrivelse blev muliggjort efter modtagelse af en fordring til inddrivelse, uden at det først skal afklares, hvorvidt skyldneren har forsørgerpligt over for børn.
 • § 9 a blev indsat og medførte, at modregning som foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden eller af Skatteforvaltningen kan ske uden partshøring af skyldneren og uden forudgående vurdering af skyldnerens økonomiske forhold.
 • § 17 blev ændret, således den tidligere klagestruktur på inddrivelsesområdet blev genindført. Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse skal herefter sendes til restanceinddrivelsesmyndigheden. Samtidig er indført en remonstrationsordning svarende til den der tidligere gjaldt på inddrivelsesområdet.
 • § 18 b blev indsat, således skatteministeren blev bemyndiget til at fastsætte regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for krav under inddrivelse, jf. § 4, og om inddrivelse af udvalgte fordringer for perioden fra og med den 1. april 2016 til og med den 31. december 2019.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)

L124

428

18.05.2016

01.06.2016

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 16, stk. 2 blev indsat, således tilgodehavender, som ikke overstiger 200 kr., ikke skal udbetales, hvis udbetaling over NemKontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

L102

114

31.01.2017

02.02.2017

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 1 a, stk. 1-4 blev indsat, således gældsinddrivelsesloven ikke finder anvendelse på fortrinsberettigede kommunale fordringer.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

L137

285

29.03.2017

01.04.2017

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 1, stk. 2, 2. pkt. blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden ved inddrivelse af udenlandske, færøske og grønlandske fordringer kan anvende samme inddrivelsesmidler, som vil kunne anvendes til inddrivelse af tilsvarende danske fordringer.
 • § 4 blev nyaffattet med tilføjelse af 4 nye stykker, således reglerne om dækningsrækkefølge blev præciseret og uddybet. Blandt andet blev det præciseret i stk. 1, at dækningsrækkefølgereglerne også finder anvendelse på frivillige indbetalinger. Der blev indsat en ny bestemmelse i stk. 3, hvor det blev gjort muligt at anvende overskydende beløb modtaget i forbindelse med en inddrivelsesindsats til at dække en skyldners øvrige fordringer under inddrivelse. En tilsvarende regel blev indskrevet i stk. 5, angående overskydende beløb, som opstår i forbindelse med tilbagekaldelse eller nedskrivning af en fordring.
 • § 4 a om fravigelse af dækningsrækkefølgen ved særskilt lønindeholdelse blev ophævet og erstattet af § 10 a.
 • § 5, stk. 1, 3. pkt. blev indsat og den præciserede, at fordringer, der tilhører restanceinddrivelsesmyndigheden, tilskrives renter fra den 1. i måneden efter den måned, hvori fordringen er stiftet.
 • § 5 a blev indsat til at regulere forældelsesfristen for renter for fordringer, der er under inddrivelse.
 • § 7, stk. 3 blev indsat, således reglerne i § 7, stk. 1 og 2 om dækningsrækkefølgen ved modregning ikke finder anvendelse ved modregning i sociale ydelser, som en kommune kan gennemføre i en udbetaling fra Udbetaling Danmark, eller som Udbetaling Danmark kan gennemføre i en udbetaling fra en kommune, uden at fordringen er registreret i restanceinddrivelsesmyndighedens fordringsregister.
 • § 8 blev nyaffattet, således muligheden for modregning blev udvidet i tilfælde, hvor gensidighedsbetingelsen ikke er opfyldt. Fordringshaver kan herefter indtræde i retten til udbetalinger fra staten til dækning af skyldners gæld til fordringshaveren.
 • § 17, stk. 2 blev indsat, således skyldner har mulighed for at klage til Landsskatteretten over en dækning af en fordring uden at den pågældende fordring var omfattet af den inddrivelsesindsats som beløbet hidrører fra.
 • § 18 c blev indsat, således skatteministeren har bemyndigelse til at fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens retskraftvurderingsopgave.
 • Bilag 1 blev ændret fra at være en positiv afgrænsning af, hvilke fordringstyper, der kan inddrives ved lønindeholdelse og udlæg til en negativ afgrænsning af, hvilke fordringstyper, der ikke kan. Dette betyder, at udgangspunktet er, at alle fordringstyper, som restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver, kan inddrives med samtlige tilgængelige inddrivelsesmidler, medmindre der udtrykkeligt er gjort en undtagelse for den enkelte fordringstype i bilag 1.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)

L148

258

10.04.2018

15.04.2018

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 18 d blev indsat, således rammerne for, hvornår restanceinddrivelsesmyndigheden skal genoptage sager med mulige sagsbehandlings- og datafejl.
 • § 18 e blev indsat, således forældelsesfristen for tilbagebetalingskrav mod restanceinddrivelsesmyndigheden, som følge af en inddrivelse eller frivillig betaling, der fandt sted i perioden fra og med den 1. september 2013 til og med den 7. september 2015, løber fra den 8. september 2015.
 • § 18 f blev indsat, således Skatteforvaltningen ikke ændrer skatteansættelsen for en skattepligtig, som følge af at den skattepligtige i sin skatteansættelse uberettiget har fået fradrag for renter, der for en fordring, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden til og med den 19. november 2015.
 • § 18 g blev indsat, således der ikke sker kursgevinstbeskatning af kursgevinst opnået ved ekstraordinær afskrivning eller utilsigtet forældelse konstateret før eller i forbindelse med genoptagelse af sager om inddrivelse.
 • § 18 h blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage endelig afskrivning af fordringer, herunder renter og gebyrer, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden til og med den 19. november 2015 eller i samme periode er dannet af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i inddrivelsen af disse fordringer, hvis der er tvivl om retskraften for disse fordringer.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

L226

551

29.05.2018

01.06.2018 

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 2, stk. 5-7 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden kan suspendere inddrivelsen ved kendskab eller mistanke om datafejl, som kan henføres til fordringshavers forhold.
 • § 3 B blev indsat, således renter der opkræves via et saldoprincip, med hensyn til forældelse skal behandles som selvstændige hovedkrav, efter at de af restanceinddrivelsesmyndigheden er modtaget til inddrivelse.
 • § 3 C blev indsat, således hvis der for en fordring, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, indtræder et skyldnerskifte som følge af dødsfald, fusion, spaltning m.v., forbliver fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 9 a, stk. 1-2 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden i begrundelsen for en afgørelse om modregning alene er forpligtet til at henvise til, at fordringen er under inddrivelse.
 • § 10 B blev indsat for at skabe klare regler for restanceinddrivelsesmyndighedens administration af nedsættelser til tidligere modtagne beløb i forbindelse med afgørelser om almindelig og særskilt lønindeholdelse.
 • § 16 a blev indsat, således en skyldner, der har gæld på mindst 100 kr. under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og som fraflytter Danmark, har pligt til inden udrejsen at give oplysning om fraflytningen til restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 16 b blev indsat, således en skyldner, som ikke overholder oplysningspligten i § 16 a, kan straffes med bøde.
 • § 16 c blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden fik adgang til at anvende bødeforelæg, hvis en skyldner gør sig skyldig i en overtrædelse af § 16 b.
 • § 18 a, stk. 2 blev indsat, således forældelse af fordringer, der overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, tidligst indtræder 3 år efter fordringens modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

L162

324

30.03.2019

01.04.2019

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 7, stk. 4 blev udvidet, således skatteministeren også kan fastsætte regler om, hvilke udbetalinger fra det offentlige restanceinddrivelsesmyndigheden anvender til modregning, og om at kunne undlade modregning, hvor særlige grunde taler derfor.
 • § 18 b blev nyaffattet, således reglen tillige giver mulighed for fastsættelse af regler, der fraviger dækningsrækkefølgen for fordringer, der er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, forudsættes dækket ved modregning, hvis skyldner har en udbetalingsfordring mod det offentlige.
 • § 18 c blev nyaffattet, således reglen tillige omfatter fordringer, der er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige forudsættes dækket ved modregning, ligesom den ud over opgaven med at afklare retskrafttvivl desuden skal omfatte den tilsvarende opgave med at afklare og fjerne datafejl vedrørende fordringer, der formodes eller konstateres at være ramt af datafejl.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

L26

1110

13.11.2019

15.11.2019

(Dog har de ændringer, der alene vedrører fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM først ikrafttræden den 17. december 2019. Se bekendtgørelse nr. 1332 af 9. december 2019)

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 12 a til og med § 12 g blev indsat i gældsinddrivelsesloven.
 • § 12 a, § 12 b og § 12 e til og med § 12 g blev flyttet fra retsafgiftsloven og bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990 om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter, således reglerne om retsafgift for restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeders udlægsforretninger blev placeret i gældsinddrivelsesloven.
 • § 12 c blev indsat, således pligten til at betale retsafgift for forretninger, hvor der foretages underretning i henhold til retsplejelovens § 493, stk. 1, indtræder, når restanceinddrivelsesmyndighedens pantefoged træffer bestemmelse om forretningens foretagelse.
 • § 12 d blev indsat, således skyldner først er forpligtet til at betale ny retsafgift, når afgiftspligten for den nye afgift indtræder mere end 3 måneder efter, at der for skyldneren sidst har været forpligtet til at betale retsafgift.

Derudover medførte loven følgende ændringer, som kun finder anvendelse for fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM (Se bekendtgørelse nr. 1332 af 9. december 2019):

 • § 2, stk. 5 blev indføjet, således fordringshaveren skal tilbagekalde en fordring inklusive renter og opkrævningsgebyrer, hvis fordringshaveren ønsker at tilføje eller fjerne en eller flere skyldnere på en fordring, der allerede er overdraget til inddrivelse hos med henblik på at overdrage den til restanceinddrivelsesmyndigheden på ny med oplysninger om den eller de skyldnere, som fordringen fremover skal inddrives over for.
 • Overskriften før § 18 a blev nyaffattet: "Forældelse af fordringer under inddrivelse".
 • § 18 a, stk. 2 blev indsat, således et hovedkrav og dets tilhørende renter, der alle er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, udgør i relation til forældelse et fordringskompleks, hvor alle fordringer har samme forældelsesdato.
 • § 18, stk. 3 blev indsat, således der gælder en tillægsfrist på 6 måneder ved interne opskrivninger.
 • § 18 a, stk. 4 blev indsat, således forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse som udgangspunkt er 3 år.
 • § 18 a, stk. 2 blev til § 18 a, stk. 7.
 • § 18 a, stk. 8 og 9 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om, at inddrivelsen er stillet i bero, og at forældelsen af de fordringer, der fremgår af afgørelsen, er afbrudt med virkning fra afgørelsesdatoen.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 11 og 17-20, og §§ 3-8 i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

-

1332

09.12.2019

17.12.2019

Bekendtgørelsen § 1 ikraftssatte § 1, nr. 1, 11 og 17-20, og §§ 3-8 i lov nr. 1110 af 13. november 2019.

Bekendtgørelsen § 2 bestemmer, at § 1, nr. 1, 11 og 17-20 og §§ 3-8 i lov nr. 1110 af 13. november 2019 alene skal finde anvendelse for fordringer under inddrivelse i inddrivelsessystemet PSRM.

Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)

L 21

1310

06.12.2019

01.01.2020

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • I § 10, stk. 3, 3. og 7. pkt. ændres »stk. 4« til: »stk. 5«, som konsekvensændring efter kildeskatteloven § 48 blev ændret.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.)

L 64 A

1574

27.12.2019

01.01.2020

Loven medførte blandt andre følgende ændringer af gældsinddrivelsesloven:

 • § 1 B blev indsat, således kommunalt ejede forsyningsvirksomheder får muligheden for at vælge privat inddrivelse.
 • I § 4, stk. 1 blev indsat », jf. dog stk. 7« efter »rækkefølge«.
 • § 4, stk. 7 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndighedens krav på betaling af omkostninger til privat inkassator får forrang i dækningsrækkefølgen.
 • § 6 a blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden får mulighed for at pålægge skyldnere at betale restanceinddrivelsesmyndighedens rimelige omkostninger til udenretlig inddrivelse ved privat inkassator i udlandet.
 • § 18 d, stk. 2 blev ændret, således restanceinddrivelsesmyndighedens pligt til genoptagelse af egen drift også omfatter sager, hvor den frivillige betaling er sket til fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaver opkræver fordringen.
 • § 18 d, stk. 4 blev indsat, således restanceinddrivelsesmyndigheden ikke stiller krav om tilbagebetaling af beløb betalt til ikke-statslige fordringshavere, hvis det i forbindelse med en genoptagelse efter stk. 1 eller 2 viser sig, at beløbet er inddrevet eller modtaget med urette.
 • § 18 e, 2. pkt. blev indsat, således forældelse i genoptagelsessager omfattet af § 18 d, stk. 2 dog tidligst kan indtræde, når der er gået 3 år fra den dag, hvor restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse blev truffet.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven (Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse)

L 64 B

1575

27.12.2019

01.01.2020

Loven medførte følgende ændring af gældsinddrivelsesloven:

 • § 5 b blev indsat, således der ikke længere er fradragsret for inddrivelsesrenter.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

L 174

814

09.06.2020

01.07.2020

Loven har ført til følgende ændringer (ikke udtømmende):

 • § 2, stk. 3, 4.pkt. blev indsat, således det nu fremgår klart af loven, at gennemførelse af en sædvanlig rykkerprocedure ikke er en forudsætning for overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, medmindre andet følger af anden lovgivning.
 • § 2, stk. 4 blev nyafattet, således det nu fremgår klart af loven, at underretning ikke er en forudsætning for, at fordringer kan overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 18 a, stk. 1 blev ændret, således forældelsesfristen for fordringer, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, først begynder at løbe fra 20.11.2021.
 • § 18 a, stk. 10 blev indsat. Den indebærer, at skyldnerens forældelsesindsigelse skal fremsættes i forbindelse med klage over eller indsigelse imod det første forældelsesafbrydende skridt, der foretages af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • § 18 i blev indsat. Den indebærer, at skyldnerens indsigelse om manglende gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure eller underretning om overdragelse til inddrivelse skal være modtaget skriftligt hos restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 01. januar 2021, dog kan der ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

 

Nedenfor fremgår skatteinddrivelsesloven med senere ændringer.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. ("Skatteinddrivelsesloven")

-

 572

20.06.2001

 -

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 731 af 7. december 1988, lov nr. 396 af 13. juni 1990, lov nr. 1082 af 20. december 1995 og lov nr. 52 af 31. januar 2001. 

Lovbekendtgørelsen gælder for inddrivelse af skatter, afgifter, bøder og andre ydelser, der opkræves eller inddrives af det offentlige, som kan inddrives ved udlæg.

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)

L113

430

06.06.2005

08.06.2005

Loven medførte følgende ændringer af skatteinddrivelsesloven:

 • Konsekvensændringer af § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 6, stk. 3, § 7, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 3, § 8, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1, samt § 11, stk. 1, 2. pkt., og ophævning af § 2, § 10, stk. 2, og § 11, stk. 2 som følge af den administrative omlægning af inddrivelsen af offentlige krav.

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

L95

252

30.03.2011

01.04.2011

Loven medførte følgende ændring af skatteinddrivelsesloven:

 • § 5, stk. 2 blev indføjet om pantefogedernes stedlige kompetence.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)

L102

114

31.01.2017

02.02.2017

Loven medførte følgende ændringer af skatteinddrivelsesloven:

 • § 3, stk. 1, 2. pkt. blev indføjet, således den kommunale pantefogeds adgang til at foretage udlæg blev begrænset til udlæg i fast ejendom for krav, der på udlægstidspunktet er sikret ved lovbestemt panteret i den pågældende ejendom.
 • § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 2 samt § 7, stk. 1, 1. pkt. blev ændret, således det blev præciseret, at disse regler alene gælder for restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder. Loven angik ‘nye’ kommunale pantefogeders foretagelse af udlæg i fast ejendom for krav med lovbestemt pant.

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

L149B

670 

08.06.2017

01.07.2017

Loven medførte følgende ændring af skatteinddrivelsesloven:

 • § 7, stk. 4 blev ophævet som en konsekvens af ændring af retsplejeloven § 495, stk. 1, 2. pkt. om foretagelse af udlæg på fogedkontoret i fast ejendom på grundlag af pantesikrede krav, selv om skyldneren ikke er til stede.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

L226

551

29.05.2018

01.06.2018

Loven medførte følgende ændringer af skatteinddrivelsesloven:

 • § 5, stk. 1, 2. pkt., § 5, stk. 2 og § 5, stk. 4 blev indsat, således tilsigelser med en forkyndelse fremadrettet skal indeholde oplysninger om fordringshaver, fordringstype, fordringens modtagelsesdato hos restanceinddrivelsesmyndigheden og de oplysninger, der i øvrigt er relevante for at beskrive fordringen (periode eller stiftelsesdato).

xLov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)x

xL174x

x814x

x09.06.2020x

x01.07.2020x

 • x§ 5, stk. 2 blev ændret, således »fordringens modtagelsesdato« blev ændret: »at fordringen er under inddrivelse«.x

 

Nedenfor fremgår opkrævnings- og inddrivelsesloven.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer (OIL) ("Opkrævnings- og inddrivelsesloven")

-

48

12.01.2015

-

Lovbekendtgørelsen er en opsamling af lov nr. 429 af 6. juni 2005, om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer med de ændringer, som følger af lov nr. 307 af 19. april 2006, lov nr. 404 af 8. maj 2006, lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 639 af 12. juni 2013. 

Lovbekendtgørelsens afsnit 1 til 4 er ophævet ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 med virkning fra 1. januar 2009 og er efterfølgende erstattet af Gældsinddrivelsesloven. Lovbekendtgørelsens afsnit 5 om ikrafttrædelses-, overgangs- og delingsbestemmelser er dog ikke ophævet og gælder derfor stadigvæk.

 

Nedenfor fremgår skatteforvaltningsloven.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

xBekendtgørelse af skatteforvaltningsloven ("Skatteforvaltningsloven")x

-

x635x

x13.05.2020x

-

xLovbekendtgørelsen er en opsamling af lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, med de ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 7 i lov nr. 278 af 17. april 2018, § 12 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, § 6 i lov nr. 1726 af 27. december 2018, § 1, nr. 3-6, 19 og 23, i lov nr. 1125 af 19. november 2019, § 6 i lov nr. 1577 af 27. december 2019, § 5 i lov nr. 1580 af 27. december 2019, § 1 i lov nr. 1581 af 27. december 2019 og § 2 i lov nr. 1589 af 27. december 2019.x

Lovbekendtgørelsen sætter rammerne for Skatteforvaltningens organisation, formelle kompetence og sagsbehandling mv. 

xLovbekendtgørelsen er senere ændret ved, at lovændringerne der følger af § 1, nr. 1, 2, 7-18 og 20-22, i lov nr. 1125 af 19. november 2019 om ændring af skatteforvaltningsloven, er trådt i kraft den 1. juli 2020 og ved lov nr. 1061 af 30. juni 2020.x

 

xNedenfor fremgår relevante ændringslove og bekendtgørelser.

Populærtitel

Lovforslags nr.

Lov nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Lov om ændring af forskellige love. (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

L149

431

06.06.2005

01.11.2005

Loven er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Ændringsloven indfører blandt andet forenkling af reglerne for lønindeholdelse og betalingsevnevurderinger samt harmonisering af regler om eftergivelse og henstand.

Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) med senere ændringer

L21

1336

19.12.2008

01.01.2009

Loven er sammen med det samtidig fremsatte lovforslag om Gældsinddrivelsesloven sidste del af en række regelforenklinger vedrørende inddrivelse som følge af kommunalreformen.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4 i lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

-

505

25.05.2011

01.06.2011

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet ikrafttræden af § 4 i lov nr. 252 af 30. marts 2011 om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige).

Bekendtgørelsen vedrører ikrafttrædelse af reglerne om dækningsrækkefølge i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister f.s.v. angik lønindeholdelse.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

-

937

04.07.2013

01.08.2013

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet ikrafttræden af §§ 4-7 i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

 x

Oversigt over gældende bekendtgørelser

Titel

BEK nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Bemærkninger

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige ("Gældsinddrivelsesbekendtgørelsen")

188

09.03.2020

15.03.2020

Bekendtgørelsen medførte følgende ændringer (ikke udtømmende):

 • Ophævelse af beløbsgrænse for fordringer der oversendes til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden (se § 1, stk. 2 i dagældende bekendtgørelse nr. 576 af 29.05.2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige).
 • Tilføjelse i § 12, hvorefter bevilget henstand ikke er til hinder for, at der træffes afgørelse om berostillelse af inddrivelsen for at afbryde forældelsen (kun fordringer i PSRM).
 • § 34 blev nyaffattet og regulerer nu, hvilke omkostninger til privat inkasso i udlandet, der kan pålægges en skyldner.
 • Tilføjelse i § 46, der giver mulighed for at modregne i skyldners samlevende ægtefælles overskydende skat, der er opstået som følge af en ændret årsopgørelse.
 • Tydeliggørelse af § 49, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 576 af 29.05.2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige, der nu er indsat i § 50, stk. 2, 2.pkt. i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen. Tydeliggørelsen gør det klart, at kursværdien, og ikke kun størst mulige beløb, tillægges vægt i prioriteringen af rækkefølgen for retskraftvurderinger.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

832

10.06.2020

13.06.2020

Bekendtgørelsen medførte følgende ændringer i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen (ikke udtømmende):

 • Indsættelse af § 9 a der giver mulighed for at undlade at beregne og opkræve opkrævningsrenter af motorkrav, der er sendt til inddrivelse fra og med den 1. maj 2020 (midlertidig bestemmelse).
 • Nyafattet § 32 fjerner betingelsen om, at restanceinddrivelsesmyndigheden inden afskrivning af fordringen skal have forsøgt at inddrive fordringen med de inddrivelsesmidler, der er sædvanlige for den pågældende fordringstype.

xBekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentligex

x1600x

x10.11.2020x

x16.11.2020x

xBekendtgørelsen medførte følgende ændringer i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen (ikke udtømmende):x

  • xIndsættelse af § 9, stk. 4 der giver mulighed for suspension af inddrivelsen ved mistanke om sammenlagte fordringer.
  • Indsættelse af § 44, stk. 3 der giver restanceinddrivelsesmyndigheden tilladelse til at beskrive fordringen, som den er modtaget fra fordringshaver, overfor skyldner.
  • § 50, stk. 2, 1. pkt. præciserer retskraftrækkefølgen, mens der i § 50, stk. 2, 2.pkt. indsættes mulighed for fravigelse af retskraftvurderingsrækkefølgen.
  • § 50, stk. 4 er udvidet til at omfatte både frivillige og andre indbetalinger.x

 

xOversigt over historiske bekendtgørelser

Populærtitel

BEK nr.

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Ophævelsesdato

Bemærkninger

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29.05.2018

335

30.03.2019

01.04.2019

15.03.2020

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af gældsinddrivelsesbekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020.

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29.05.2018

1494

11.12.2018

01.01.2019

15.03.2020

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af gældsinddrivelsesbekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

576

29.05.2018

01.06.2018

15.03.2020

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af gældsinddrivelsesbekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020.

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 300 af 29.03.2017

1161

27.10.2017

01.11.2017

01.06.2018

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29. maj 2018.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 

300

29.03.2017

01.04.2017

01.06.2018

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 576 af 29. maj 2018.

Ændring til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1513 af 13.12.2013

315

29.03.2016

01.04.2016

01.04.2017

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 300 af 29. marts 2017.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1513

13.12.2013

01.01.2014

01.04.2017

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 300 af 29. marts 2017.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

922

24.08.2011

30.08.2011

01.01.2014

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1365

19.12.2008

01.01.2009

30.08.2011

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 922 af 24. august 2011.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

420

21.05.2008

01.06.2008

01.01.2009

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1365 af 19. december 2008.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

1510

13.12.2007

01.01.2008

01.06.2008

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 420 af 21. maj 2008.

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

995

19.10.2005

01.11.2005

01.01.2008

Bekendtgørelsen blev ophævet ved ikrafttrædelse af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1510 af 13. december 2007.

Bekendtgørelse om begrænsning af adgangen til at klage over Told- og Skatteforvaltningen

409

01.05.2007

16.05.2007

01.01.2013

Bekendtgørelsen medførte, at Told- og skatteforvaltningens afgørelser ikke kunne påklages til Skatteministeriet.

Bekendtgørelsen blev ophævet ved § 4 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2013 om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet.

x

Hvilke fordringer inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden?

Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger til det, er restanceinddrivelsesmyndighed. Se gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden er Told- og Skatteforvaltningen. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 2.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive fordringer med tillæg af renter, gebyrer, afgifter og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige. Se gældsinddrivelsesloven § 1, stk. 1.

Gældsinddrivelsesloven gælder dog ikke for opkrævning og inddrivelse af kommunale fordringer, der hæfter på fast ejendom med fortrinsret. Se gældsinddrivelsesloven § 1 a, stk. 1, som blev indsat ved lov nr. 114 af 31. januar 2017.

bilag 1 til gældsinddrivelsesloven, som indsat ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, er en liste over de fordringstyper, der ikke kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved henholdsvis lønindeholdelse, udlæg eller afdragsordning.

Skatteministeren kan efter gældsinddrivelsesloven § 1, stk. 1 fastsætte regler om, at loven også finder anvendelse på fordringer, der er fastsat ved lov eller i henhold til lov.

Der gælder ikke længere nogen beløbsgrænse for, hvornår en fordringshaver kan oversende en fordring til inddrivelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 1, stk. 2. Fordringer under 100 kr. kan dermed oversendes til inddrivelse.

Begrebet "det offentlige"

Begrebet "det offentlige" skal forstås bredt. Det betyder, at også fordringer fra bl.a.

 • statsvirksomheder
 • nettostyrede virksomheder
 • indtægtsdækkede virksomheder
 • selvejende institutioner
 • institutioner med mindre supplerende virksomhed og
 • særlige fonde er omfattet af lovens anvendelsesområde. 

Gældsinddrivelsesloven dækker derfor både offentlige og visse civile fordringer.

Fordringer, der opkræves og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden på andres vegne

Gældsinddrivelsesloven gælder også fordringer, der opkræves og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden på vegne af andre, herunder

 • underholdsbidrag for private og udenlandske kreditorer
 • krav om tilbagebetaling fra A-kasser
 • kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer fra jernbanevirksomheder
 • fordringer på gebyrer fra private klagenævn
 • krav fra Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Grundejernes Investeringsfond på pligtige indbetalinger og bidrag efter lov om almene boliger mv. og lov om ferieboliger
 • krav fra Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse på ekstraordinære bidrag efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • krav fra Grundejernes Investeringsfond på pligtige indbetalinger fra lov om midlertidig regulering af boligforholdene
 • krav fra administrator på indbetaling fra ejer efter lov om tvungen administration af udlejningsejendomme
 • krav på licens og kontrolafgift fra Danmarks Radio
 • krav fra godkendte undervisningsinstitutioner
 • krav fra bilsyn.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Særligt vedrørende ejendomsskatter

Ved lov nr. 114 af 31.01.2017 er inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer overgået fra restanceinddrivelsesmyndigheden til kommunerne. Loven trådte i kraft den 2. februar 2017.

Kommunale fordringer, der inden den 2. februar 2017 er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og som ikke den 2. februar 2017 eller senere tilbagekaldes, inddrives dog efter det hidtil gældende regelsæt af restanceinddrivelsesmyndigheden. 

Se også

Se mere om inddrivelse af ejendomsskatter og fortrinskrav i G.A.3.7.2.

Udenlandske fordringer, der inddrives i Danmark og danske fordringer, der inddrives i udlandet

Udenlandske fordringer, der inddrives i Danmark, og danske fordringer, der inddrives i udlandet, er også omfattet af loven. Dog sådan at Danmarks internationale aftaler fortsat gælder. Se gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 2.

Loven gælder også for opkrævning og inddrivelse af

 • udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager
 • andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med
  • Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst
  • en anden international overenskomst, konvention eller
  • en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Se gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 2.

Se også

Se også afsnit G.A.3.6 International inddrivelse for en uddybning af disse regler.